Cómo se dice "saada" en inglés


¿Querías decir ?säätää
FI

"saada" en inglés

FI

saada [saan|saanut] {verbo}

volume_up
1. general
Lisäksi rintasyöpä voi saada alkunsa raskaudenkeskeytyksen jälkikomplikaatioista.
In addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
Jollei yhtenäismarkkinoita saada toimimaan asianmukaisesti, häviämme taistelun.
Unless the single market can be made to work properly, we will lose that battle.
Voinko saada hetken hiljaisuutta, jotta voin käyttää puheenvuoroni?
Can I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
saada (también: voida, saattaa, taitaa)
volume_up
may [might|might] {vb} (modal verb)
Mahdollisuuksia saada oikeusapua riita-asioissa olisi todennäköisesti lisättävä.
It may be that the opportunities for legal assistance in disputes should be increased.
Uuden yrityksen omistaja voi saada henkilökohtaista starttirahaa ja koulutustukea.
A new business owner may also be granted individual start-up money and training.
Täten voitte saada käsityksen heidän työtaakastaan ja ponnisteluistaan tänä aikana.
This may give you an idea of the workload and the efforts made throughout this time.
saada (también: edetä, hakea, saapua, tulla)
Meidän täytyy saada kaikki numerot ja tilastot amerikkalaisten ulottuville.
We need to get the math; we need to get the statistics out to the American people.
Tämä ei ole oikea tapa saada kansalaiset innostumaan Euroopan perustuslaista.
That is not the way to get people enthusiastic about a European constitution.
Toinen syy oli yritys saada autoteollisuuden kanssa aikaan vapaaehtoinen sopimus.
One was an attempt to get a voluntary agreement with the car industry.
(EN) Monet ovat pyytäneet saada esittää tähän kysymykseen liittyvän lisäkysymyksen.
A lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
Ihmisiä on suostuteltava, heidät pitää saada vakuuttuneiksi poliittisin perustein.
People have to be persuaded; they have to be won over by a convincing political case.
Joukko jäsenvaltioita on luopunut mahdollisuudestaan saada sähköä ydinvoimasta.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
Totean vielä, että haasteenamme on saada jäsenvaltiot toteuttamaan nämä toimet.
Again, it is a challenge for us to make Member States adopt the policies.
Jotta voitaisiin saada aikaan todellinen, hyödyllinen ja välttämätön toimintasuunnitelma.
To make sure there is and will be a real, meaningful and necessary plan of action.
Sen avulla voidaan toivottavasti saada todellista helpotusta ruuhkaongelmiin.
These will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
Tämän perusteellisen päätöslauselman pitäisi saada parlamentin yksimielinen tuki.
This comprehensive resolution should receive the unanimous support of Parliament.
Niiden ei tulisi vuosittain saada enempää kuin prosentti bruttokansantuotteesta.
Annually, they should not receive more than 1% net of the Gross Domestic Product.
Niiden eurooppalainen unelma, komission jäsentä lainatakseni, on saada tukia.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Tiettyjen maiden tavoitteena on saada Afrikan maat omaan vaikutuspiiriinsä.
Certain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Osa toimijoista yrittää saada Bhutton murhasta poliittista hyötyä.
Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Mistä saada voima tähän eurooppalaistumisen askeleeseen?
From where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
Tätä hyväksyntää taas ei ole mahdollista saada ilman Venäjän suostumusta.
And it will not be possible to gain such approval without Russia's agreement.
Tämä on kuin maraton, joka voi saada vauhtia vain vuoden 2008 olympialaisista.
This is a marathon that will only gain impetus in the context of the 2008 Olympics.
Tämä tekopyhä lähestymistapa ei saa saada puolelleen enemmistöä Euroopan parlamentissa.
This hypocritical approach must not gain a majority in this House.
Haaste, joka voi saada meidät tekemään enemmän kuin uskoimme pystyvämme?
A challenge that can pull from us more than we knew we could do?
Voimme saada Euroopan unioniin uutta eloa yhdistämällä voimamme ja vakaumuksemme.
It is by joining forces and sharing our convictions that we will be able to pull the EU out of its rut.
Tämä on paras tapa saada hanke pelastettua ja päästä eteenpäin.
This would be the best way to pull this project out of the rut it is currently stuck in and make real progress.
Rahoitusvaje on täytettävä, jotta näistä hankkeista voitaisiin saada etuja.
But the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects.
Tässä on EU-demokratia ja se saa sellaisen palkan aikanaan kuin sen saada pitää.
This is EU democracy and it will one day reap its just deserts.
Ne, jotka kuuluvat eläkerahastoon, eivät voi vain saada osinkoa, kun rahasto on voitollinen, vaan heidän on myös osallistuttava mahdollisten tappioiden peittämiseen.
Participants in the fund should not simply reap the profits when the going is good; they should likewise stand any losses.
Siksi on aivan välttämätöntä saada tässä asiassa aikaan merkittävä uudistus.
In the light of this, there is a great need for reform on this score.
To score as few points as possible.
Sen pitää saada myös neuvosto ymmärtämään, että tässä asiassa pitää tapahtua jotain nopeasti.
That must give the Commission food for thought, to the effect that something must be done on this score fast.
Viimeisenä päivänä saattaa saada myös karkkipussin.
Perhaps on the last day there will also be a bag of sweets.
Hän on tehnyt kaikki valmistelut, ja yhtäkkiä joku ilmestyy ja sieppaa joulupukin lahjasäkin ja sanoo, että voit saada nämä sitten ensi vuonna.
He has been through all the preparation and suddenly somebody comes along and hijacks Father Christmas's bag of toys and says 'but you can have them next year' .
saada (también: tulla, laueta)
volume_up
to cum {vb} [coloq.]
2. "seksiä", coloquial
saada

