Cómo se dice "ohitse" en inglés

FI

"ohitse" en inglés

EN

FI ohitse
volume_up
{adverbio}

ohitse (también: vieressä, sivuun, lähellä, ohi)
volume_up
by {adv.}
Älkäämme antako asioiden odottaa, sillä historialliset tilaisuudet kiitävät aivan liian nopeasti ohitse.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
Hän antoi viiden erittäin kriittisen vuoden kulua ohitse.
He allowed five extremely crucial years to pass by.
Yhdestä näkökulmasta siis tapahtumat ovat ajaneet tämän asiakirjan ohitse.
In a sense, therefore, this Commission text has been overtaken by events.

Ejemplos de uso para "ohitse" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEU:n toimielinten johtajat totesivat, että rahoituskriisi on jo pääosin ohitse.
Leaders of EU institutions were saying that the financial crisis is largely behind us.
FinnishNäytelmä ei ole ohitse kesäkuussa, ja edessä on vielä vaikea ratifiointi.
This show will not be over in June. Ratification is a mountain still to climb.
FinnishYhdestä näkökulmasta siis tapahtumat ovat ajaneet tämän asiakirjan ohitse.
In a sense, therefore, this Commission text has been overtaken by events.
Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Hongkongin neuvottelukierros on ohitse.
   Mr President, Commissioner, the Hong Kong round is over, and where does the WTO go now?
FinnishKoska kesä on jo ohitse, haluan muuttaa sanamuodoksi ?viimeistään vuoden 2002 lopussa?.
Since summer has already gone, I want to change this to 'no later than the end of 2002'.
FinnishLaajojen metsäpalojen uhka ei ole vielä ohitse, vaan se on yhä olemassa.
The threat of large-scale fires has not gone away; it is still present.
FinnishLasken leikkiä sanoessani näin, mutta haluan teidän myös tietävän, ettei taistelu ole ohitse.
I am joking when I say that, but I also want you to know that the battle is not over.
FinnishMeidän on nähtävä ideologisten ennakkokäsitysten ohitse ja kohdattava todellisuus.
We must look beyond ideological preconceptions and face reality.
FinnishSaamme tuntea, että uusliberaali ajan henki on onneksi ohitse.
We can sense it: the neoliberal spirit of the time has passed, thank goodness.
FinnishKansallinen opportunismi on tässä tapauksessa ajanut selkeyden ja vastuullisen politiikan ohitse.
Domestic opportunism has prevailed over clarity and responsible policy in this case.
FinnishOdotusten, siirtymän ja sopeutumisen aika on näin ollen ohitse.
The time for expectations, transitions and adjustment is, therefore, over.
FinnishMene yläkertaan, liekkien ohitse, ja tuo tälle naiselle pari kenkiä."
I need you to go upstairs, past the fire, and I need you to get this woman a pair of shoes."
FinnishJonain päivänä meillä vielä on nämä valtuudet, kunhan Euroopan perustuslakia koskeva kriisi on ohitse.
The day will come when it does, once the European Constitution crisis is over.
FinnishÄlkäämme antako asioiden odottaa, sillä historialliset tilaisuudet kiitävät aivan liian nopeasti ohitse.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
FinnishOdotetaanko niiden osalta, että Turkin vaalit ovat ohitse, vai onko ne ehkä kokonaan hyllytetty?
Or have these been put on hold until after the Turkish elections, or even shelved completely?
FinnishEn usko, että Kreikan kriisi ja euron kriisi olisivat ohitse.
on behalf of the ALDE Group. - I do not think that the crisis concerning Greece and the euro is over.
FinnishHän antoi viiden erittäin kriittisen vuoden kulua ohitse.
He allowed five extremely crucial years to pass by.
FinnishMeidän on vaadittava, etteivät näistä asioista päätä ainoastaan suurimmat ydinasevaltiot EU:n ohitse.
We must insist that these issues should not be decided only by the largest nuclear powers, over the heads of the EU.
FinnishMietintö oli valtavasti aikaansa edellä, vaikkakin kehitys on kulkenut siinä esitettyjen ehdotusten ohitse.
It was way ahead of its time, even if some of the proposals made then have long since been overtaken by events.
FinnishArvoisa puhemies, terveyskriisi on onneksi jo ohitse, mutta sen aiheuttamiin seurauksiin ei ole vielä puututtu.
Mr President, I am very glad to say that the health crisis is behind us, but its side effects are unresolved.