Cómo se dice "punnita" en inglés

FI

"punnita" en inglés

FI punnita
volume_up
[punnitsen|punninnut] {verbo}

Jos katsomme tilastoja ja jos yritämme punnita kyseessä olevan kaupankäynnin hyviä ja huonoja puolia, tulos on tyydyttävä.
If we look at the statistics and try to consider the exchanges in question, the results are satisfactory.
Meidän pitää punnita huolellisesti, onko se todella välttämätön, ja laatia se vain, jos sitä tarvitaan.
We must carefully consider whether such a directive is in fact necessary, and we should only draft legislation if it is required.
Sitä pitää kuitenkin harkita ja punnita paremmin, niin että se ei tapahdu muiden tärkeiden asioiden kustannuksella.
However, this should be thought through and considered more carefully, so that it is not implemented at the expense of other important matters.
Meidän on tosiaankin aina vaikea punnita asioita yksittäistapauksissa.
Yes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.
Kansalaisoikeusryhmien velvollisuutena on punnita kaikkia uusia esitettyjä toimenpiteitä.
Civil liberty groups have the duty to weigh all new measures being advocated.
On meidän tehtävämme parlamentissa punnita huolellisesti vaikutukset eri teollisuudenaloille ja sektoreille EU:ssa.
It is our job in Parliament to weigh up carefully the impact on different industries and sectors within the EU.
punnita (también: arvioida, mitata)
Kehotan komissiota saamaan työllisyyden pääosaston osallistumaan hallinnointipyrkimyksiin, jotta voimme myös punnita Kreikan tapahtumia.
I call on the Commission to involve the Directorate-General for Employment in the management efforts so that we can also gauge what is happening in Greece.
punnita (también: kantaa)

Ejemplos de uso para "punnita" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSiinä on vielä yksi syy meidänkin punnita huolellisesti sanojamme.
That is yet another reason why we ourselves should measure our words carefully.
FinnishMeidän kaikkien, parlamentin, komission ja neuvoston, pitää punnita omaa vastuutamme.
We must all, Parliament, Commission and Council, reflect on the responsibilities which face us.
FinnishPäätöslauselmia laadittaessa jokainen voi punnita asiaa ja muistaa hyvin, mitä sanoitte.
When we come to framing the resolutions, we will all remember your suggestion and bear it in mind.
FinnishMeidän täytyy siksi punnita tuomitsemista saavutettuun kehitykseen ja siirtyä eteenpäin.
We have therefore to balance the condemnation against the progress that has been made and move forward.
FinnishIhmisoikeudet tai hyöty; kaksi eri tapaa punnita, kahdenlaiset toimenpiteet.
Human rights or profits: two weights, two measures.
FinnishNiitä voidaan punnita ainoastaan sillä, onko työstä hyötyä ja voidaanko sen tulos sisällyttää perustamissopimuksiin.
It will depend on whether the work is useful and can be incorporated into the Treaties.
FinnishAjattelin, voisiko hän punnita uudelleen sanojaan: kyseessä on toisen käsittelyn mietintö, joten...
I just wondered if he could maybe re-assess his comments because, this being a second reading report, there was a ...
FinnishVenettä ei punnita sen mukaan, onko myrskyä vai ei, vaan sen mukaan, miten se purjehtii myrskyssä.
A vessel is not assessed according to whether there is a storm around or not, but according to how it weathers a storm.
FinnishMielestäni kaikkea tätä on syytä punnita tarkasti.
I think that we must take all of this on board.
FinnishSiinä pitää punnita kahta etunäkökohtaa.
Two interests need to be weighed up in this connection.
FinnishMinusta kannattaisi siksi arvioida tätä näkökohtaa, punnita sitä uudelleen, ja vasta sitten hyväksyä mietintö.
I therefore believe that it would be worth us fully evaluating this aspect, weighing it up again, and only then adopting it.
FinnishAsioita täytyy siis punnita huolellisesti.
So things need to be weighed up carefully.
FinnishYmpäristönäkökohtia täytyy kuitenkin punnita lentoliikennealan tarpeisiin, jotta sen menestys voidaan varmistaa tulevaisuudessa.
Environmental concerns must, however, be balanced against the needs of the aviation industry to ensure its success in the future.
FinnishSitä pitää kuitenkin harkita ja punnita paremmin, niin että se ei tapahdu muiden tärkeiden asioiden kustannuksella.
However, this should be thought through and considered more carefully, so that it is not implemented at the expense of other important matters.
FinnishOn eittämättä totta, että olemme kaikki vaikeassa tilanteessa, sillä tällaisena päivänä jokaista sanaa täytyy punnita tarkkaan.
It is undoubtedly true that we are all faced with a difficult situation, in that on days like today every word must be weighed very carefully.
FinnishTarkoituksena on antaa vihamielisen ostotarjouksen kohdeyrityksen johdolle tilaisuus punnita kaikkia asiaan liittyviä etunäkökohtia.
It aims to afford the Board of the target partnership the opportunity of weighing up all the vested interests in the event of a hostile bid.
FinnishArvoisa puhemies, minunkin mielestäni tässä keskustelussa olisi asianmukaista punnita nykyiseen dramaattiseen tilanteeseen liittyviä uusia seikkoja.
Mr President, I too feel that it is appropriate in this debate to assess the new developments in the current tragic situation.
FinnishSiitä syystä on tärkeää teettää puolueettomat ympäristöselvitykset, jotta riskit voidaan todentaa ja punnita niitä hyötyjä vastaan.
For this reason it is important to have impartial environmental reports produced, so that the risks may be established and weighed up against the benefits.
FinnishSormenjälkien otto on vakava intimiteettisuojan loukkaus, ja tällaisten vaatimusten yhteensopivuutta Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa täytyy punnita huolellisesti.
Fingerprinting is a serious invasion of privacy and the compatibility of such requirements with the European Convention on Human Rights needs to be carefully weighed.
FinnishKomissiossa ollaan valmiita tekemään puheenjohtajavaltio Ruotsin johdolla yhteistyötä, jonka tarkoituksena on punnita neuvoston toimintatapoja ja järkeistää niitä.
The Commission is willing to play its part, under the leadership of the Swedish Presidency, in this task of discussing and streamlining the Council' s methods for taking action.