Ejemplos de uso para "saada" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishLuuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
Do you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
FinnishLisäksi on syytä mainita, että tästä rahastosta on mahdollista saada avustusta.
It is also worth mentioning that assistance will be available through this Fund.
FinnishKulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
The Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
FinnishLisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
We continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
FinnishYritimme saada ministerineuvoston olemaan kanssamme samaa mieltä, eikä se ollut.
We tried to persuade the Council of Ministers to agree with us and it did not.
FinnishTäytyy saada aikaan lähentymisohjelma, eräänlaiset sosiaaliturvan suuntaviivat.
There should be a convergence programme, a kind of guideline for social security.
FinnishUskon, että voimme siten saada aikaan yhdessä järkevää ja kunnollista politiikkaa.
Then I think we should between us be able to produce a fair and sensible policy.
FinnishTästä syystä ne voivat saada ja antaa rahoitusta suhteellisen edullisin ehdoin.
This enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
FinnishJotta asiakirjan voi saada, on ensinnäkin tiedettävä, että sellainen on olemassa.
To obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
FinnishEuroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.
The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
FinnishKunkin jäsenvaltion pitäisi kuitenkin itse saada päättää, miten tämä tehdään.
However, it should be up to each Member State to decide how this should be done.
FinnishSiinä tuodaan selvästi esiin, ettei vahvempaa Eurooppaa saada vähemmällä rahalla.
It clearly expresses the fact that there cannot be more Europe for less money.
FinnishParlamentilla on tarve ja oikeus saada vastaukset näihin täsmällisiin kysymyksiin.
Parliament has a need and a right to know the answers to these precise questions.
FinnishKYLLÄ — Perheelläsi on oikeus saada avustusta, vaikka kuolet toisessa EU-maassa.
YES — Your family is entitled to this grant, even if you die in another EU country.
FinnishErityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tarve saada helpommin luottoa.
Small and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
FinnishTässä mietinnössä käsitellään näitä kysymyksiä ja yleisön tarvetta saada tietoa.
This report deals with these questions and the need the public has for information.
Finnish19:40 Tästä pitäisi saada samanlainen iso tiedehanke kuin Human Genome Project.
19:40 This should be a big science project equivalent to the Human Genome Project.
FinnishMeidän on hyvin tärkeää saada tuntea, että myös se esittää painokkaita vaatimuksia.
It is very important that we feel that there is also a push from that side too.
FinnishAion saada asiasta aikaan poliittisen yksimielisyyden neuvostossa tällä viikolla.
It is my intention to achieve a political agreement in the Council this week.
FinnishElleivät ihmiset sodi sotaa itseään vastaan, sotia ei saada millään lakkaamaan.
Unless men wage war against war itself, there will be no way to put an end to wars.