FI

rauhoittaa [rauhoitan|rauhoittanut] {verbo}

volume_up
1. general
Nyt on syytä rauhoittaa tilannetta ja lopettaa hokemat kriisin vakavuudesta.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
On aika rauhoittaa toimielimet, käsitellä asiat ja keskittyä todelliseen politiikkaan.
It is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.
Haluan kuitenkin myös rauhoittaa häntä mitä tulee puitedirektiiveihin.
However, I would like to calm her fears in terms of framework directives.
Haluan rauhoittaa häntä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tekemien havaintojen osalta.
I should like to reassure her about the findings of the European Court of Justice.
Toivon, että komission jäsen voi rauhoittaa minua tältä osin.
I hope that the Commissioner will be able to reassure me on this point.
Haluaisin siten rauhoittaa kollegaani Claude Turmesia tässä asiassa.
I would like to reassure my colleague Claude Turmes in this respect.
Meidän täytyy vaatia Mubarakia rauhoittumaan, ja paras keino rauhoittaa tilanne on se, että hän lähtee kävelemään, häipyy.
We must tell Mr Mubarak to calm down, and the best way to calm things down is for him to clear off, to get out.
Sallikaa minun yrittää rauhoittaa tilannetta hieman.
Allow me to try to cool matters down a little bit.
Komissio ei saa alistaa periaatteita halulleen rauhoittaa kauppakumppaneitaan.
The Commission cannot allow principle to be subsumed in a desire to placate trading partners.
rauhoittaa (también: pelastaa)
rauhoittaa (también: antaa rauhoittavia)
rauhoittaa (también: lauhduttaa)
2. "ihmisestä"
rauhoittaa (también: rauhoittua)

Ejemplos de uso para "rauhoittaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishGroschin mietintö rauhoittaa mieltäni tässä tilanteessa, ja olen siitä kiitollinen.
Mr Grosch’ report puts my mind at ease on that score, and for that I am grateful.
FinnishVapauttamisvimman osalta voin rauhoittaa komission jäsentä Bolkesteinia.
As far as the urge for liberalisation is concerned, I can put Mr Bolkestein's mind at rest.
FinnishMinua rauhoittaa, että myös hän haluaa sääntöjen yksinkertaistamista.
It is reassuring to know that he also wants the rules to be simplified.
FinnishTämä rauhoittaa meitä, ja esittelijä Ludford voi huokaista helpotuksesta.
Baroness Ludford has reassured us and put our minds at rest.
FinnishMinun näkökulmastani ikävä kyllä voin rauhoittaa hänen mieltään.
Regrettably - from my point of view - I can put her mind at rest.
FinnishMinua rauhoittaa se, että MAI:n hylkääminen osoitti todella, että asioihin voidaan puuttua.
I am reassured by the fact that the MAI has been rejected, which shows that intervention is possible.
FinnishHaluan rauhoittaa hieman niitä, jotka ovat tuoneet esiin huolensa alan ammatinharjoittajista.
I would like to give a little reassurance to those who have expressed the concerns of the profession.
Finnish- Meidän on pyrittävä vakiinnuttamaan Hamasin vahvistama päätös rauhoittaa tilanne.
- we should work towards consolidating Hamas’ decision to call a truce, a decision that has also been confirmed;
FinnishSen pitäisi rauhoittaa kaikki, jotka pelkäävät keskitetyn, kaikkivaltiaan supervaltion syntyä.
Anyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty 'superstate' should be more than reassured.
FinnishEmme voi emmekä saa rauhoittaa itseämme sillä, että tilanne on muualla paljon, paljon pahempi.
We cannot - and must not - console ourselves with the thought that the situation is much worse elsewhere.
FinnishMeidän olisi pitänyt oppia Euroopassa, että emme voi rauhoittaa niitä, jotka pyrkivät tuhoamaan meidät.
We should have learnt the lesson in Europe that you cannot appease those who wish to destroy you.
FinnishToivon, että tämä rauhoittaa jossain määrin jäsen Dell'Alban mieltä.
I hope that is of some reassurance to Mr Dell' Alba.
FinnishVoin siis rauhoittaa teitä. Pelkäämänne kaltaisia aikomuksia ei ole!
So I can assure you that your fears are unfounded.
FinnishVoiko komission jäsen rauhoittaa meitä tässä asiassa?
Can the Commissioner give us any reassurance in this respect?
FinnishKomissio on siis niiden 206 jäsenen puolella, jotka äänestivät mietintöä vastaan, ja se rauhoittaa minua.
The Commission is on the same side as the 206 Members who voted against the report, and that reassures me.
FinnishArvoisa komission jäsen, ei ole teidän syytänne, että ette voi valitettavasti rauhoittaa meitä tässä asiassa.
Unfortunately, Commissioner, and this is not your fault, this is a matter on which you cannot allay our fears.
FinnishTämä sopusointu ei kuitenkaan saa rauhoittaa meitä eikä suunnata huomiota todellisesta kehityksestä.
However, this consensus must not be allowed to give a false sense of security or draw attention away from actual developments.
FinnishAnnoin riittävästi joustovaraa varmistaakseni, että kaikki voitaisiin rauhoittaa, ja tänään on saatu aikaan hyvä tulos.
I allowed enough margin to ensure that everyone could be pacified, and a good result has been achieved today.
FinnishKaikki tämä tapahtuu tietysti niiden huomattavien toimien varjolla, joiden tarkoituksena on rauhoittaa yleistä mielipidettä.
All of this, of course, under the guise of considerable measures to put the mind of public opinion at rest.
FinnishSilloin voisi olla helpompaa rauhoittaa keskustelu, jota Ranskassa ja muissa Euroopan maissa käydään tositelevisiosta.
That would perhaps make it easier to settle the ongoing debate in France and other European countries on reality television.