Cómo se dice "olla merkitystä" en inglés

FI

"olla merkitystä" en inglés

FI olla merkitystä
volume_up
{verbo}

olla merkitystä (también: merkitä, haitata)
Sillä, lähetetäänkö vetoomukset faksilla, tavallisessa kirjeessä vai sähköpostitse, ei pidä olla merkitystä.
It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail.
Näillä asioilla pitää olla merkitystä Maailmanpankille ja kansainväliselle yhteisölle.
These matters should be of concern to the World Bank and to the international community.
Meidän täytyy toimia ainoastaan niiden asioiden parissa, joissa Euroopan unionilla on lisäarvoa ja joissa sillä voi myös todellakin olla merkitystä.
We should only concern ourselves with matters where the European Union can provide added value and can really be of significance.
olla merkitystä (también: laskea, merkitä, sisällyttää jk jhk, olla tärkeä)

Traducciones similares para olla merkitystä en inglés

olla verbo

Ejemplos de uso para "olla merkitystä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishOn tärkeää panna merkille, että kansainvälisillä toimilla voi olla ja on merkitystä.
It is important to note that international efforts can and do make a difference.
FinnishNiillähän voi olla merkitystä myös unionin tason ympäristöongelmien ratkaisussa.
They may also have importance for the solution to environmental problems at Union level.
FinnishKuitenkin myös vuoristoalueilla ja saaristoilla voi olla tässä yhteydessä merkitystä.
Mountain regions and archipelagos may also be of relevance in this connection, however.
FinnishEuroopan unionilla voi tosiaankin olla merkitystä ja se voi saada aikaan myönteistä.
Yes, Europe can play a role and Europe can do things that are positive.
FinnishVoisiko talouden koordinoinnilla ja rahapolitiikalla olla merkitystä?
Might it be that economic coordination and monetary policy are playing a role?
FinnishNäillä asioilla pitää olla merkitystä Maailmanpankille ja kansainväliselle yhteisölle.
These matters should be of concern to the World Bank and to the international community.
FinnishTällä tehokkaalla havaintoesityksellä voi olla merkitystä ihmisen kaikenlaisiin voimavaroihin.
It's a powerful onstage demo, with implications for human potential of all kinds.
FinnishTämä nimi voi olla täynnä merkitystä, kun siitä keskustelevat markkinoinnin asiantuntijat.
This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
FinnishOn myös oltava selvää, ettei taloudellisilla kriteereillä missään tapauksessa saa olla merkitystä.
It must also be clear that under no circumstances may economic criteria come into play.
FinnishHaluan mainita erikseen muutaman näkökohdan, joilla voi olla merkitystä huomisessa äänestyksessä.
I would like to single out a few aspects which could be significant for tomorrow’s vote.
FinnishMinkä kokoinen jäsenvaltion pitäisi olla, jotta sillä olisi merkitystä?
What size does a country need to be in order to be significant?
FinnishTotean myös, ettei tarvitse olla afrikkalainen ymmärtääkseen päätöksen merkitystä.
I would also say to you that one does not need to be African to understand the importance of that decision.
FinnishEn voi olla korostamatta strategista merkitystä, joka hyvillä suhteilla Latinalaisen Amerikan kanssa on.
I cannot help but stress the strategic importance of good relations with Latin America.
FinnishSe on osoitus hyvin myönteisestä kehityksestä, jolla pitäisi olla merkitystä byrokratiaan puututtaessa.
That is a very positive development that should have a role to play in the area of red tape.
FinnishTämä kuuluu niihin ympäristöpolitiikan alueisiin, joissa EU: n päätöksellä voi olla suurta merkitystä.
This is one of the areas of environmental policy in which EU decisions could have a major impact.
FinnishSiksi 2 artikla ei voi olla ainoastaan poliittista merkitystä kantava lauseke, vaan sillä pitää olla todellista merkitystä.
Article 2 cannot therefore be simply a political clause. It has to have tangible value.
FinnishJoillakin niistä saattaa olla merkitystä autonvuokrauksen kannalta.
Some of them could be relevant to car hire.
FinnishEnsimmäinen puhuja ilmaisi asian hienosti sanoessaan, että tällä päätöslauselmalla voi olla merkitystä tässä prosessissa.
The first speaker put it very well in saying that this resolution can play a part in that process.
FinnishEuroalueeseen liittymisen olisi perustuttava Maastrichtin kriteereihin, eikä muilla asioilla pitäisi olla merkitystä.
Entry in the euro zone should be based on the Maastricht criteria, and should have no other implications.
FinnishYksilöiden teoilla voi olla paljon merkitystä.
The acts of individuals can make a great difference.