FI perääntyä
volume_up
[peräännyn|perääntynyt] {verbo}

1. general

perääntyä (también: peruuttaa)
Yksimielisesti hyväksytyt neuvotteluvaltuudet on nyt pantava täytäntöön, eikä yksikään maa, myöskään kotimaani, saa perääntyä sitoumuksistaan.
The mandate, which was unanimously approved, must be implemented, and no country, including my own, should be allowed to back away from its undertakings.
perääntyä
Euroopan unioni ei saa perääntyä, vaan sen on järjestelmällisesti varmistettava, että keskeisiä ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
The European Union must not back down and must systematically ensure that the importance of human rights is respected.
perääntyä
Vain yksi on selvää: meidän ei pidä perääntyä sitoumuksistamme.
Only one thing is clear, and that is that we must not back off from our commitment.
perääntyä
perääntyä (también: ilmiantaa)
Odotamme pääasiassa, että tilanne, erityisesti Afganistanissa, on sellainen, että siitä on mahdollista perääntyä.
We expect, chiefly, that the situation, especially in Afghanistan, will be a situation from which it will be possible to withdraw.
Vaikuttaa siltä, että komission jäsen, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto katuvat osallistumistaan marraskuun 21. päivän jälkeisiin tapahtumiin ja haluavat nyt perääntyä.
It would appear that the Commissioner, the European Commission and the European Council are regretting their involvement after 21 November, and now wish to withdraw.

2. deporte

perääntyä
Me haluamme myös vahvat vakuudet siitä, että jos me päätämme antaa tälle kauppasopimukselle myönteisen lausunnon, niin meillä on tarvittaessa vielä mahdollisuus perääntyä.
We also want a strong guarantee that, if we do agree to issue a positive opinion in relation to this trade agreement, there is a fall-back position.
Asiaa pahentaa se, että Euroopan parlamentilla ei ole mitään sanottavaa näistä asioista ja että oli mahdollista perääntyä Lissabonin sopimuksen 136 artiklan määräyksistä.
It is made all the worse by the fact that the European Parliament will have nothing to say on these matters and that it was possible to fall back on Article 136 of the Treaty of Lisbon.

Ejemplos de uso para "perääntyä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKomission oli sittemmin pakko perääntyä ja ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmä.
The Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
FinnishKomissio totesi aivan oikein, ettemme voi perääntyä ja neuvotella uudelleen vapautuksesta.
The Commission is right to say that we cannot go back and renegotiate this waiver.
FinnishMeneillään oleva rahoitus- ja talouskriisi on syy siirtyä eteenpäin eikä perääntyä.
The current financial and economic crisis is a reason to move forward and not to retreat.
FinnishHänen pitäisi perääntyä ja miettiä tarkkaan, mitä asiaa hän oikein ajaa.
He should pull back and think carefully about which cause he is serving.
FinnishMietintö on hyvä esimerkki siitä, miksi meidän olisi syytä perääntyä ja ottaa järki käteen.
This report is a good example of why we should stand back and be sensible.
FinnishEuroopan parlamentti ei saa siis perääntyä näinä vaikeina aikoina.
Parliament must, therefore, not waver in the face of the complex nature of these times.
FinnishOlen aivan varma siitä, että parlamentti ei aio perääntyä jo omaksumistaan kannoista.
I am firmly convinced that Parliament will not retreat from the position it has already adopted.
FinnishUnionin ei pitäisi perääntyä ilmastonmuutospolitiikassa tuumaakaan.
The Union should not take a single step backwards in terms of its policy on climate change.
FinnishMeidän ei pitäisi perääntyä oman uskottavuutemme vuoksi.
We should not be backing down, however, for the sake of our own credibility.
FinnishMinkään erityisaiheen kohdalla ei voida perääntyä siitä huolimatta, että jotkut ovatkin ajaneet sitä.
There can be no going back on any particular substances, despite some pleading to do so.
FinnishEnsinnäkin peruuttamattomuuden, koska euron myötä ei voida enää perääntyä.
Firstly, these efforts are irreversible because with the euro there is no longer the possibility of turning back.
FinnishTältä osin parlamentin on oltava varuillaan, ettei yksittäisten jäsenvaltioiden sallita perääntyä.
In that respect Parliament must be vigilant in regard to any backsliding by individual Member States.
FinnishMe lakia harjoittaneet tiedämme, että oikeustiede on osa prosessia ja että kauppaneuvotteluissa on tapana perääntyä.
Those of us who have practised law know that the law lies in the procedural detail.
FinnishNe eivät ole osoittaneet haluavansa perääntyä tästä kannasta.
There are no indications of a reversal of this position.
FinnishMeidän ei pidä perääntyä terrorismin vastaisen sodan etulinjasta kansalaisten oikeuksien verukkeella.
We must not retreat from the front line of the war against terror under the banner of citizens' rights.
FinnishToiseksi SIS II -järjestelmästä ei voida enää perääntyä.
Secondly, there can be no turning back from SIS II today.
FinnishOn mahdollista perääntyä tiettyihin myönnytyksiin, jos toinen vaihe ei ole eurooppalaisten etujen mukainen.
It is possible to go back on certain concessions if the second stage does not meet European interests.
FinnishPerustuslaista ei pidä perääntyä vuonna 2009.
There must be no retreat from the constitutional treaty in 2009.
FinnishTästä kannasta ei pitäisi perääntyä mihinkään.
There should be no retreat from that position whatsoever.
FinnishLisäksi hän halusi ennemmin kuolla kuin perääntyä.