FI siirtää
volume_up
[siirrän|siirtänyt] {verbo}

1. general

siirtää (también: lykätä)
Joka tapauksessa me emme voi siirtää kesäkuulle taistelua, johon meidän on ryhdyttävä tammikuussa.
In any case, we cannot defer until June the battle that we must wage in January.
Meidän ei pitäisi nyt siirtää sitä pidettäväksi EU:n ja Ukrainan välisen huippukokouksen jälkeen.
We should not now defer it until after the EU-Ukraine summit.
Muuten Mugabe vain siirtää neuvotteluja, kunnes mitään ei tapahdu.
Otherwise I can see Mugabe will just keep on deferring it until nothing happens at all.
Neuvosto haluaa aina siirtää asioita, keskusteluja ja ehdotuksia.
The Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
Neuvoteltaessa muiden ryhmien kanssa on oikeastaan kysyttävä, voidaanko äänestystä tosiaan siirtää.
In consultation with other groups, we would ask to delay this matter.
Kaikki ydinryhmän jäsenet ovat todenneet, ettei aikatauluja voida siirtää paikallisen väkivallan vuoksi.
All members of the core group have agreed that we must not allow our timetable to be delayed by violence on the ground.
siirtää (también: jättää)
Komissio on päättänyt, ettei ole asianmukaista eikä mahdollista siirtää viranomaiselle riskinhallintavaltuuksia.
The Commission has decided that it is neither appropriate nor feasible to devolve risk management power to the authority.
Haluamme siirtää enemmän vastuuta valtuuskunnille ja mahdollisuuksien mukaan alalla toimiville kansallisille viranomaisille.
We want to devolve more responsibility to delegations and, where possible, to national authorities in the field.
Haasteenamme on nyt rohkaistua ja siirtää mahdollisimman paljon muita kuin ydintoimintoja alemmille kansallisen, alueellisen ja paikallisen hallinnon tasoille.
The challenge now is to have the courage to devolve as many non-core tasks as possible back to lower levels of national, regional and local government.
siirtää (también: esittää, muuttaa, innostaa, liikahtaa)
Siirtää kohdistinta taaksepäin sellaisen tekstin alkuun, jossa on sama muotoilu.
Move the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
Voit siirtää uuden pikakuvakkeen haluttuun sijaintiin myös leikkaamalla ja liittämällä.
You can also move the new shortcut to the desired location by cutting and pasting.
Painamalla Enter-näppäintä voit siirtää kohdistimen seuraavan rivin alkuun.
Press Enter to move the cursor to the beginning of the next line.
siirtää
Sisällytimme tekstiin mahdollisuuden siirtää aluksen tarkastus yhdestä yhteisön satamasta seuraavaan.
The possibility was included of postponing the inspection of a vessel from one Community port to the next.
Esimerkiksi omalla kotiseudullani sijaitseva Doverin satama uskaltaa nyt siirtää enemmän tavarakuljetuksia maanteiltä rautateille.
In my region, for example, the port of Dover will be encouraged to switch more goods from roads to railways.
USB 2 -porttien kautta voidaan energian lisäksi siirtää myös tietoa.
USB 2 ports can transfer not only energy but also data.
siirtää (también: lykätä)
On parlamentin arvon alentamista siirtää tällainen keskustelu iltaistuntoon.
It is beneath the dignity of this House to postpone such a debate to the evening sitting.
Voit asentaa päivitykset heti tai siirtää asentamisen myöhempään ajankohtaan.
You can install them immediately or postpone them.
On totta, että yhteiskeskustelua päätettiin siirtää, mutta ei muita esityslistan kohtia.
The decision was to postpone the joint debate but not the other items.
siirtää (también: muuttaa)
Molemmat yritykset aikoivat siirtää toimintojaan ehdokasmaihin ja kolmansiin maihin.
Both companies intend to relocate to enlargement countries and to third countries.
Yritysten toimintaa on voitava siirtää, mikäli sitä halutaan kehittää.
It must be possible to relocate industries if these are to be developed.
On aika siirtää valkuaiskasvien tuotanto uuteen paikkaan.
It is time to relocate the production of plant protein crops.
Tällä tavalla halutaan yksinkertaisesti siirtää rikkautta suurpääomalle.
This is simply a way of making it easier to shift assets to large companies.
Yhdistettyjen kuljetusten tehtävänä on siirtää tavaraliikenne maanteiltä kiskoille.
The role of combined transport is to shift goods transport from the roads to the railways.
Tavoitteena on siirtää kalastusala suurten yhtiöiden käsiin.
The objective is to shift fisheries into the hands of large companies.
siirtää (también: siirtyä)
Esittelijä haluaa siirtää poliisivoimiin kohdistuvan vallan Brysselille.
The rapporteur wants to transfer power over the police to Brussels.
Voit siirtää ohjelmistoasetukset, mutta et niitä käyttäviä ohjelmia.
This is because you can transfer program settings, but not the programs that use them.
Vastuuta ei pidä yrittää siirtää laitoksilta komissiolle.
There must be no attempt to transfer responsibility from the plants to the Commission.
Meillä on nyt tilaisuus siirtää vaatimuksemme lainsäädäntöön.
We now have the opportunity to translate our requirements into legislation.
Tällaisten poikkeamien on jäätävä keskustelun asteelle, eikä niitä pidä siirtää eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
Aberrations of this kind must be reserved for strictly polemical use and may not be translated into European legislation.
Tätä todistaa sitoumuksemme siirtää nämä velvollisuudet käytännön politiikkoihin.
Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.
Toissijaisuusperiaatteen avulla voimme ylläpitää, kehittää ja siirtää eteenpäin perintöämme, kulttuuriamme ja perinteitämme.
