FI peruuttaa
volume_up
[peruutan|peruuttanut] {verbo}

peruuttaa (también: tukea)
Niitä voidaan myöntää valikoivasti, kieltää tai jopa peruuttaa.
They can be bestowed selectively, denied, or even take back.
Voit peruuttaa latauksen ja palata selaamaan Internetiä valitsemalla Peruuta.
Cancel the download and go back to browsing the web.
Ei voi tulla kysymykseenkään peruuttaa mitään näistä sitoumuksista.
There can be no question of going back on any of those commitments.
Voit peruuttaa lataamisen milloin tahansa valitsemalla Peruuta.
You can cancel a download at any time by clicking the Cancel button.
Voit peruuttaa lataamisen milloin tahansa valitsemalla Lataustenhallinnassa Peruuta.
You can cancel a download at any time by clicking the Cancel button in the Download Manager.
Valitettavasti sen jälkeinen kehitys peruuttaa tämän epävarman edistysaskelen.
Alas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.
Monissa ohjelmissa voit kumota (peruuttaa) tekemiäsi toimintoja tai virheitä.
Most programs allow you to undo (reverse) actions you take or mistakes you make.
Täytyykö meidän peruuttaa päätöksemme, joiden mukaan ihmiset pääsevät eläkkeelle aikaisemmin?
Will we have to reverse our decisions with regard to making people retire earlier from work?
Neuvostolla on sitten 30 päivää aikaa muuttaa tai täydentää tätä päätöstä tai mahdollisesti jopa peruuttaa se.
The Council will then have 30 days to change, supplement or even reverse this decision.
peruuttaa (también: passata)
Puolue yrittää kuulemma kiistää ja peruuttaa virallisen vaalituloksen oikeusteitse.
He is reportedly looking for legal means to fight and revoke the official election result.
Komissio haluaa peruuttaa yhden tämän sopimuksen kohdista.
The Commission wants to revoke one of the components of this agreement.
Te voitte lainsäätäjänä peruuttaa tämän toimivallan tai vastustaa komission ehdotuksia.
It is you, the legislator, who will have the chance to revoke this power or to object to the proposals the Commission will make.
peruuttaa (también: perääntyä)
peruuttaa (también: perua)
peruuttaa
peruuttaa (también: huovata)
peruuttaa (también: purkaa)
Paras vastaus tähän kysymykseen on hiljattain tehty päätös peruuttaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen huippukokous.
The best answer to that is the recent decision to call off the European Union-United States Summit.
Jos tilanne Burmassa ei parane, on vaarana, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri peruuttaa joulukuuksi suunnitellun vierailunsa.
If the situation in Burma does not improve, there is a danger that the Secretary-General of the United Nations will call off his visit in December.
peruuttaa (también: vetää takaisin)
peruuttaa (también: perua)

Ejemplos de uso para "peruuttaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishAion peruuttaa toisen tarkistuksen, mutta jätän tarkistukset 1 ja 3 ennalleen.
I am going to withdraw the second, but Amendments Nos 1 and 3 stand as before.
FinnishToinen koskee ennalta annettavia tietoja ja toinen yleistä oikeutta peruuttaa sopimus.
One is information in advance and the other the general right of withdrawal.
FinnishSe tarkoittaa, että jäsen Flautre peruuttaa tarkistuksen 26 18 kohtaan.
This means that amendment 26 to paragraph 18 will be withdrawn by Ms Flautre.
FinnishDagmar Roth-Behrendt aikoi peruuttaa tänään toisen kahdesta tarkistuksesta.
Dagmar Roth-Behrendt intended to move one of the two amendments tonight.
FinnishAiomme peruuttaa vaihtoehtoisen mietintömme, koska haluamme tukea hänen mietintöään.
Because we want to support her report, we will be withdrawing our alternative resolution.
FinnishKomission ja puheenjohtaja Barroson olisi pitänyt peruuttaa tämä ehdotus.
The Commission and President Barroso ought to have withdrawn this draft.
FinnishViime viikolla tehdyn sopimuksen myötä ne voidaan mielestäni peruuttaa.
In my opinion, these can now be withdrawn following last week's agreement.
FinnishVoin peruuttaa tämän pyynnön.
My group asked for these to be voted on separately, but I can withdraw this request.
FinnishOlemme antaneet ehdottoman tukemme esitykselle peruuttaa Burmaa koskeva tullietuusjärjestelmä.
We unreservedly support the proposal to withdraw tariff preferences for Burma.
FinnishEn siis aio peruuttaa tarkistustani ja pyydän, että siitä äänestetään.
I am not therefore withdrawing my amendment and I would ask that it be put to the vote.
FinnishEuroopan historiallista ja moraalista uudelleenyhdistymistä ei voida peruuttaa.
The historical and moral reunification of Europe is irrevocable.
FinnishJos asia ei ole näin, äänestämme sitä vastaan, ja tällöin voin peruuttaa tarkistukseni 23.
If not, we will vote against it and I can then withdraw my amendment 23.
FinnishMiroslav Ouzký ei ollut läsnä, ja valiokunta ja puhemies päättivät peruuttaa keskustelun.
It was Mr Ouzký who was not present, and the Table and the President decided to annul it.
FinnishMielestäni ainoa järkevä asia, jonka voimme tehdä, on peruuttaa esitys.
I think the only sensible thing to do is to withdraw the proposal as quickly as possible.
FinnishNyt meidän on kysyttävä komissiolta, aikooko se peruuttaa ehdotuksensa.
We must now ask the Commission if it intends to withdraw its proposal.
FinnishPPE-ryhmä, minun ryhmäni, aikoo peruuttaa asiaa koskevan tarkistuksensa.
The PPE-DE group - my group - intends to withdraw its amendment here.
FinnishEi ole nimittäin pakko peruuttaa kaikkia puhujalistalla olevia puheita.
After all, you do not have to work through the whole list of speakers.
FinnishItse asiassa tämä muodollinen velvollisuus peruuttaa perussopimuksessa myönnetyn oikeuden.
This formal obligation actually results in the cancellation of the right granted by the Treaty.
FinnishJotkin tarkistukset päätettiin valiokunnassa peruuttaa, ja nyt ne ovatkin käsiteltävänä.
It is embarrassing because it puts you in an awkward position.
FinnishToimenpiteet pitää peruuttaa heti, jos käy ilmi, että niillä ei ole positiivista vaikutusta.
Measures must be reversed as soon as it is evident that they do not have any positive effects.