Cómo se dice "pystyttää" en inglés

FI

"pystyttää" en inglés

FI pystyttää
volume_up
[pystytän|pystyttänyt] {verbo}

pystyttää (también: rakentaa, luoda, laatia)
Täytyykö meidän nyt pystyttää sellainen suoja-aita, joka estää kaiken vuoropuhelun?
Do we now need to erect a cordon sanitaire, which effectively means there will be no dialogue?
Emme ehdottomasti halua pystyttää uusia esteitä - se on kuitenkin euroatlanttisen sivilisaation päätavoite yleisesti.
We definitely do not want to erect new barriers - that is after all the main aim of Euro-Atlantic civilisation as a whole.
Ilmoitusta ei myöskään ole tehty niiden tonttien slovenialaisille omistajille, joille rajanylityspaikka on tarkoitus pystyttää.
Nor has notice been given to the Slovenian owners of the plots of land on which it is intended to erect the crossing.

Ejemplos de uso para "pystyttää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTämä tarkoittanee, että niille aiotaan pystyttää naurettavia tuulipuistoja.
I suppose that means we intend to plant these ridiculous wind farms on them.
FinnishEU ei todellakaan aio pystyttää lippuaan merenpohjaan, kuten venäläiset ovat tehneet.
The EU will certainly not be planting its flag on the seabed, as the Russians have done.
FinnishOn häpeällistä, että 21 valtiota yhä pystyttää esteitä niiden tielle.
It is, in fact, shameful that 21 states are still setting up obstacles.
FinnishIlman kohtuullista joustavuutta saatamme pystyttää ongelmien vuoren vuosille 2012 ja 2013.
Without reasonable flexibility, we risk building up a mountain of problems for 2012 and 2013.
FinnishMeidän ei pitäisi pystyttää epäoikeudenmukaisia esteitä niiden liittymiselle.
We should not set up unfair barriers to their accession.
FinnishJos lainsäädäntöhankkeille olisi tapana pystyttää patsaita, nyt sen voisi kernaasti tehdä.
If we were in the habit of erecting statues to legislative projects we might now build one gladly.
FinnishNetissä toimii rikollisia, ja meidän tehtävänämme on pystyttää esteitä, joilla heidät voidaan pysäyttää.
There are criminals operating on the Net and we need to put up barriers to stop them.
FinnishOn parempi rakentaa siltoja ja käydä osapuolien välistä vuoropuhelua kuin pystyttää muureja ja esteitä.
Bridge-building and dialogue between parties is better than the setting up of walls and barriers.
FinnishOn turha pystyttää uusia kymmenen metriä korkeita monumentteja.
Erecting more 10 m tall monuments is unnecessary.
FinnishSamalla, kun vanhoja monopoleja ravistetaan, ei tule pystyttää tilalle yksityisiä monopoleja tai duopoleja.
While the old monopolies need a good shaking up, they should not be replaced by private monopolies or duopolies.
FinnishKansallisten edellytysten on ratkaistava se, miten rakennustelineet pitäisi pystyttää tai miten työ pitäisi suorittaa.
How scaffolding is to be erected and jobs carried out must be decided in the light of national conditions.
FinnishNiiden ei tarvitse pystyttää lippujaan suhteutetusti jokaisen istuimen ympärille uuden viranomaisen kokouspöydässä.
They do not need to be in a position where, proportionally, they plant their flags around every seat at the new authority's table.
FinnishEmme voi hyväksyä tällaista asennetta, jos esimerkiksi yksistään Kiina pystyttää uuden ydinvoimalan kuuden kuukauden välein.
We cannot afford this attitude, if only because China, for example, throws up a new nuclear power plant every six months.
FinnishEmme voi pystyttää piikkilanka-aitoja.
FinnishEuroopan unionia ei saa rakentaa heikolle perustalle, vaan se pitää pystyttää yhteiselle perustalle, johon kuuluu maanosamme perintö.
We must not build Europe on weak foundations but on the common basis that incorporates the heritage of our continent.
FinnishIhmisten oli pakko paeta katoille ja pystyttää tiesulkuja paitsi jälkijäristysten, myös rikollisten pelossa.
The population was forced to flee to its rooftops and set up roadblocks not only out of fear of aftershocks but also out of fear of criminals.
FinnishMahdollisuus hakea turvapaikkaa on perusoikeus, ja eurooppalaisella yhteistyöllä on tarkoitus purkaa muureja, ei pystyttää niitä.
The option to apply for asylum is a fundamental right, and European cooperation is about tearing down walls, not about erecting them.
FinnishYhdysvaltojen talous alkoi hiipua, ja unioni päätti pystyttää kaikki kansalaiset mukaan ottavan Euroopan, joka on meidän keskeinen strategiamme.
The US economy started to wane and the Union decided to build a Europe that would embrace all its citizens, which is our main strategy.
FinnishSen vuoksi asia on meille kiireellinen, sillä Venäjä haluaa myös pystyttää sinne lippunsa ja sijoittaa alueelle sotilaallisia yksiköitä, kuten Kanadakin.
It is therefore an urgent matter for us, because Russia also wants to place its flags there and install military units, just as Canada does.
FinnishEnsinnäkin kaikki mahdollisesti ratkaisematta olevat kysymykset täytyy ratkaista oikeudellisesti ja diplomaattisesti, ei siten, että joku maa pystyttää alueelle lippunsa.
First, if there are any unsettled issues, they should be resolved by legal and diplomatic means and not by planting a flag in the area.