In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Olemme sitä mieltä, että tiedot voitaisiin tarpeen vaatiessa siirtää suoraan maasta toiseen huomattavasti paremmin.
We believe it would be much better to transmit the information directly from country to country if it is needed.
Tärkeää ei ole siirtää kaikkea tietoa vaan se tieto, joka on vastaanottajan kannalta oleellista.
The important thing is not to transmit all of the information that you have, but to transmit the information that is relevant to those who are receiving it.
siirtää (también: hajaantua)
En myöskään näe mitään syytä, miksi mietinnön käsittelyä tulisi siirtää.
I see no earthly reason, in any case, why we should adjourn the report.
Vain organisatoristen vaikeuksien tai komissaarin omien menojen vuoksi, joita ei mahdollisesti voida siirtää, ei toki voida jättää parlamentin keskustelua pitämättä.
We really cannot adjourn the debate in Parliament just because there are organizational problems, or because of the Commissioner's personal engagements, which he may not be able to put off.
siirtää
Toinen toivomus on kuitenkin se, että puolueet voisivat siirtää enimmillään 25 prosenttia varoista seuraavan vuoden ensimmäiselle neljännekselle.
Another wish, however, is that it should also be possible to carry forward up to 25% of contributions into the first quarter of the following year.
Kiitän tilintarkastustuomioistuinta siitä, että voimme siirtää parlamentin varainhoitovuoden 2006 jäsenten avustajakorvausten talousarvion seuraavalle vuodelle.
I wish to thank the Court of Auditors for enabling us to carry forward the parliamentary budget for 2006 as far as the Members' assistance allowance is concerned.
siirtää
Tämän lisäksi keskustellaan myös siitä, pitäisikö rikkaille maille antaa lupa siirtää edellisvuosina käyttämättömiä päästöoikeuksia.
On top of this, it is also being discussed whether rich countries should be allowed to carry over unused emissions allowances from previous years.
Meillä on nyt tilaisuus varmistaa, että entisaikojen rahapoliittinen epävakaus voidaan siirtää historian arkistoihin.
We now have the opportunity to ensure that the financial instability of the past can be consigned to the files of history.
(PL) Arvoisa puhemies, Keski-Amerikassa termi "Euroopan unioni" ollaan siirtämässä vähitellen harvinaisten ilmaisujen sanakirjaan.
(PL) Mr President, in Central America, the term 'European Union' is gradually being consigned to the dictionary of rare expressions.
siirtää
Komissio on päättänyt, ettei ole asianmukaista eikä mahdollista siirtää viranomaiselle riskinhallintavaltuuksia.
The Commission has decided that it is neither appropriate nor feasible to devolve risk management power to the authority.
Haluamme siirtää enemmän vastuuta valtuuskunnille ja mahdollisuuksien mukaan alalla toimiville kansallisille viranomaisille.
We want to devolve more responsibility to delegations and, where possible, to national authorities in the field.
Haasteenamme on nyt rohkaistua ja siirtää mahdollisimman paljon muita kuin ydintoimintoja alemmille kansallisen, alueellisen ja paikallisen hallinnon tasoille.
The challenge now is to have the courage to devolve as many non-core tasks as possible back to lower levels of national, regional and local government.
Ensimmäisestä esille ottamastanne asiasta yksiköt sanovat, että on täysin mahdollista siirtää päätöslauselmien jättämisen määräaikaa huomiseen iltapäivään saakka.
On your first point, the services say that it is perfectly possible to hold over the deadline for resolutions until noon tomorrow.
siirtää (también: luovuttaa, uudistaa)
Jos yritys käyttää POP3- tai IMAP4-sähköpostipalvelua, voit siirtää postilaatikoiden sisällön Exchange Online -palveluun.
If your company is using a POP3 or IMAP4 e-mail service, you can migrate your mailbox content to Exchange Online.
Organisaatio voi käyttää siirtotyökaluja, kun postilaatikoiden sisältö on tarkoitus siirtää nykyisestä sähköpostiympäristöstä Exchange Online -palveluun.
Your company may use the Migration Tools to migrate mailbox content from your existing e-mail environment to Exchange Online.
Kohteita voi siirtää myös valikoivasti päivämääräsuodatinten perusteella.
Items can also be selectively migrated based on date filters.
Tässä yhteydessä komission osastoille voitaisiin siirtää takaisin joitakin monialaisia tehtäviä, jotka eivät liity tutkimustoimintaan.
Therefore there might be a case for reassigning to Commission departments certain horizontal tasks that are unrelated to investigations.
Parlamenttina meidän velvollisuutemme on esittää kantamme nyt, emmekä voi siirtää tätä myöhempään ajankohtaan tai toisille parlamenteille.
As Parliament we have a responsibility to take a stand now and we cannot relegate it to a later date or to other parliaments.
siirtää
Komission jäsen Michel ei päässyt tänä iltana paikalle, koska hän matkustaa Itä-Afrikkaan hoitamaan tehtäviä, joita ei voitu siirtää.
Commissioner Michel cannot be here tonight as he is travelling to eastern Africa to previous engagements which could not be rescheduled.
siirtää (también: soittaa, rahastaa, narrata, soida)
siirtää (también: sovittaa, panetella)
On selvää, että poliittisia mallejamme ei voida noin vain siirtää sinne.
It is evident that our political models cannot simply be transplanted.
Yhtäkään hyvin riskialtista tehdasta ei pidä siirtää kehitysmaihin, sillä yhtä harhaanjohtavaa olisi ajatella niiden sijoittamista maaseudulle.
No high-risk factories should be relocated to developing countries, in the same way that it would be a mistake to consider transplanting these factories into the countryside.

