Cómo se dice "ottaa" en inglés

FI

"ottaa" en inglés

FI ottaa
volume_up
[otan|ottanut] {verbo}

Olemme päättäneet ottaa maailmanlaajuisen johtoaseman ilmastonmuutoksen torjumisessa.
We have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Siksi on kohtuutonta rutiininomaisesti ottaa sormenjäljet pakolaisilta.
It is therefore unreasonable to routinely take the fingerprints of refugees.
Komissio ottaa muutetussa ehdotuksessaan huomioon seuraavat seikat:
The Commission will take the following into consideration in its amended proposal.
ottaa (también: saada, hankkia, lähestyä, arpoa)
EU:n sisäpolitiikassa olisi syytä ottaa oppia tästä huippukokouksesta.
This summit should lead us to draw lessons for the EU's internal policies.
Meidän olisi syytä ottaa tästä opiksemme tulevaisuutta ajatellen.
It would be good if we could draw some conclusions from this lesson for the future.
Erityisesti ydinvoimaa koskevassa kysymyksessä on tärkeää ottaa opiksi Japanin tapahtumista.
Specifically on nuclear issues, it is important to draw lessons from the events in Japan.
ottaa (también: ryypätä, juoda)
Nyt lienee aika ottaa lasi punaviiniä, mieluiten Saint-Émilionia.
Perhaps it is now time to drink a glass of red wine, preferably a Saint-Émilion.
Tarkoitan nyt kaikkein perusluonteisimpiakin oikeuksia, kuten esimerkiksi oikeutta saada juotavaa, soittaa pari puhelua tai ottaa yhteyttä ystäviin tai sukulaisiin.
I am talking about even the most basic rights such as, for example, the right to be able to have a drink, to be able to make a telephone call, to be able to contact friends or relatives.
Meidän täytyy tajuta, että tovereiden painostus on yksi ongelma, samoin omanarvontunnon puute ja vanhempien alkoholinkäyttö: nämä ovat kaikki ongelmia, jotka meidän täytyy ottaa huomioon.
We must realise that peer pressure is a problem, lack of self-esteem, parents drinking: those are all problems we should take into account.

Ejemplos de uso para "ottaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKysymykset, jotka todella haluan ottaa esille, koskevat talousarvion toteutusta.
The issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.
FinnishOn aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
It is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
FinnishTämä kompromissi osoittaa, että Eurooppa ottaa nyt ilmastonmuutoksen vakavasti.
The present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
FinnishTietenkin sen, että Euroopan parlamentin mielipidettä ei tarvitse ottaa huomioon.
Why, that the opinion of the European Parliament need not be taken into account.
FinnishHaluaisin ottaa esille muutaman erityisen kohdan itse päätöslauselmaesityksestä.
On the motion for a resolution itself I would like to make a few specific points.
FinnishHaluaisin ottaa esille muutamia parlamentin jäsenten tekemiä lisähuomautuksia.
I should like to refer to some additional remarks made by Members of Parliament.
FinnishItävallan konservatiivipuolue ottaa asiassa kantaakseen historiallisen vastuun.
The Austrian People' s Party must accept some historical responsibility for this.
FinnishLopuksi teidän olisi myös pitänyt päättää ottaa käyttöön pankkitalletusten takuut.
Finally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
FinnishArvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että komissio ottaa tämän asian vakavasti.
Mr President, I am pleased that the Commission has taken this issue seriously.
FinnishHaluan ottaa esiin muutaman pienen asian, jotka liittyvät itse täytäntöönpanoon.
I should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
FinnishOlisin tyytyväinen, jos Pasty ottaa tämän asian esille puhemieskonferenssissa.
I would be delighted if Mr Pasty brings this up in the Conference of Presidents.
FinnishOn väärin ottaa mietintöön tällainen määrä yksityiskohtia koskevia määräyksiä.
It is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
FinnishHaluaisin ottaa esiin kolme keskeistä seikkaa, jotka osa teistä on jo maininnut.
I would like to address three key points which some of you have already mentioned.
FinnishNäytän Brunolle ensimmäisiä kehitelmiä, ja hän voi ottaa ensimmäisen suupalan.
And I'm going to show to Bruno some first tries, and he can have the first bite.
FinnishEuroopan pitää kuitenkin myös toimia, käydä käsiksi kriisiin ja ottaa siitä opiksi.
However, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
FinnishArvoisa komission jäsen, teidän pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden perinteet.
Commissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
FinnishHaluaisin ottaa esille kaksi asiaa, joita eurooppalainen päiväjärjestys edellyttää.
I should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
FinnishOlen iloinen, että parlamentti ottaa vihdoinkin kantaa näin tärkeään aiheeseen.
I am delighted that this House is finally speaking out on such an important issue.
FinnishHaluaisin ottaa esiin muutamia seikkoja, jotka sisältyvät mainitsemaani työhön.
I should like to highlight some of the issues raised in the aforementioned report.
FinnishToinen asia, jonka haluan ottaa esille, on ympäristöön liittyvä ongelmavyyhti.
A second issue is the whole set of problems in connection with the environment.