FI

synnyttää [synnytän|synnyttänyt] {verbo}

volume_up
Päinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
On the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
Kysyinkin, perustuuko tämä tasa-arvo luonnonlakiin vai säädännäisoikeuteen ja mitä voidaan tehdä, jotta miehet voisivat synnyttää lapsia.
I therefore enquired if this equality stems from the law of nature or from statute law, and what can be done to enable men to bear children.
Sillä jos työtä tehdään alussa jalomielisyyden innostamana, se on myös kehittävää ja synnyttää ihmisten välistä vuorovaikutusta, kokemuksia ja keskinäistä rikastumista.
Because while a service, any service, is originally born from generosity, it is also a training ground, it generates human interchange, shared experiences and mutual enrichment.
synnyttää (también: siittää)
Väkivalta synnyttää väkivaltaa, ja kosto synnyttää kostoa.
Violence begets violence, and revenge begets revenge.
Tämän vuoksi meidän on otettava opiksemme: väkivalta synnyttää väkivaltaa.
We need therefore to learn a lesson: violence begets violence.
Toisin sanoen avautuminen lisää avautumista, kauppa synnyttää lisää kauppaa.
In other words, opening begets opening; trade begets trade.
synnyttää
Vähiten kehittyneissä maissa vain 28 naista sadasta synnyttää ammattitaitoisen hoitohenkilöstön avustamana.
In the least developed countries, only 28 in 100 women giving birth are attended by trained personnel.
Luonnollisesti vain naiset voivat tulla raskaaksi ja synnyttää.
Obviously, only women can get pregnant and give birth.
Seventeen per cent give birth completely alone.
Tämä toisistaan tietämättömyys synnyttää pelkoa ja epäluottamusta ja johtaa lopulta konflikteihin.
That ignorance of each other breeds fear and distrust and eventually will breed conflict.
Köyhyys luonnollisestikin synnyttää köyhyyttä.
Poverty naturally breeds poverty.
Päinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
On the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
Minusta se on ainoa keino synnyttää lisää kasvua ja uusia työpaikkoja.
I believe that is the only way to deliver more growth and new jobs.
Se on yksi niistä harvoista aloista, joilla EU voi synnyttää kasvua sen tukahduttamisen sijaan.
It is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.
Kuka haluaisi synnyttää, jos lääkäri, nuorempi synnytyslääkäri on päivystänyt 70 tuntia?
Who would like to have their baby delivered by a doctor, a junior obstetrician after being on duty for 70 hours?
synnyttää (también: aiheuttaa, luoda)
Siinä "korostetaan kehitykseen liittyvistä eduista, joita Singaporen kysymykset voivat synnyttää".
It 'highlights the development benefits that the Singapore issues may engender'.
Kaikkein keskeisintä tässä asiassa on yrittää synnyttää ja herättää vastuuntuntoa.
Central to this is the attempt to produce and engender responsibility.
Näin luotu ilmapiiri synnyttää pelkoa, ja oikeudet joutuvat uhatuiksi.
A climate is created and fear is engendered, rights are under threat.
Yhteistyöpolitiikan pitäisi synnyttää yhteisiä kehityspolitiikkoja.
Cooperation policy should generate policies of co-development.
GATTin piti lisätä maataloustuotteiden kansainvälistä kauppaa ja synnyttää vaurautta.
GATT was going to increase the international trade in agricultural produce and generate wealth.
Toisin sanoen viestintä synnyttää kulttuuria, ja kulttuuria välitetään viestinnän välityksellä.
In other words, communications generate culture, and culture is transmitted via communications.
Luonnollisesti vain naiset voivat tulla raskaaksi ja synnyttää.
Obviously, only women can get pregnant and give birth.
Seventeen per cent give birth completely alone.
Puhumme tässä naisista, koska, kunnes toisin todistetaan, miehet eivät voi synnyttää.
We are talking here about women because, until we receive proof to the contrary, men cannot give birth.
Olen kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä politiikka synnyttää myös hyvin kielteisiä taloudellisia muutoksia.
I have however drawn attention to the fact that this policy is also giving rise to very adverse economic changes.
Kolmanneksi jäsen Barnier'n mietintö, joka on yksi mielenkiintoisimmista viime aikoina unionissa julkaistuista asiakirjoista, synnyttää myös keskustelua.
Thirdly, Mr Barnier’s report, which is one of the most interesting European documents to have been drawn up recently, will also stimulate debate.
synnyttää (también: nostattaa)

