FI paljastaa
volume_up
[paljastan|paljastanut] {verbo}

paljastaa
Nyt euro paljastaa alastomasti kilpailukykyerot ja elintarvikkeiden hintaerot EU: n sisällä.
Now the euro is laying bare differences in competitiveness and food prices within the EU.
Mielestäni tämä kiista paljastaa jälleen kerran valtiontukisääntöjen luonteen ja EU:n politiikan tarkan suunnan.
I think this controversy lays bare, once again, rules on state aid and exactly where EU policy is directed.
Euroopan parlamentin suosittelema niin kutsuttu "hyvä hallintotapa" paljastaa kansalaisten koko yksityiselämän.
The so-called 'good governance' recommended by the European Parliament lays bare every aspect of citizens' privacy.
Salassapitovelvollisuuden vuoksi ne eivät kuitenkaan voi paljastaa tietojaan toimivaltaisille viranomaisille.
Under confidentiality clauses, they fail to disclose this information to the relevant authorities.
Emme halua paljastaa kaikkia asiaan liittyviä yksityiskohtia vaan antaa yleisölle käsityksen siitä, mistä asiassa on kyse.
We do not want to disclose all the details of a case, but rather to give the public an idea of what it is about.
Kyseessä on sopimus, joka paljastaa muka tasa-arvoisten kansainvälisten kauppaneuvottelujen todellisen luonteen.
This agreement discloses the true nature of international trade negotiations on so-called equal terms.
Haluaisin myös paljastaa sen instituution, joka pilaa parlamentin maineen.
I would also wish to expose an institution that is bringing Parliament into disrepute.
Meidän pitäisi paljastaa ihmiset, jotka pilaavat parlamentin maineen.
We should expose people when they are bringing this Parliament into disrepute.
Juuri tästä syystä miljardeja ansaitsevat ihmiskauppiaat on vaikea paljastaa.
This is what makes it difficult to expose those who traffic in human beings while making billions in income.
On niiden velvollisuutena paljastaa syytöksen taustalla olevat lähteet.
It is they that have a duty to reveal the sources lying behind an accusation.
Uskoakseni tämä paljastaa monet tauteja aiheuttavista tupakan ainesosista.
I believe that this will reveal many of the main pathogenic ingredients of cigarettes.
On kuitenkin luonnollisesti liian aikaista paljastaa korttejamme julkaisemalla lukuja.
However, it is obviously too soon to reveal our cards by publishing some of the numbers.
Tämä myös paljastaa valheeksi Euroopan unionin väitteen siitä, ettei neuvottelujen päättymisajankohtaa ole lyöty lukkoon.
It also unmasks as a lie the European claim that the negotiations can still be open-ended.
Näiden kerhojen toisena päätavoitteena on paljastaa ja karkottaa kaikenlaiset " pikku huiputukset" , joita euron käyttöönotto varmasti aiheuttaa.
Another main aim of such clubs is to unmask and flush out all the little 'swindles' that the arrival of the euro will certainly entail.
Antakaamme heidän puhua, jotta heidät voitaisiin hämmentää, paljastaa ja osoittaa kansalaisille, kuinka halveksittavan köyhä heidän mielipiteensä on.
Let them speak so that the contemptible poverty of their thinking can be confounded, unmasked and revealed to everyone.
paljastaa
paljastaa (también: riistää)
Voin paljastaa parlamentille syyn tähän: Poettering väitteli tohtoriksi Konrad Adenauerin turvallisuuspolitiikasta.
The reason for this, which I can divulge to the House, is that Mr Poettering’s doctorate was on Konrad Adenauer’s security policy.
Jos palveluntarjoaja tahattomasti paljastaa henkilötietoja internetissä, sen on asianmukaisesti ilmoitettava siitä kyseiselle henkilölle.
If a service provider inadvertently divulges an individual's personal information on the Internet, they must properly notify the person of that fact.
paljastaa (también: selvittää, saada selville)
Se on tulevien tutkimusten keskeinen aihe: saada selville, onko olemassa erityisiä paikallisia ongelmia, ja paljastaa, mitä todella tapahtuu.
That is the main subject of the forthcoming investigations: to find out where there are specific local problems and to discover what is actually happening.
paljastaa (también: lahjoittaa, antaa pois)
On selvää, että emme neuvotteluissa halua paljastaa kaikkia neuvotteluasemiamme; emme halua paljastaa korttejamme.
Surely, when we are in negotiations, we do not want to give away all our negotiating positions; we do not want to give away our chips.
paljastaa (también: julkistaa)
Jos meillä on sormenjäljet sisältävä keskustietokanta, voimme saman tien paljastaa huijaukset ja väärinkäytökset.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
Ei ole tarpeen paljastaa petosta, kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, jotta voimme päätellä, että hallinnossa on vikaa.
