Cómo se dice "perustella" en inglés

FI

"perustella" en inglés

FI perustella
volume_up
[perustelen|perustellut] {verbo}

1. general

Tällaisia toimia on vaikea perustella taloudellisin syin tai selittää loogisesti.
Such undertakings are difficult to substantiate economically or explain logically.
Jos hakemuksesi hylätään, hylkäävä päätös täytyy perustella.
If they reject your application, they must explain why.
Lopuksi haluan perustella neuvoston vuosittaisesta selvityksestä esittämäämme kritiikkiä.
Finally, I would like to explain our criticisms of the Council’s annual report.
perustella (también: oikeuttaa, tasata)
Voimmeko perustella pidennystä, joka lisää niin dramaattisesti suoja-aikaa?
Can we justify an extension that increases the term of protection so dramatically?
Tämä on täysin järjetöntä, eikä sitä voida todellakaan perustella demokratialla.
This is absurd and truly difficult to justify democratically.
Lainsäädännön rikkomista ei voida perustella vaikealla sosiaalisella tilanteella.
Even the difficult social situation cannot justify the violation of the law.
perustella (también: puhutella, osoittaa, käsitellä)
Haluaisiko joku kollegoistamme perustella tämän pyynnön PPE-ryhmän puolesta?
Is there a Member who wishes to speak on behalf of the PPE in favour of this proposal?
Haluaisiko joku kollegoistamme perustella tämän pyynnön PSE-ryhmän puolesta?
Is there a Member who wishes to speak on behalf of the PSE Group in favour of this proposal?
Haluaako joku perustella tämän pyynnön kyseisten ryhmien puolesta?
Is there anyone who wishes to speak on behalf of these groups in favour of this proposal?
EU voi nyt perustella vaatimustaan paikasta maailmassa sillä, että se toimii välittäjänä tässä strategiassa.
The EU can now vindicate its claim to a place on the world stage by brokering this strategy.

2. formal

perustella (también: esittää)
Asiaa voisi perustella myös kansainvälisen oikeuden kannalta.
We could also argue on the basis of international law.
Voimme perustella niitä taloudellisilla kannustimilla.
We can argue for financial stimulants.
Mutta jälleen kerran, sallikaa minun myös perustella kantaani: kyllä, on totta, ettei strategiamme ole vielä tuottanut tulosta.
But, again, let me also argue and say: yes, it is true that our strategy has not yet been successful.

Ejemplos de uso para "perustella" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHaluaisin nyt perustella sitä, miksi emme voi hyväksyä mitään muita tarkistuksia.
I shall now give the reasons why we cannot accept some of the other amendments.
FinnishMiten tämä voidaan perustella kansalaisille, etenkin Alankomaiden kansalaisille?
How can this be justified to the citizen, and – more to the point – the Dutch citizen?
FinnishTätä toimenpidettä ja sen jatkamista voidaan perustella kahdella keskeisellä syyllä.
There are two main reasons justifying this measure and why it should continue.
FinnishAsialla ei ole kiirettä eikä prosessia voida perustella ajallisella paineella.
There is no need to hurry and there is no time pressure that justifies this process.
FinnishTällaista tilannetta ei voida perustella mitenkään eikä sitä voida hyväksyä.
This is a situation which is, as it should be, unjustifiable and intolerable.
FinnishHaluan hieman perustella sitä, miksi emme voi hyväksyä muita tarkistuksia.
And now I will give some of the reasons why we cannot accept the other amendments.
FinnishTämä on kyyninen ennuste ja keskeinen keino perustella väärää ja laitonta sotaa.
A cynical forecast, instrumental in justifying a wrong and illegal war.
FinnishTästä syystä voidaan perustella typpioksidien raja-arvojen tiukentamista.
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
FinnishHaluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja perustella asiaa vielä lyhyesti.
I would like to use this opportunity to briefly recapitulate on why this is the case.
FinnishPäätöstä ei voida missään tapauksessa perustella taloudellisilla syillä.
Under no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin vain perustella pyyntöä lyhyesti.
Mr President, I would just like to give a brief justification for this motion.
FinnishEi voida myöskään perustella sitä, miksi se on 2 % eikä enemmän tai vähemmän.
Nor is there any justification for it being 2 % rather than more or less.
FinnishPeruskansalaisoikeuksien riistämistä ei voi perustella kansallisella turvallisuudella.
National security cannot be used as grounds for abolishing fundamental civil rights.
FinnishTupakkatukia, jotka yhdistetään tuotantoon, ei voi perustella millään tavalla.
There is no justification for tobacco subsidies linked to production.
FinnishTällä voitaisiin mielestäni perustella Euroopan unionin tulevia toimia.
I feel that this should be the subject of forthcoming European Union action.
FinnishPerusoikeuksista ei voida neuvotella, eikä niiden loukkauksia voida mitenkään perustella.
Fundamental rights are not negotiable and their infringement can never be justified.
FinnishUhrauksiamme ei voida perustella 48 vähiten kehittyneelle maalle annettavalla tuella.
Our sacrifices are not justified in terms of assisting the 48 least developed countries.
FinnishOlen sanonut, että päätöstä poikkeuksen epäämisestä voidaan perustella.
I have said that there is a case for the decision not to grant an exemption.
FinnishMinun ei tarvitse perustella sitä, sillä jäsen Duin teki sen jo puolestani.
I can save myself the effort of justifying this, as Mr Duin has already done that for me.
FinnishMitä hyötyä on oikeuksien tunnustamisesta, jos niitä ei voida perustella?
What is the point in recognising rights if no legal recourse is possible?