Cómo se dice "pitää hallussaan" en inglés

FI

"pitää hallussaan" en inglés

FI pitää hallussaan
volume_up
{verbo}

pitää hallussaan (también: pysyä, odottaa, pidättää, estää)
Myös EU aikoo pitää hallussaan päästöoikeuksia.
The EU also intends to hold emission rights itself.
Vain 44 monikansallista yhtiötä pitää hallussaan kahta kolmasosaa EU:n pankkien varoista.
Two thirds of European banks' assets are held in only 44 multinational groups.
Tämän lisäksi kuluttaja asetetaan vastakkain markkinoiden kanssa, joilla pelkästään viisi yritystä pitää hallussaan yli 50:tä prosenttia EU-kiintiöstä.
Moreover, the consumer is faced with a market in which only five companies hold more than 50% of the EU quota.
pitää hallussaan (también: hallita, johtaa, määrätä, käskeä)
pitää hallussaan (también: hankkia)

Traducciones similares para pitää hallussaan en inglés

pitää verbo

Ejemplos de uso para "pitää hallussaan" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVain 44 monikansallista yhtiötä pitää hallussaan kahta kolmasosaa EU:n pankkien varoista.
Two thirds of European banks' assets are held in only 44 multinational groups.
FinnishKertokaa meille, kuka pitää hallussaan tällaisia yksityisiä kuvia vartalostamme.
Please tell us who will keep such private images of our bodies.
FinnishBaskimaa - Euskadi - pitää hallussaan elinluovutusten maailmanennätystä.
The Basque Country - Euskadi - has the world record for organ donation.
FinnishKiina ei kerta kaikkiaan saa pitää hallussaan 50 prosenttia maailmanmarkkinoista.
China cannot simply retain 50% of the world market.
FinnishYmmärrän joidenkin iranilaisten pelot ja halun pitää hallussaan viimeisintä ydinteknologiaa.
I do understand the fears in some quarters in Iran and the desire to possess the latest nuclear technology.
FinnishSilloinen tuulen nopeus pitää edelleenkin ennätystä hallussaan: yli 250 kilometriä tunnissa.
It still holds the wind speed record: over 250 km/h.
FinnishJos Eurooppa ei olisi enää kilpailukykyinen, miten ihmeessä unioni voisi pitää hallussaan leijonanosaa maailmankaupasta?
If Europe were no longer competitive, then how on earth could the Union account for the lion’s share of world trade?
FinnishTämä pitää paikkansa, mutta myös Pakistania hallitsee diktaattori, nimittäin Musharraf, ja annamme sen siitä huolimatta pitää hallussaan ydinaseita.
Yes, but Pakistan also has a dictator – Musharef – and we allow it to have nuclear weapons.
FinnishOnko luottoluokituslaitoksilla oikeus pitää edelleen hallussaan huomattavaa vaikutusvaltaa talouksiimme lähes ilman valvontaa?
As far as legitimacy is concerned, can agencies maintain so much influence over our economies with such little control?
FinnishArvoisa puhemies, surullista ihmisoikeuksien loukkauksien maailmanennätystä pitää hallussaan taleban-hallitus Afganistanissa.
Mr President, the dubious honour of holding the world record in human rights abuses goes to the Taliban regime in Afghanistan.
FinnishSiten esimerkiksi Itävalta käyttää 15 prosenttia bruttokansantuotteestaan eläkkeisiin ja pitää siten ennätystä hallussaan, koska unionin keskiarvo on 11 prosenttia.
For example, Austria devotes 15% of its GDP to pensions, making it the record holder, as the EU average is 11%.
FinnishOn tehtävä selväksi, että tähän asti Hizbollah on vastustanut päätöslauselmaa 1559 ja ettei puolisotilaallisten joukkojen saa antaa pitää aseita hallussaan.
It must be made clear that until now Hizbollah has resisted Resolution 1559, and that militias must not be allowed to have weapons.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, Burma pitää hallussaan häpeällistä ennätystä, sillä se on yksi pitkäikäisimmistä yhä olemassa olevista sotilasdiktatuureista.
author. - Mr President, Burma has the shameful record of being ruled by one of the longest-lasting military dictatorships still in existence.
FinnishOn rikos pitää hallussaan tällaista pornografiaa, ja hyvin usein ihmiset, jotka käyttävät aineistoa, väittävät keräävänsä sitä luovuttaakseen sen poliisille.
It is a criminal offence to own this pornography, and very often the people using it are only pretending they are collecting it for the police.
FinnishSiitä syystä, että hallinto pitää hallussaan rahoja ja öljyä ja sorretut pystyvät puuttumaan asiaintilaan vain, jos mekin yritämme parhaamme.
We have to do so because the regime has the money and the oil and those who are being oppressed will only be able to achieve anything if we also make an effort.
FinnishOn varsin tavallista, että liikeyritys pidättää palkkoja joskus kaksi kuukautta tai pitää hallussaan tiettyjen työntekijöiden henkilökortteja useita kuukausia.
It is not unusual for businesses to withhold wages for sometimes two months, or to keep the identity cards of certain workers for several months.
FinnishTietenkin tällä hetkellä Marokon kuningaskunta pitää hallussaan Länsi-Saharaa, ja tällä alueella on vireillä itsemääräämisoikeutta koskeva prosessi.
There is no doubt that the Kingdom of Morocco is currently occupying the Western Sahara and this territory is currently undergoing a process of self-determination.
FinnishEmme saa unohtaa, että se, joka myy tai pitää hallussaan tällaista materiaalia, käyttää hyväkseen lasta, joka ei ole vain kuva vaan todellinen olemassa oleva olento, jota on loukattu.
We must not forget that whoever sells or buys this material is abusing a child - a child who is not just a picture, but a real person who exists and has been violated.
FinnishLibanonin riippumattomuus voidaan saavuttaa vain siinä tapauksessa, että hallituksella on yksinoikeus voimankäyttöön omassa maassaan ja ettei Hizbollahin sallita pitää aseita hallussaan.
The sovereignty of Lebanon can only be achieved if the government alone has a monopoly on the use of force in its own country and if Hizbollah is not allowed to have weapons.