Ejemplos de uso para "synnyttää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishPäinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
On the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
FinnishSen pitäisi kuitenkin synnyttää yhteensopivia ratkaisuja myös muualla maailmassa.
It should, however, stimulate compatible solutions in other parts of the world.
FinnishSe on loistava aloite etenkin siksi, että se synnyttää rajatylittäviä hankkeita.
It is an excellent initiative, especially as it gives rise to cross-border projects.
FinnishKuten kaikki muutokset, uusikin maailmanjärjestys synnyttää voittajia ja häviäjiä.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
FinnishOn kuitenkin eri asia puhua selvästi kuin synnyttää tunne epäoikeudenmukaisuudesta.
But there is a difference between being clear and giving the impression of unfairness.
FinnishTämä aiheuttaa epävarmuutta ja sulkeutuneisuutta ja synnyttää vain epäluottamusta.
This creates uncertainty, not transparency, and only engenders distrust.
FinnishYksi asia, joka synnyttää varmasti kohua EU:ssa, on suuret petosaiheiset jutut.
One thing that is certain to create a stir in terms of the EU is big stories about fraud.
FinnishTämä epävarmuus synnyttää riskejä, eikä meidän pidä antaa lisää niille sijaa.
This uncertainty creates risks and we must not create additional space for these risks.
FinnishKaikkein keskeisintä tässä asiassa on yrittää synnyttää ja herättää vastuuntuntoa.
Central to this is the attempt to produce and engender responsibility.
FinnishTämä aihe synnyttää monia kysymyksiä, ja joitakin niistä olemme jo kuulleetkin.
This is a topic which raises a number of issues, some of which we have already listened to.
FinnishTällä hetkellä WTO synnyttää enemmän kriisejä kuin se voi ratkaista.
The World Trade Organisation currently generates more crises than it can resolve.
FinnishEhdotuksessa on jäljellä elementtejä, jotka saattavat synnyttää erilaisia tulkintoja.
There remain elements of the proposal that could give rise to different interpretations.
FinnishMielipiteiden kirjo on suhteellisen laaja, mutta silti se synnyttää toisinaan ongelmia.
The spectrum is relatively broad, but it still poses problems sometimes.
FinnishTämäkin seikka synnyttää Euroopan unioniin useahkoja tutkimuksen luokkia.
Even that creates more than one class of research in the European Union.
FinnishMinusta tämä tarkistus synnyttää samankaltaisia oikeudellisia hankaluuksia.
I believe that this amendment would raise similar difficulties in law.
FinnishSe on yksi niistä harvoista aloista, joilla EU voi synnyttää kasvua sen tukahduttamisen sijaan.
It is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.
FinnishOn kysymys oikeusrangaistuksien yhtenäistämisestä, joka synnyttää huomattavia ongelmia.
There is the harmonization of judicial penalties which is creating considerable problems.
FinnishSen ajatuksena on synnyttää vastuuta ja sen kautta ennaltaehkäisyä.
The idea behind it is to create responsibility and, via that, to achieve prevention.
FinnishJuuri tämä synnyttää epäluuloa Euroopan kansalaisissa ja murentaa heidän luottamustaan.
This is what is cultivating mistrust and the crisis of confidence among European citizens.
FinnishSiinä "korostetaan kehitykseen liittyvistä eduista, joita Singaporen kysymykset voivat synnyttää".
It 'highlights the development benefits that the Singapore issues may engender'.