FI nujertaa
volume_up
[nujerran|nujertanut] {verbo}

Meidän taisteluhenkeämme oli kuitenkin mahdoton tukahduttaa tai nujertaa, jatkoimme elämäämme vapaina ihmisinä.
It was impossible to stifle or break our spirit, however, and we continued to live as free people.
Vaikka Kiinan hallitus tuntuukin päättäneen nujertaa tämän liikkeen, ei se tule onnistumaan, ja siksi tästä asiasta on pystyttävä aloittamaan vuoropuhelu.
Even though the Chinese regime appears resolved to break this movement, it will not succeed, and a dialogue must therefore be brought about on this issue.
nujertaa (también: selittää, voittaa)
nujertaa (también: voittaa, kukistaa)
Toistan vielä, että toimimalla ennakoivasti ja yhtenäisesti voimme nujertaa ne, joiden unelmana on Euroopan sydämessä olevien ihanteiden tuhoaminen.
Once again, if we are proactive and unanimous we can defeat those whose dream is to destroy the ideals at the heart of Europe.
nujertaa (también: voittaa, selvitä)
Toiseksi, emme voi nujertaa tätä kriisiä yksin talousarvion kurinalaisuudella.
Secondly, we cannot overcome this crisis with budgetary discipline alone.
Tämänhetkinen painopisteemme on nujertaa ilmastonmuutos ja myös estää se.
Our current priority is to overcome climate change and also to prevent it.
Tiedämme nyt, että aids-epidemia voidaan nujertaa vain pitkäaikaisella sitoutumisella.
We know now that the epidemic can only be overcome through long-term commitment.
nujertaa (también: lannistaa)
nujertaa (también: kukistaa, vallata)

Ejemplos de uso para "nujertaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVenäjän on myös tunnustettava, että se ei voi nujertaa tätä kriisiä yksin.
Russia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
FinnishEllemme viimein ryhdy läheiseen yhteistyöhön, seuraava kriisi saattaa nujertaa meidät.
If we do not at long last collaborate closely, the next crisis could be fatal for us.
FinnishEi voisi olla selvempää esimerkkiä siitä, miten EU nujertaa demokratian jäsenvaltioissa.
You could not ask for a clearer example of the way the EU subverts democracy in Member States.
FinnishVäkivaltaa ei voida nujertaa väkivallalla, mutta rauhaa voidaan rakentaa rauhalla.
Force cannot defeat force, but peace can be built on peace.
FinnishTämän harjoituksen tavoite oli nujertaa kuvittelut Puolan etnisen vähemmistön kansannousu.
The objective of these exercises was to put down a fictitious rising of the Polish ethnic minority.
FinnishKuten olen jo aikaisemmin sanonut, tehokkain tapa tehdä näin on nujertaa virus heti sen alkulähteillä.
The most effective way of doing this, as I have said already, is to tackle this virus at source.
FinnishNe voidaan nujertaa, jos vain löytyy voimakasta poliittista tahtoa.
They can be combated by means of a firm political will.
FinnishHän nujertaa opposition kannattajat armottomasti, eikä kansainvälinen yhteisö tee asialle mitään.
The international community is doing nothing about this.
FinnishSiksi väitän, että terrorismi voidaan nujertaa vain vahvan, elinvoimaisen ja sitoutuneen demokratian avulla.
I would therefore state that only a strong, vigorous and committed democracy will be able to beat it.
FinnishIhmiskauppa voidaan nujertaa vain takaamalla nämä oikeudet - ei pelkästään rangaistustoimenpiteiden avulla.
Only if this succeeds - and not only through punitive measures - can human trafficking be combated at all.
FinnishKukaan, ei edes ETA, ei voi pistoolien tai pommien avulla vaientaa kansan ääntä ja nujertaa sen tahtoa.
Nobody - not even ETA - can succeed in silencing the voice and the will of a people, not even using guns and bombs.
FinnishToimet ovat osa hallituksen yrityksiä nujertaa lakot, joihin MDC-puolue on kehottanut kansaa ryhtymään tällä viikolla.
These measures are part of the government's efforts to crack down on the strikes the MDC has called for this week.
FinnishJotta voisimme nujertaa sekä järjettömät että järkevät pelot, joita yhteiskunnassamme on, tarvitsemme järkevää valvontaa.
What we need to counter the unreasonable and reasonable fears that exist in our society are reasonable controls.
FinnishEläimiä on kunnioitettava, mutta niitä ilman sirkus menettäisi ikiaikaisen taianomaisuutensa, eikä taikuutta pidä nujertaa.
Animals should be respected, but without them the circus would lose its ancient magic and we cannot kill magic.
FinnishSisämarkkinoiden koon takia ja euron takia unionilla on epäilemättä paremmat mahdollisuudet nujertaa kriisi.
Due to the size of the internal market and due to the euro, the Union has undoubtedly got a better chance of overcoming the crisis.
FinnishTämänpäiväiset sananne muistuttivat meitä siitä, että Yhdistyneillä Kansakunnilla on voimaa nujertaa meissä kaikissa piilevä nurkkakuntaisuus.
Your words today remind us of the power of the United Nations to transcend the parochial in us all.
FinnishArvoisa puhemies, haluan lopuksi huomauttaa kotimaani kokemusten perusteella, ettei terrorismia ole helppo nujertaa.
Finally, Mr President, I would like to point out, on the basis of my country's experience, that it is not easy to defeat terrorism.
FinnishKansainvälistä terrorismia ei voida nujertaa ilman kansainvälistä yhteistyötä, ja Euroopan unionilla on siinä tärkeä tehtävä.
International terrorism cannot be tackled without international cooperation, and the European Union has an important part to play in that.
FinnishMikä vahvistaisi sellaisen periaatteen, jonka mukaan te voisitte nujertaa tämän oikeuden ja asettaa oikeusasiamiehelle tällaisia vaatimuksia?
Where is the basis for a principle in accordance with which you could suppress this right and make such demands upon the ombudsman?
FinnishVenäläisillä on kuitenkin oltava poliittista tahtoa nujertaa " rosvoparonien" tyylinen kapitalismi, joka on kehittynyt vuodesta 1991 asti.
But there must be political will on the Russian side to eliminate the 'robber baron' style of capitalism which has developed since 1991.