FI suunnitella
volume_up
[suunnittelen|suunnitellut] {verbo}

Viimeisenä ja konkreettisimpana haasteena on suunnitella kustannustehokkaat ohjauskeinot.
Finally, the most concrete challenge will be to design cost-effective instruments.
Voimme suunnitella käytössämme olevat työkalut mahdollisimman tehokkaiksi.
We can design the tools at our disposal for maximum efficiency.
Toisin sanoin, ajattelin että voisin suunnitella kokeen nähdäkseni tekeekö oksitosiini ihmisistä moraalisia.
In other words, I thought I could design an experiment to see if oxytocin made people moral.
suunnitella (también: keksiä, laatia, junailla)
Tämä tarjoaa myös tilaisuuden suunnitella uusia ratkaisuja uusiin ongelmiin.
Yet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
Tällaista rakenneuudistusta Euroopassa tarvitaan, joten sitä on alettava suunnitella.
This is the structural reform that Europe needs and that we will have to devise.
Jäsenvaltiot voivat vapaasti suunnitella omien finanssipoliittisten elvytystoimiensa koon ja kokoonpanon.
Member States are free to devise the size and composition of their respective fiscal stimulus.
suunnitella (también: aikoa, kaavailla)
Siirtymäkausi antaisi heille ainakin mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuttaan.
Such a transitional period would at least give them the ability to plan their future.
Yrityksen eläkkeelle jäävien omistajien tulee suunnitella yrityksensä siirto etukäteen.
Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
On aika suunnitella tosissaan näiden vanhojen ydinreaktoreiden käytöstäpoistoa.
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
suunnitella
volume_up
to blueprint {vb} [EEUU]
Lopuksi mietinnössä korostetaan tarvetta arvioida EU:n omaa väestörakenteellista tilannetta, jotta voidaan suunnitella tarkkaan, kuinka paljon ihmisiä EU voi vastaanottaa.
Finally, it emphasises the need to assess the demographic situation in the EU itself, in order to calculate exactly how many people Europe can receive.
Onko mahdollista suunnitella vapaaehtoisuuteen perustuvaa euroyhteisöä?
Is it possible to contemplate a euro community that is voluntary in character?
Miten vaaleja voidaan suunnitella, kun jo nyt on selvää, että niihin liittyy niin paljon huijausta, niin paljon järjestäytynyttä huijausta?
How can elections be contemplated when it is already clear that there will be such a huge amount of fraud, so much organised fraud?
suunnitella (también: hahmotella, luonnostella)
Joka tapauksessa tiedämme jo, että tästä asetusluonnoksesta huolimatta, useat valmistajat suunnittelevat jo rakenneuudistusta ja virallisten myyjien määrän vähentämistä järjestelmistään.
At any rate we already know that, this draft regulation aside, several manufacturers are planning to restructure and reduce the number of official network dealers in their systems.
Huippukokous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suunnitella tulevaa.
The summit will be an excellent opportunity to plot our way forward.
On laadittava puitteet, jotta voimme suunnitella Euroopan tulevaisuutta.
A framework has had to be established in order for us to plot Europe's future.
suunnitella
Kuinka kukaan järkevä ihminen on voinut suunnitella yhteisen kalastuspolitiikan kiintiöjärjestelmän, joka johtaa siihen, että liikaa kalastetut kalat heitetään takaisin mereen?
How could any sane person devise the CFP scheme of quotas resulting in fish caught in excess being thrown back?
Tiukkojen koulutusohjelmien sijasta tuomareille pitäisi tarjota edellytykset suunnitella ja toteuttaa opintonsa joustavasti.
Rather than imposing rigid training schemes, judges and magistrates should be given the necessary means to design and undertake this training in a flexible way.
suunnitella (también: stailata)

Ejemplos de uso para "suunnitella" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishOlisimme voineet suunnitella selkeät siirtymäjärjestelyt nykyiselle lupakäytännölle.
We could have drawn up clear transitional arrangements for existing licences.
FinnishMyös Venäjän on nyt aika suunnitella toimintalinjaa rauhan saamiseksi Tšetšeniaan.
This is the time for Russia, too, to work out a policy for bringing peace to Chechnya.
FinnishOn useita jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä edes alkanet suunnitella täytäntöönpanoa.
There are many Member States that have not even started to look at implementation.
FinnishAlkoholipolitiikan on oltava kansallinen asia, eikä sitä voida suunnitella EU:n tasolla.
Alcohol policy must be a national matter and cannot therefore be shaped at EU level.
FinnishEnsinnäkin: laajentumisen rahoitusta ei voida suunnitella vuoden 2006 jälkeisen ajan osalta.
Firstly, there are no definite plans in place for financing enlargement beyond 2006.
FinnishEi ole tietenkään mahdollista suunnitella tarkoin toimia odottamattomia tilanteita varten.
It is clearly not possible to prepare precise remedies for the unexpected.
FinnishEuroopan tulevaisuutta ei voida suunnitella, jos naiset eivät ole siinä mukana.
The future of Europe cannot be planned in the absence of women.
FinnishSamalla jäsenvaltioille annetaan tehtäväksi suunnitella yksityiskohtaisemmat säännöt.
At the same time, the Member States are given responsibility for devising more detailed rules.
FinnishOn myös tärkeää, että nuoret ja opiskelijat voivat suunnitella eurooppalaista tulevaisuuttaan.
It is also essential for young people and students to envisage their European future.
FinnishVoisimmeko ehkä suunnitella tiedotustoimiston laajentamista Belgiassa?
Perhaps an extension of the Bureau pour la Belgique could be envisaged.
FinnishLisäksi on välttämätöntä suunnitella yksilöllistetty ja erityinen budjettikohta.
It is vital to earmark an individualized, specific budget.
FinnishOn pohdittu, onko se johdonmukainen ja voitaisiinko suunnitella parempi järjestelmä.
The question arises as to whether it is logical or not and whether a better system could be devised.
FinnishNäin asianosaisille jäisi enemmän aikaa suunnitella toimiaan.
This would give those affected a bigger safety margin in terms of planning.
FinnishTuotteet pitäisi suunnitella siten, että ne helpottavat kierrätystä.
Products should be designed in such a way as to simplify recycling.
FinnishKuten olen usein todennut, voimme suunnitella laatumerkin käyttöönottoa vasta myöhemmin.
As I have said many times, a quality mark is something that we could only envisage in the future.
FinnishOlisi viisasta pohtia, arvioida ja suunnitella yleiseurooppalaista yhteistyötä tällä alalla.
It would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field.
FinnishSitä ei voi suunnitella; me emme voi asettaa siihen mitään tavoitteita.
That cannot be planned. We cannot set ourselves objectives here.
FinnishTätä vaihtoehtoa voitaisiin suunnitella kuitenkin vain Arabiliiton nimenomaisella suostumuksella.
However, this option could only be envisaged with the explicit consent of the Arab League.
FinnishSilloin me voisimme myös suunnitella työmme siinä mielessä hieman paremmin.
Then we will have a better idea for planning our own work.
FinnishPyydämme, että saisimme teiltä hyvin pian luvan tähän, jotta voisimme suunnitella tätä matkaa tänään.
We ask you to authorise this visit very soon so that we can make our travel plans today.