Cómo se dice "ote" en inglés

FI

"ote" en inglés

volume_up
ote {sustantivo}

FI ote
volume_up
{sustantivo}

1. general

ote (también: käsitys, kahva, ymmärrys, valta)
volume_up
grip {sustantivo}
Keskushallinnon ote on neuvostomallin mukaisesti jälleen tiukkenemassa.
The grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.
EU-rahan ote on niin mahtava, että yleisestä käsityksestä poikkeamista pidetään lähes kerettiläisyytenä.
Such is the grip of EU money that dissent from the perceived wisdom is treated almost as heresy.
Syystäkin pyritään saamaan nykyistä parempi ote rahanpesusta.
Attempts are once again being made, rightly so, to get a tighter grip on money-laundering practices.
volume_up
hold {sustantivo}
Lisäksi monopolistinen ote tiedotusvälineisiin uhkaa Italian demokratiaa, arvoisa puhemies.
Moreover, his monopolistic hold on the media constitutes a danger for Italian democracy, Madam President.
Sanoilla on todellinen ote todellisesta maailmasta.
Words have a genuine hold on the real world.
Totuus on, että heitä uhkaillaan, eivätkä he uskalla puhua: näin vahva ote IRA:n väliaikaisella siivellä on alueen asukkaista.
The truth is that they are being intimidated and are afraid to come forward: such is the hold of the provisional IRA on the people in this area.
ote (también: poiminto, katkelma, pätkä)
volume_up
excerpt {sustantivo}
ote (también: poiminto, katkelma, uute, ekstrakti)
volume_up
extract {sustantivo}
Ote kuuluu seuraavasti: "Haluamme kiittää teitä ponnistuksistanne ja siitä, että olette kiinnittäneet huomiotanne äitimme Sakinehin tapaukseen.
Here is the extract: 'We would like to thank you for your efforts and the attention that you have given to the case of our mother Sakineh.
Jotta varmistettaisiin ihmisten parempi tiedonsaanti konsuliviranomaisten antamasta suojelusta, yhtenäiseen eurooppalaisen passin kaavaan olisi sisällytettävä ote 20 artiklasta.
In order to ensure that people are better informed about consular protection, we should aim for standard European passports to include an extract from Article 20.
ote (también: ymmärrys, taju, valta, saavutettava)
volume_up
grasp {sustantivo}
Haluankin tukea täysin esittelijä Myllerin esille tuomia ajatuksia, joissa on hyvä realistinen ote.
I would like to express my full support for the ideas set out by Mrs Myller, which reveal a sound and realistic grasp of the problem.
Olen varma, että muodollisesti olette oikeassa; te olette puhemies, jolla on niin luja ote asioihin, että en epäile sitä yhtään.
I am sure you are right on a formal level; you are a president with such a firm grasp of things that I do not doubt it.
ote (también: käsitys, ymmärrys)
volume_up
handle {sustantivo} [fig.]
Luottoluokituslaitoksista totean, että monista asioista on saatava parempi ote, mutta varoitan, että kansainvälisesti hyväksyttyjen luokitusten järjestelmä voi aiheuttaa pirstoutumista.
On rating agencies, there is a need to get a better handle on many matters, but I do warn against fragmentation from a system of internationally accepted ratings.
ote (también: yhteys, kosketus, tyyli, kontakti)
volume_up
touch {sustantivo}
Neuvosto on korostanut sitä, että maksumäärärahoja on oltava käytössä riittävästi, mutta ote todellisuudesta ei saa prosessin aikana herpaantua.
The Council has emphasised that sufficient payment appropriations must become available without losing touch with reality in the process.

2. filme y televisión

ote (también: poisto)
volume_up
out-take {sustantivo}

Ejemplos de uso para "ote" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNyt hänellä on mahdollisuus saada ote Zimbabwen kansasta toiseksi kuusivuotiskaudeksi.
He will now be able to have his foot on the neck of the Zimbabwean people for another six years.
FinnishKoko prosessista puuttuu selkeä ote ja henkilökohtainen vastuu.
The entire process lacks any clear approach or personal accountability.
FinnishMeidän on myös otettava entistä vahvempi ote työstämme eri puolilla maailmaa.
We must also be more robust in our work around the world.
FinnishEnnen kaikkea siitä puuttuu rohkea ote aloilla, joihin viittasin, esimerkiksi Balkanin osalta.
Above all, it lacks drive in the sectors I have mentioned, for example, as regards the Balkans.
FinnishMeidän on saatava ote Eurooppa-neuvoston politiikasta.
It is time for us to get to grips with the politics of the European Council.
FinnishSitä on tärkeää seurata, mutta meidän pitää saada laajempi ote välttääksemme ekologisen romahduksen.
It is important to look at that, but we must take wider action to avoid ecological collapse.
FinnishOTE:n tapauksessa yksityistäminen näyttää kestävän kauan.
In the case of OTE, the privatisation procedure appears to be long.
FinnishIranin hallituksella on tukeva ote vallankahvasta ja mietinnössä esitetty arvostelu on täysin perusteltua.
The Iranian regime is doing well, and the report's criticism of it is completely justified.
FinnishPidämme tätä todellakin kenties taakkana, mutta empiirisempi ja pohtivampi ote olisi voinut auttaa asiaa.
We think that indeed there may be a burden but more empiricism and more reflection may have helped.
FinnishYleisesti ottaen ryhmäni on tyytyväinen tulokseen ja toivoo, että uusi realistinen ote jatkuu tässä asiassa.
In general our group is pleased with the outcome and hope that this new realism will continue in this.
FinnishEU:lla on vahva ote meistä, mikä on huono asia.
These hands have a stranglehold on us, which we deplore.
FinnishOlemme iloisia siitä, että myös ympäristömietinnössä näkyy vihreä ote, erityisesti nanoteknologian osalta.
We are pleased that the environmental report bears a green handprint, especially when it comes to nanotechnology.
FinnishKenenkään tiukka ote ei pysty siihen vaikuttamaan.
FinnishTämä on kuin ote Kafkan teoksista.
FinnishMeillä on asioihin oikea ote.
FinnishToiseksi haluamme tietää, mitä tehdään, jotta katettaisiin huomattavan riskin mahdollisuus ja saataisiin siitä ote kaikissa jäsenvaltioissa.
Secondly, we want to know what will be done to cover and capture the potential for significant risk in all the Member States.
FinnishTässä pieni ote.
FinnishTämä on ote CNN:ltä.
FinnishSiten se vastaa hyvin yleiskuvaa Ison-Britannian puheenjohtajakaudesta, joka epäilemättä alkoi vahvana, mutta jonka ote on sittemmin valitettavasti hellittänyt.
It squares with the overall image of Britain's presidency, which clearly started well, but then tailed off somewhat.
FinnishMeidän on saatava ote Yhdysvalloista ja saatava se vakuuttuneeksi siitä, että lakiin perustuva maailmanjärjestys on paljon parempi kuin Pax Americana.
We need to get to grips with the United States and persuade them that a law-based world order is far better than a Pax Americana.