Cómo se dice "-ssa" en inglés


¿Querías decir ?-ssä
FI

"-ssa" en inglés

EN

FI -ssa
volume_up
{preposición}

-ssa (también: -sta, -stä, -ssä, pukeutunut johonkin)
volume_up
in {prp.}
Sopimuksesta pitäisi sen sijaan neuvotella YK: ssa tai mahdollisesti WTO: ssa.
The agreement should instead be negotiated in the framework of the UN or possibly the WTO.
Toinen huoleni liittyy polkumyynnin vastaisiin toimenpiteisiin EU: ssa ja USA: ssa.
My second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
EU:ssa ja muissa jäsenvaltioissa kaikki näytti epäilemättä varsin erilaiselta.
At EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
-ssa (también: mukaisesti, per, kautta, jokaiselta)
volume_up
per {prp.}
Ne aiheuttavat pelkästään EU:ssa 600 kuolemantapausta päivittäin.
This amounts to 600 fatalities per day in the EU alone.
Bruttokansantuote henkeä kohden on EU:ssa tämän vuoksi vain noin 65 prosenttia Yhdysvaltain tasosta.
For this reason, per capita GNP in the EU is only 65% of that in the United States.
EU:ssa tapahtuu vuosittain noin 4,8 miljoonaa työtapaturmaa.
Throughout the EU there are about 4.8 million work-related accidents per year.

Ejemplos de uso para "-ssa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishBoeingin valitus Airbusia vastaan WTO:ssa saa sen näyttämään huonolta häviäjältä.
Boeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
FinnishSen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
It follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
FinnishMeillä on EU:ssa yhteinen kalastuspolitiikka, joka tulee säilymään myös jatkossa.
We have a common fisheries policy in the EU and that is how it is going to stay.
FinnishSiinä ei ensinnäkään suhtauduta realistisesti energian sisämarkkinoihin EU: ssa.
First of all, its lack of realism in relation to the EU internal energy market.
FinnishYhteinen maatalouspolitiikka luotiin, kun EY:ssä/EU:ssa oli kuusi jäsenvaltiota.
The common agricultural policy was drawn up when the EC/EU had six Member States.
FinnishToistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
The re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
FinnishSiinä määritellään uhrien perusoikeudet, jotka ovat voimassa kaikkialla EU:ssa.
The directive sets out minimum rights for victims, wherever they are in the EU.
FinnishKannaltamme on tärkeää, että laivanrakennusala EU:ssa on edelleen elinvoimainen.
It should be important to us for the shipbuilding industry in Europe to exist.
FinnishÄänestin terveyserojen vähentämistä EU:ssa koskevan Estrelan mietinnön puolesta.
I voted in favour of the Estrela report on reducing health inequalities in the EU.
FinnishUSA:ssa vaaditaan nyt kansallisen tiedusteluarvion havaintojen lisätutkimuksia.
There are now calls in the USA for the NIE's findings to be investigated further.
FinnishEU:ssa tarvitaan lisäinvestointeja, lisäkasvua ja enemmän menestyviä yrityksiä.
We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
FinnishOlemme puhuneet tästä aiemmin Euroopan tapauksessa, nyt tätä tarvitaan WTO:ssa!
We have talked about this in the past for Europe; now it is needed at the WTO!
FinnishArvoisa komission jäsen, miten maatalousneuvottelut etenevät mielestänne WTO:ssa?
Commissioner, how do you see the agricultural negotiations develop in the WTO?
FinnishEU:ssa ja muissa jäsenvaltioissa kaikki näytti epäilemättä varsin erilaiselta.
At EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
FinnishEU:ssa on pyritty monin eri keinoin edistämään maiden rajat ylittävää yhteistyötä:
The EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
FinnishKaiken lisäksi alan yritysrakenteet USA: ssa ovat vielä meihin nähden erilaiset.
Moreover, the plain fact is that company structures are different in the USA.
FinnishMuuten me mukautamme ja muutamme lainsäädäntöä, joko jäsenvaltioissa tai EU:ssa.
Otherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
FinnishNäin ollen meidän on tehtävä yhteistyötä sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti.
This means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
FinnishWojciech Michał Olejniczak esitti kuitenkin kysymyksiä epätasa-arvosta EU:ssa.
Mr Olejniczak, however, asked a series of questions about inequality in Europe.
FinnishSveitsissä saatuja tuloja verotetaan ankarammin kuin EU:ssa hankittuja voittoja.
Income generated in Switzerland is taxed higher than profits made in the EU.