It is not necessary to uncover fraud, as at the European Economic and Social Committee, to reach a verdict of mismanagement.
Kun OLAF paljastaa rikoksia, niitä ei käsitellä tuomioistuimessa.
When OLAF uncovers crimes, these do not go to court.
paljastaa (también: julkistaa)
Milloin aiotte paljastaa meille, arvoisa puheenjohtaja, euroalueen tulevan rahapolitiikan suuret periaatteet?
Mr President, when are you going to unveil to us the broad principles of the future monetary policy of the euro area?
Tämä keskustelu käydään sitä taustaa vasten, että komissio aikoo paljastaa uudistusta koskevat elintärkeät ehdotukset lokakuussa.
The current debate takes place against the backdrop of the Commission's plans to unveil vital proposals for reform in October.
Hans Rosling paljastaa tämän ristiriitaisen vastauksen TED@Cannesissa käyttäen uutta värikästä aineiston esitysteknologiaa (tulette kyllä näkemään).
This is the paradoxical answer that Hans Rosling unveils at TED@Cannes using colorful new data display technology (you'll see).

Ejemplos de uso para "paljastaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEU:n talouskriisi paljastaa, että EU:lla ei tavallaan ole minkäänlaista uimapukua.
The EU economic crisis reveals that the EU has, as it were, no bathing costume.
FinnishSe paljastaa, että Puolan avun suurin edunsaaja ei ollut kukaan muu kuin Kiina.
It transpires that the greatest beneficiary of Polish aid was none other than China.
FinnishHallitusten, kansan ja meidän parlamentaarikkojen on aika paljastaa korttimme.
It is time to show our cards: governments, people, parliamentarians alike.
FinnishVoisiko arvoisa komission jäsen Kinnock paljastaa tästä jotakin jo tänä iltana?
Might Mr Kinnock be able to throw some light on the matter this evening?
FinnishTämä paljastaa selvästi, kuinka merkittävä Maailman kauppajärjestö (WTO) on.
This makes it obvious how important the World Trade Organisation (WTO) is.
FinnishNopea tarkastelu paljastaa, että nämä ovat kaikki yleishyödyllisiä palveluja.
A quick read through reveals that these are all public utility services.
FinnishTodellisuudessa se paljastaa syvän huonovointisuuden, jota ei ole juurikaan hoidettu.
Actually it reveals the depth of a malaise that has hardly been addressed.
FinnishSe paljastaa, missä määrin laittomuus on juurtunut eräisiin Filippiinien osiin.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
FinnishLopputulos paljastaa, miten hyvin Euroopan unioni on selviytynyt laajentumisesta.
The outcome will show how well the Union has coped with enlargement.
FinnishMietintö paljastaa tämän suuntaisia aikeita, joten äänestin sitä vastaan.
This report reveals tendencies in this direction, which is why I have voted against it.
FinnishVoisiko herra komissaari paljastaa parlamentille tämän suuryrityksen nimen?
Would he be prepared to give the House the name of this major company?
FinnishAinakin se paljastaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen mahdolliset epäkohdat.
It certainly reveals potential flaws in the European arrest warrant.
FinnishHyväksymällä tarkistuksen 28 parlamentti paljastaa todelliset kasvonsa, jotka ovat verenhimoiset.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
FinnishKosovo kuitenkin paljastaa Euroopan balkanisointiin tähtäävän politiikan todelliset kasvot.
However, Kosovo reveals the true face of a policy aimed at the balkanisation of Europe.
FinnishTällainen pakkomielteenomaisuus paljastaa myös kulttuurisen alistuneisuutemme Yhdysvalloille.
Such a fixation also reveals a cultural subordination to the United States.
FinnishTämän teeman itsepintainen hokeminen paljastaa pohjimmiltaan sen umpikujan, johon olemme päätyneet.
Our obsession with this subject basically illustrates that we are at an impasse.
FinnishJo maan nimi paljastaa tämän.
Romania is European in every sense; its mere name gives that away.
Finnish. - (DE) Kriisiaikoina EU paljastaa jälleen todelliset kasvonsa.
In times of crisis, the EU is once again showing its true colours.
FinnishTämä suhtautuminen paljastaa varsin kapeakatseisen talouspoliittisen hengen.
This perception betrays a rather narrow-minded budgetary policy.
FinnishKomission analyysi paljastaa myös tilanteiden vaihtelevan maittain.
The Commission's analysis also shows how the situations differ in the various countries.