Cómo se dice "riippua" en inglés

FI

"riippua" en inglés

FI

riippua [riipun|riippunut] {verbo}

volume_up
Ensinnäkin puolikkaan palkkiosta täytyy riippua tuotteen laadusta.
Firstly, half of the premium must depend on the quality of the production.
Se voi riippua koulutuksesta tai kokemuksesta, mutta ei missään tapauksessa sukupuolesta.
It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.
Muistakaa, että kokonainen kuva todellisuudesta saattaa riippua siitä.
Remember, a complete picture of reality may depend upon it.
Uuden kauden pitäisikin riippua uudistuksen täytäntöönpanosta ja konkreettisten tulosten saavuttamisesta.
This new cycle should therefore hinge on the implementation of reform and the achievement of concrete results.

Ejemplos de uso para "riippua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKyproksen liittymisen unioniin olisi tietysti pitänyt riippua maan yhdistymisestä.
The accession of Cyprus clearly ought to have been dependent on its reunification.
FinnishPoikien ja tyttöjen oikeus saada opetusta ei saa riippua markkinoiden lainalaisuuksista.
The right of boys and girls to education cannot be subject to market laws.
FinnishPatentin kesto ei saa myöskään koskaan riippua tuotteen myyntiluvuista.
In addition, the duration of a patent must never be dependent on a product’s sales figures.
FinnishEnnen kaikkea tuen saaminen ei saisi riippua laivanvarustajien tekemistä päätöksistä.
Above all, aid should not be linked to shipowners' decisions.
FinnishMääritelmä "vaarallinen" ei voi riippua aineen ominaisuuksista vaan ainoastaan sen käytöstä!
You cannot define a substance as 'dangerous' on the basis of its properties, but only on the basis of its uses.
FinnishDemokratia ei kuitenkaan voi riippua vain rahoituksesta.
After all, democracy cannot be dependent on funding alone.
FinnishTyöehdot ja työskentelyolot eivät voi riippua työmarkkinatilanteesta ja työvoiman saatavuudesta.
Working terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
FinnishTässä mallissa talouskasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin ei pidä riippua voimavarojen tehokäytöstä.
This must be a model that does not make economic growth and social wellbeing dependent on the intensive use of resources.
FinnishKatson, että edistyminen prosessissa Serbian integroimiseksi Euroopan unioniin ei saa riippua Kosovon itsenäisyyden tunnustamisesta.
I believe that progress with the process of Serbia's integration into the European Union must not be subject to the recognition of Kosovo's independence.
FinnishJos rekisteröintivero korvataan vuotuisella käyttöverolla, sen tulee riippua hiilidioksidipäästöistä jyrkemmin kuin suhteellisesti.
If registration tax is replaced with an annual circulation tax, it needs to relate to carbon dioxide emissions rather more stringently than merely proportionately.
FinnishOpetuksen ja koulutuksen saatavuus ei enää saa riippua ihmisten koulutustasosta, sukupuolesta ja kansalaisuudesta tai infrastruktuuriin liittyvistä seikoista.
Access to education and training should no longer be dependent on people's level of education, gender and nationality and on infrastructural issues.
FinnishTämän vuoksi kulttuurienvälisyys on ymmärrettävä kahdensuuntaisena tehtävänä, eikä se saa riippua merkityksestä " jos se on mahdollista" , " jos se on tarpeen" .
Consequently, cultural exchanges should be seen as a two-way exercise, rather than being limited to a significant "if possible' or "if necessary' .
FinnishTämän happolaskeuman vaikutukset voisivat riippua huomattavasti vastaanottajien ominaisuuksista ja herkkyydestä ja tietenkin kuormituksen määrästä.
The effects of these acid deposits are dependent in particular on the characteristics and the sensitivity of receivers and, of course, on the quantity of the deposits.
FinnishElävän karjan vientiluvan tulisi riippua virallisen eläinlääkärin todistuksesta, jossa todistetaan, että kuljetusolot vastaavat määräyksiä.
Authorization for the export of live animals should be made dependent upon a certificate from an official veterinary surgeon, who should confirm that transportation is in order.
FinnishTarkistuksista 10 ja 12 totean, ettei asetukseen 2792/99 tehtävien tarkistusten voimaantulo voi riippua asianomaisten maiden nimenomaisista pyynnöistä.
On Amendments Nos 10 and 12: the coming into force of these amendments to Regulation 2792/99 cannot be made dependent to specific requests being made by affected countries.
FinnishMitä tulee työntekijöiden motivaatioon: eurooppalaiset politiikat eivät voi riippua siitä, onnistuuko komissaari van den Broek lopulta motivoimaan pääosaston IA henkilöstön vai ei!
In terms of staff motivation, the European Parliament cannot be dependent upon whether or not Commissioner van den Broek finally manages to motivate his staff in GD Ia!
FinnishSamalla meidän on painotettava, ettei tämän tarpeellisen humanitaarisen avun määrä saa riippua poliittisista mielipide-eroista muutamien jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä.
At the same time we must stress that the extent of this necessary humanitarian aid should not be contingent on political differences of opinion between some Member States and the United States.