2. derecho

siirtää (también: luovuttaa)
Selvästikin kuuluisasta toissijaisuudesta seuraava vastuualueiden jako siirtää lakonrikkojien roolin jäsenvaltioille.
Clearly, the division of responsibilities that results from subsidiarity assigns the role of strike-breaker to the Member States.
Siinä tapauksessa, että ilmenee terveysongelmia (EU: n yhdenmukaisesti määrittelemiä), työntekijä pitää siirtää kenttähenkilökuntaan.
In the event of a health problem (defined homogeneously throughout the EU) the crew member must be re-assigned as ground crew.

3. medicina

Ejemplos de uso para "siirtää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTätä asiaa ei voida suhteellisuusperiaatteen vuoksi siirtää EU:n vastuualueeseen.
In view of the principle of subsidiarity, it cannot be transferred to EU level.
FinnishHaittana on se, että sopimus siirtää vallan keskusta yhä enemmän unioniin päin.
The disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
FinnishREACH siirtää vastuun kemikaalien testaamisesta maahantuojille ja valmistajille.
REACH places the responsibility for testing chemicals on importers and manufacturers.
FinnishVoit siirtää kaikki pienoisohjelmat pois sivupalkista ja sijoittaa ne työpöydälle.
You can detach all of the gadgets from Sidebar and place them on the desktop.
FinnishEi ole mitään järkeä siirtää sitä jonkun toisen komission jäsenen vastuulle.
It does not make sense to make it the responsibility of any other commissioner.
FinnishEi ole meidän etujemme mukaista siirtää Kosovon kysymystä aina hamaan tulevaisuuteen.
It is not in our interest to keep on putting off the Kosovo issue to another day.
FinnishVapaaehtoisen mukauttamisen yhteydessä varoja voidaan siirtää jopa 20 prosenttia.
As much as twenty per cent of the funds may be transferred under voluntary modulation.
FinnishKäyttämättömiä määrärahoja ei pidä aina uudestaan siirtää seuraaviin vuosiin.
The unspent appropriations should not always be transferred to the subsequent years.
FinnishMielestäni kyselytunti tulisi siirtää takaisin kello 21: een, mikä ratkaisisi ongelman.
I believe it should be moved back to 9 pm, and then the problem would be solved.
FinnishVaarana oli, että alkuperäistä laajentumispäivää saatettaisiin siirtää vuoteen 2009.
The risk was that the original enlargement date might be put off until 2009.
FinnishTarkoituksena ei ole korvata tai siirtää 20. maaliskuuta käytävää keskustelua.
It does not replace or displace the debate which is foreseen for March 20.
FinnishNoita asioita ei voida siirtää ilman kunnollista parlamentaarista valvontaa.
It cannot be that those issues are transferred without proper parliamentary scrutiny.
FinnishYritä siirtää laite, joka ei toimi, kauemmaksi näistä muista laitteista.
Try moving the device that isn't working farther away from the other devices.
FinnishTämä on perustelu, joka siirtää vastuuta suojelusta yksilön harteille.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
FinnishSanotte, että tällä hetkellä tiedot voidaan siirtää sopimukseen perustuen.
You say that information can currently be provided by means of a contract.
FinnishMinusta toimivalta asiassa pitäisi siirtää välittömästi Baskimaalle.
I feel that the powers in question should be immediately transferred to Euskadi.
FinnishTästä aiheutuu kuitenkin kustannuksia, joita emme voi siirtää kuluttajiemme maksettavaksi.
However, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
FinnishMeillä on oltava tällaisia mahdollisuuksia siirtää varoja EU:n talousarvion puitteissa.
We need to have this sort of possibility of moving resources around in the EU budget.
FinnishNyt on aika siirtää voimavaroja sisällön kehittämiseen ja laadun parantamiseen.
Now is the time to redirect our resources towards developing content and improving quality.
FinnishJos investoinnit siirretään Suomesta Saksaan, ne voidaan siirtää myös Saksasta Romaniaan.
If investment goes from Finland to Germany, it can also go from Germany to Romania.