Cómo se dice "selventää" en inglés

FI

"selventää" en inglés

FI selventää
volume_up
[selvennän|selventänyt] {verbo}

Lainsäädäntöehdotuksessa on välttämätöntä selventää eräitä keskeisiä kysymyksiä.
The proposed legal framework needs to clarify certain crucial issues.
Voisiko puheenjohtajavaltio Portugali selventää kantaansa tässä asiassa?
Will the Portuguese Presidency clarify its position on this matter?
Otan sen tähden tyytyväisenä vastaan tämän tilaisuuden selventää tilannetta.
I therefore greatly welcome the opportunity to clarify the situation.
Toivottavasti voitte hieman selventää tätä asiaa vastauksessanne.
I hope you will be able to clear this up in your reply.
Haluan lisäksi selventää Yhdysvaltojen politiikkaan liittyvän sekaannuksen, johon joskus viitataan.
I also wish to clear up the confusion about US policy, which is sometimes referred to.
Olen iloinen, että otitte asian esille, jotta sain tilaisuuden selventää sitä.
I am glad you raised the matter because it has allowed me to clear it up.
selventää (también: havainnollistaa, valaista)
Tapahtuuko se heikkouden takia, solidaarisuuden puutteen takia vai jostakin muusta syystä, jota neuvosto ja komissio voivat meille selventää?
Is this happening due to weakness, due to a lack of solidarity or for some other reason which the Council and Commission can elucidate for us?
Haluaisin selventää aikaisempia toteamuksia, jottei jäisi väärinkäsityksiä siitä, mitä parlamentti haluaisi komission tekevän ja mitä komissio itse aikoo tehdä.
I would like to elucidate what I said earlier so that no misunderstandings remain between what this Parliament would like to see the Commission do, and what the Commission itself intends to do.
Kun Eurooppa-neuvosto oli hyväksynyt Turkkia koskevat päätelmät, käynnistettiin Turkin kanssa tiiviit selventävät keskustelut.
As soon as the European Council had approved the conclusions on Turkey, intense and illuminating negotiations with Turkey began.
Yrittäkäämme selventää, mitä se on.
Let us try to spell it out.

Ejemplos de uso para "selventää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVoisiko neuvoston puheenjohtaja tai komissaari hieman selventää näitä ongelmia?
Can the President-in-Office or the Commissioner tell us what the problems are?
FinnishNäiden vaatimusten täyttämiseksi haluan luvata ja selventää teille muutaman asian.
To meet those standards, I want to give you some assurances and clarifications.
FinnishTämä kaikki osoittaa, että Europolin asema pitäisi selventää ja vakiinnuttaa.
All this shows that the status of Europol should be clarified and stabilised.
FinnishJos neuvoston puheenjohtaja de Miguel haluaa selventää asiaa, hänellä on puheenvuoro.
Should you wish to provide further clarification, Mr de Miguel, you have the floor.
FinnishSen varmistamiseksi komissio selventää voimassa olevia sisältöä koskevia sääntöjään.
In order to ensure this, the Commission is clarifying its present substantive rules.
FinnishOlisin kiitollinen, jos voisitte myöhemmin vastata minulle ja selventää tätä seikkaa.
I would appreciate it if you would come back to me with clarification on that point.
FinnishKatsomme, että joitakin näkökohtia voisi ja pitäisi kuitenkin selventää ja vahvistaa.
We consider that some aspects could and should be clarified and reinforced, however.
Finnish   – Arvoisa puhemies, haluan selventää erästä kohtaa tekemällä siihen lisäyksen.
   Mr President, I should like to request a clarification, an addition.
Finnish(EN) Hyvät kollegat, haluan selventää, että minulla on listalla noin 18 ihmistä.
Colleagues, by way of explanation, I have about 18 people on the list.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluan selventää, miksi annoin puoltavan ääneni Romanialle.
   Mr President, I should like to explain my positive vote on Romania.
FinnishToivon, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus selventää tätä asiaa.
I hope that the British Government gives the necessary clarification in this case.
FinnishKomission jäsen voisi ehkä selventää, miten tämä toteutetaan käytännössä.
The Commissioner could perhaps explain how this should be done in practice.
FinnishKomissio hyväksyy sitä vastoin tarkistuksen 20, joka selventää tekstin merkitystä.
On the other hand, the Commission welcomes No 20, which clarifies the meaning of the text.
FinnishToivon, että voimme puheenjohtajuuskauden aikana selventää sille asiaa.
I hope that in six months' time, we will be able to provide it with an explanation.
FinnishHaluaisin ensiksi selventää kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni olennaisia.
I would like to start by clarifying two points that seem essential to me.
FinnishKomission jäsen voisi kenties selventää kommenttiaan tuosta tarkistuksesta.
Perhaps the Commissioner would like to explain the point he was making on the amendment.
FinnishSe ei muuta sisältöä, mutta se selventää sitä mistä tässä on kysymys.
This does not change the substance of the amendment, but clarifies its thrust.
FinnishHaluan selventää, että tarkoitan nimenomaan kilpailun myönteisiä vaikutuksia.
I should like to state clearly that I am referring to the positive effects of competition.
FinnishOlemme yrittäneet selventää satelliittivirastoja, tuoda ne ikään kuin maan pinnalle.
We have tried to demystify the satellite agencies: to bring them down to earth as it were.
FinnishVoisitte kenties selventää tässäkin kohtaa, mikä kaavanne tulee olemaan.
Perhaps you would not mind clarifying again what your formula would be in that respect.