Cómo se dice "odottaa" en inglés

FI

"odottaa" en inglés

FI odottaa
volume_up
[odotan|odottanut] {verbo}

odottaa (también: olettaa)
Todennäköisesti Turkki odottaa hyötyvänsä parlamentin päätöslauselmasta enemmän.
Turkey is likely to expect Parliament's resolution to benefit it more.
Heillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
Voimmeko odottaa liian nopeiden palkankorotusten tarkistustoimenpiteitä?
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
odottaa (también: tarjoilla, varrota, vartoa, venata)
Naiset eivät kuitenkaan voi odottaa, maailmalla ei ole varaa odottaa.
But women cannot afford to wait; the world cannot afford to wait.
Ei ollut lainkaan välttämätöntä odottaa kiinalaisten suostumusta tai kesäkuuhun asti.
It was not at all necessary to wait for agreement from the Chinese, nor to wait until June.
Emme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Tämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
Moreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
Parlamenttina osasimme odottaa, että toisinaan törmäämme tähän ongelmaan.
As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem.
Meidän täytyy huolehtia siitä, että seuraava kriisi ei ole näin syvä ja että se tulee hitaammin kuin voisimme mahdollisesti odottaa.
We need to ensure that the next crisis is not as deep and can be held off for longer than we might anticipate.
Sen vuoksi on järkevää odottaa onnettomuustutkintapöytäkirjan valmistumista.
It is therefore prudent for us to await the accident investigation report.
Minun mielestäni olisi hyödyllistä odottaa tämän työryhmän työn tuloksia.
I think that it would be useful to await the outcome of this committee's work.
Komissio odottaa näissä jutuissa tehtäviä päätöksiä, ennen kuin se ottaa asiaan kantaa.
The Commission will await the outcome of these judgments before taking a position.
odottaa (también: pysyä, pidättää, estää, halata)
Ydinvoimaa koskeva keskeinen kysymys odottaa vastausta, ja kysymmekin: kuinka tästä edetään?
The crucial nuclear question is on hold, and we ask the question: what is the way forward?
Älä käytä sitä vielä vaan odota, että Windows on etsinyt ja asentanut ohjaimen.
Hold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Komission olisi pitänyt odottaa parlamentissa käytyjä keskusteluja.
The Commission should have waited for Parliament to have held its discussion.
odottaa

Ejemplos de uso para "odottaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKomissio odottaa toiveikkaana yhteistyön jatkamista tutkintavaliokunnan kanssa.
The Commission looks forward to continuing working with the Committee of Inquiry.
FinnishMielestäni tässä vaiheessa voidaan odottaa, että Brysselin tulos on kammottava.
In my view, the result expected in Brussels at this stage appears to be dreadful.
FinnishVäitetty rikoksentekijä on ilmoittautunut poliisille ja odottaa oikeudenkäyntiä.
The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
FinnishVähempää ei kukaan voisikaan odottaa Daskalakin kaltaiselta lehdistön edustajalta.
Nothing less would be expected from a member of the press such as Mrs Daskalaki.
FinnishSementti- ja terästehtaita sekä muita yrityksiä odottaa tuotannon supistaminen.
Cement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
FinnishTörmään siis täällä sellaiseen annokseen optimismia, jota en osannut odottaa.
I have therefore found a great deal of optimism here, which I was not expecting.
FinnishEuroopan parlamentti odottaa innokkaana, että sitä kuullaan näistä aloitteista.
The European Parliament looks forward to being consulted on these initiatives.
FinnishKomissio odottaa, että Tsekin viranomaiset panevat täytäntöön tämän määräyksen.
The Commission expects this provision to be enforced by the Czech authorities.
FinnishMiten paljon avoimuutta voidaan odottaa olevan, jotta sidosryhmät osallistuisivat?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
FinnishKuten alussa totesin, Euroopan parlamentti odottaa pääsevänsä mukaan neuvotteluihin.
As I said at the outset, Parliament expects to be fully involved in discussions.
FinnishSe on jotain, mitä en olisi varmasti ikinä osannut kuvitella tai odottaa näkeväni.
It is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.
FinnishSaat sähköpostiviestin, joka kertoo, että omistajuuden siirto odottaa edelleen.
You will receive an e-mail message that the transfer of ownership is still pending.
FinnishHallitustenvälisessä konferenssissa on käymässä juuri niin kuin osattiin odottaa.
I think the Intergovernmental Conference is turning out as could have been expected.
FinnishHaluamme, että päätös tehdään perjantai-iltana, emmekä halua odottaa Strasbourgiin.
We want to see the decision taken on Friday evening, not waiting until Strasbourg.
FinnishYli 60 000 potilasta odottaa sydän-, maksa-, keuhko- tai munuaissiirrännäistä.
More than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.
FinnishHaluaisin myös pyytää, että jäsen Riis-Jörgensen malttaisi vielä odottaa siihen asti.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
FinnishParlamentti odottaa energisiä toimenpiteitä ja voimakkaita parannuksia tällä alalla.
Parliament expects to see energetic measures and strong improvements in this area.
FinnishMeille on kuitenkin kerrottu, että Hongkongilta voidaan odottaa vain pehmeää laskua.
Yet we have been told that a soft landing is all we can hope for in Hong Kong.
FinnishTässä asiassa EU odottaa yhä, että tietyt G7-maat hoitaisivat oman osuutensa.
Here the EU is still waiting for a number of G7 countries to play their part.
FinnishIlman tieteellistä uskottavuutta meitä odottaa Meksikossa toinen katastrofi.
Without scientific credibility, another disaster will be waiting for us in Mexico.