Cómo se dice "riski" en inglés

FI

"riski" en inglés

volume_up
riski {sustantivo}
EN

"to" en finlandés

FI
FI

riski {sustantivo}

volume_up
riski
volume_up
risk {sustantivo}
Tässä mielessä ainoa demokratiaan liittyvä riski on vaaleja koskeva riski.
Here, the only risk involved in democracy is the risk taken in elections.
Missä lakkaa riski, jota ei voi poistaa, tai mistä riski oikeastaan alkaa?
Where does the residual risk end or where does the risk begin even?
Aina on olemassa riski, sellainen riski, jota luxemburgilaiset eivät halua ottaa.
There is always a risk, one which the people of Luxembourg do not want.
riski (también: uhkapeli, arpapeli)
Mielestäni on liian suuri riski esittää tekstiä vielä kolmanteen käsittelyyn ja vaarantaa tällä tavoin jo olemassa oleva sopimus.
Gambling on a third reading and jeopardising the existing agreement again is too risky, in my view.
Laajentuminen on Euroopalle ja parlamentille suuri riski, ja sen on toteuduttava samanaikaisesti perustuslaissa konkretisoituvan poliittisen muutoksen kanssa.
Enlargement is the big gamble for Europe and for this Parliament, and has to go hand-in-hand with the political recasting embodied by the Constitution.
Valmistelukunta on uusi elin, ja riski kannatti, vaikka kävikin ilmi, ettei hallitustenvälinen menetelmä enää sovi Euroopan unionin nykypäivän tarpeisiin.
The Convention, a novel form of institution, was a gamble that paid off, even demonstrating that the intergovernmental method is no longer suited to the modern-day needs of the EU.
riski (también: vaara)
Tällaiset bakteerit, joita ei voida hoitaa antibiooteilla, ovat näin ollen riski, ja niiden nujertamiseksi tarvitaan tutkimusta.
So these sorts of bacteria, which we cannot treat with antibiotics, are also a hazard and we need research to deal with them.
Ammatillisten riskien kirjo on erittäin laaja, ja haitallisten terveysvaikutusten ja kroonisten sairauksien kehittymisen riski on huomattava.
The range of occupational hazards is extremely broad, and the risk of harmful health effects and of developing chronic diseases is considerable.
riski (también: seikkailu)
riski (también: vaara)
EN

to {preposición}

volume_up
to (también: till)
About one tenth of global cocoa bean production would fail to find a buyer.
Noin kymmenes koko maailman kaakaopavun tuotannosta jäisi niin vaille ostajaa.
Many of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Muuten väitteet EU:n ihmisoikeuspolitiikasta jäävät vaille sisältöä.

Ejemplos de uso para "riski" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJos tällainen etukäteisvalvonta puuttuu, kasvaa väärinkäytösten ja petosten riski.
With no such ex-ante control, the risks of irregularity and fraud will increase.
FinnishLisäksi tähän ehdotukseen liittyy tarttuvien sairauksien ja infektioiden riski.
This proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection.
FinnishNeuvoston valitsemalla linjalla on riski syyllistyä myös epäjohdonmukaisuuteen.
The approach chosen by the Council also risks accusations of inconsistency.
FinnishTämä merkitsee sitä, että amerikkalaisilla on myös suurin riski tehdä suuria virheitä.
This means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
FinnishPoikkeuslupa on yleisluonteinen, mutta, kuten tavallista, juuri siinä piilee sen riski.
This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
FinnishRehellisyyden nimissä on kysyttävä, eikö asevientiin liity aina tällainen riski.
To be quite honest: when is this not the case with weapons exports?
FinnishGeeniteknologiateollisuus väittää, että tällaisen ei-toivotun leviämisen riski on pieni.
According to the gene tech industry, the risks of such unwanted contamination are low.
FinnishAsetus koskee alkutuotantoa, joka on tartunnan pääasiallisin riski.
The regulation will apply to primary production - a major source of contamination.
FinnishRiski-iässä ovat pääasiassa 1-34-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat.
The most vulnerable are those between 1 and 34 years of age, and people over 75.
FinnishOn arvioitu, että naisten köyhyysriski on 36 prosenttia, kun miesten riski on 11 prosenttia.
It is estimated that there is a 36% poverty level for women, compared with 11% for men.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, talouskriisin aikaan sosiaaliturvapetosten riski on erityisen suuri.
(DE) During an economic crisis, the danger of social security fraud is particularly great.
FinnishEsimerkiksi maaperän ja veden saastumisen riski on ainakin pitkällä aikavälillä hyvin suuri.
The risks of soil and water pollution remain very considerable, especially in the long term.
FinnishSiihen voisi sisältyä riski, ja tämän riskin toteutumisen haluamme kaikin tavoin välttää.
That implies certain risks which we want to avoid at all costs.
FinnishEsimerkiksi riski sairastua skitsofreniaan on kannabiksen käyttäjillä 30-50 prosenttia suurempi.
For example, the chance of developing schizophrenia is 30% to 50% higher for cannabis users.
FinnishTällaisen menettelyn riski on, että tuomioistuinlaitosta politisoidaan, mitä voimakkaasti vastustan.
This sort of behaviour threatens to politicize the judiciary, and I strongly oppose that.
FinnishToiseksi: on olemassa ilmeinen riski, että Eurodac-rekisteri laajenee ja että sitä käytetään väärin.
Secondly, there is also an obvious danger of the Eurodac register expanding and being abused.
FinnishEntäpä sitten sääntelyvaatimusten noudattaminen, viimeisimmän tiedon mukaiset perusteet ja kehittämisen riski.
What about regulatory compliance and state-of-the-art and development risks?
FinnishPäinvastoin, tällaisen kulttuurin kehittymisen riski on suuri.
On the contrary, the risks of such a culture occurring are high.
FinnishMarkkinoilla ei kuitenkaan pidä tuudittautua harhaluuloon, että riski-investoinnit pysyvät.
At the same time the market should not harbour the misleading belief that risky investments will remain.
FinnishRiski näyttää suurenevan jopa entisessä Neuvostoliitossa.
The risks appear to be increasing, even in the former Soviet Union.