Cómo se dice "selkeyttää" en inglés

FI

"selkeyttää" en inglés

FI selkeyttää
volume_up
[selkeytän|selkeyttänyt] {verbo}

Kolmanneksi haluamme selkeyttää transatlanttista yhteistyötä koskevaa politiikkaa.
The third stems from our desire to clarify the policy on transatlantic cooperation.
Tältä osin ensimmäisenä tehtävänä on selkeyttää noudattamamme strategian päämäärää.
The first task will be to clarify the aim of the strategy that we are to pursue.
Jokainen täällä haluaa selkeyttää lainsäädäntöä ja uskoo, että direktiiviä tarvitaan.
Everyone here wishes to clarify the law and believes that a directive is needed.
selkeyttää
Tavoitteenamme on parantaa ja selkeyttää yritysten sääntely-ympäristöä.
We aim to create a better, clearer legislative environment for businesses.
Toivon, että keskustelu selkeyttää hieman sitä, mistä on kyse.
I hope the discussion may make it a little clearer what the thinking here is.
In the final analysis, it makes the proposed text clearer.
selkeyttää (también: järjestää)

Ejemplos de uso para "selkeyttää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVoisitteko selkeyttää ajatuksiamme siitä, onko yleisleikkauksia odotettavissa?
Can you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
FinnishOlisi hyvä selkeyttää näitä kysymyksiä, jotta keskustelussa päästäisiin eteenpäin.
It would be good if these issues were clarified so that the debate could move on.
FinnishTilannetta voisi mielestäni hieman selkeyttää.
This strikes me as a good thing, but a little more clarity would be in order here.
FinnishTällä mietinnöllä aloitetaan uusi vaihe, joka selkeyttää näiden puolueiden toimintaa.
This report marks the start of a new stage that is to simplify the work of these parties.
FinnishTavoitteenamme on parantaa ja selkeyttää yritysten sääntely-ympäristöä.
We aim to create a better, clearer legislative environment for businesses.
FinnishTämä sopimus todella selkeyttää siirtolaisten asemaa, mikä on heidän kannaltaan edistystä.
The Pact actually clarifies the status of migrants, which represents progress for them.
FinnishOn kuitenkin tarpeen myös selkeyttää sääntöjen tekstimuotoa ja soveltamistapaa.
There is also, however, a need for clarification of the language and the application of the code.
FinnishNäitäkin asioita voidaan selkeyttää heikentämättä sisämarkkinoita millään tavoin.
More clarity can be injected there as well, without taking anything away from the internal market.
FinnishSe helpottaa tuen laajentamista ja selkeyttää aiempia säännöksiä.
It will facilitate more widespread support and simplify earlier provisions.
FinnishToivon, että keskustelu selkeyttää hieman sitä, mistä on kyse.
I hope the discussion may make it a little clearer what the thinking here is.
FinnishOdotamme, että komissio selkeyttää myös näitä asiakohtia ja sitoutuu niihin.
On this too we expect clarification and a commitment from you.
FinnishOn jo korkea aika selkeyttää tätä aluetta koskevaa EU:n politiikkaa.
It is high time to profile EU policies more clearly in this area.
FinnishTarkistusten 46 ja 82 osalta haluan selkeyttää päivittäistä PM10-raja-arvoa.
On Amendments 46 and 82, I should provide some further clarification about the daily limit value of PM10.
FinnishKomission ehdotuksen pitäisi selkeyttää rehuaineiden alaa.
The Commission proposal should bring clarity to the area of ingredients.
FinnishSiksi kehotamme Venäjää etenemään nopeasti, jotta myös tätä kysymystä voidaan selkeyttää.
We therefore call on Russia to move forward swiftly so that clarity can be established on this issue too.
FinnishValvontaviranomaisten valtuuksia täytyy edelleen selkeyttää.
The supervisory authority's powers need to be further clarified.
FinnishTämä direktiiviehdotus on laadittu tätä tarkoitusta varten, ja se myös selkeyttää alaa koskevaa lainsäädäntöä.
This draft directive is directed to this end and it will also provide legal clarification.
FinnishHaluaisin selkeyttää tätä käsittelemällä väitettä tarkemmin.
I will illustrate the point by taking the argument further.
FinnishTämän mietinnön ansiota on, että se selkeyttää tilannetta.
The merit of this report is that it clarifies the situation.
FinnishNäin voitaisiin poistaa monet vapaisiin ammatteihin liittyvät epävarmuustekijät ja selkeyttää asioita.
This could put an end to a lot of the uncertainty among the liberal professions and provide clarity.