Cómo se dice "syrjäinen" en inglés

FI

"syrjäinen" en inglés

FI

syrjäinen {adjetivo}

volume_up
syrjäinen (también: taka-, syrjä-)
syrjäinen (también: yksinäinen)
Näitä ongelmia ei kuitenkaan esiinny kaikilla lentokentillä, koska lähistöllä ei asu ketään, koska niiden sijainti on syrjäisempi tai koska niiden reitit ovat erilaisia.
But there are airports which do not have these problems, because nobody is living nearby, because they are more isolated, because they have different routes.
syrjäinen

Ejemplos de uso para "syrjäinen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMadeira on syrjäinen alue, joka joutuu kantamaan tästä johtuvat rajoitteet.
Madeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
FinnishTällaisia yhteisiä ongelmia ovat syrjäinen sijainti ja liikenteeseen liittyvät haitat.
The common problems are those of remoteness and transport disadvantage.
FinnishSuomi on sijainniltaan syrjäinen maa: olemme kaukana EU: n päämarkkinoilta.
Finland is a geographically remote country: we are a long way from the principal EU markets.
FinnishSijaintimme ei ole erityisen syrjäinen, mutta ratkaiseva ero on siinä, että olemme saarella.
We are not ultra-peripheral but being an island makes all the difference.
FinnishSe on Euroopan unionin kannalta syrjäinen ja erityisen hankalien yhteyksien päässä oleva alue.
It is an outlying area within the European Union, with major accessibility and connectivity problems.
FinnishSyrjäinen sijainti viestintä- ja liikenneverkostoihin nähden on käytännön ongelma ja se on ratkaistava.
Remoteness from communication and transport networks is a practical problem which must be tackled.
FinnishKehotan jokaista, joka ei ole käynyt Lapissa, menemään sinne nähdäkseen, miltä todella syrjäinen alue näyttää.
I urge anyone who has not been to Lapland to go and see what a real outermost region looks like.
FinnishLisäksi niiden syrjäinen sijainti saa polttoaineiden hinnannousun koettelemaan niitä muita pahemmin.
Moreover, they are hit all the harder by the rise in the price of fuel because of their remote geographical location.
FinnishSe on syrjäinen alue, tavoitteen 1 alue.
It is a peripheral area, an Objective 1 area.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskellä Välimerta on syrjäinen saari nimeltä Lampedusa.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, there is a remote island lost in the middle of the Mediterranean by the name of Lampedusa.
FinnishSyrjäinen sijainti, levittäytyminen laajalle alueelle ja ilmastolliset syyt ovat muodostaneet merkittäviä esteitä näiden alueiden kehitykselle.
Distance, internal dispersion and climate have been significant obstacles to their development.
FinnishKoska niiden syrjäinen sijainti heikentää niiden kehitystä, Euroopan unionin on hyväksyttävä erityisiä korvaavia toimenpiteitä.
Since their remoteness handicaps their development, the European Union must adopt specific compensatory measures.
FinnishSkotlannin Ylämaan ja saariston sijainti on taatusti syrjäinen ja niiden väestötiheys alhainen, 8, 9 asukasta, kuten kaikki varmasti jo tietävätkin.
The Highlands and Islands of Scotland are certainly remote and have a low population density of 8.9, as probably everybody knows by now.
FinnishKolmanneksi, on oltava herkempiä ilmiöille, jotka ovat tähän asti jääneet Euroopan unionissa huomaamatta, kuten syrjäinen sijainti ja saariasema.
Thirdly, we must show greater sensitivity towards phenomena which have been ignored in the European Union, such as insularity and isolation.
FinnishMadeiralle myönnetty arvokas vapautus on ulotettava Réunioniin, jonka ominaisuuksiin kuuluu erittäin huomattava maantieteellisesti syrjäinen asema.
The valuable exemption granted to Madeira must be extended to Réunion, which shares this characteristic of very significant geographical remoteness.
FinnishSe reitti, joka edes jotenkin auttoi tuomaan Skotlantia lähemmäs Euroopan "kultaista kolmiota" on nyt menetetty, ja näin Skotlanti on jälleen syrjäinen alue.
A service which did something to bring Scotland closer to the golden triangle of Europe has been lost, and so Scotland returns to the periphery.
FinnishSe on myös syrjäinen alue.
It is an area with a fragile environment that has to be preserved, but which is subject to coastal erosion and extreme weather events, and it is a peripheral area.
FinnishMeidän tulisi ottaa jossain määrin huomioon syrjäinen sijainti varmistaaksemme, että teollisuus luo edelleen työpaikkoja syrjäisille alueille, kun yhtenäisvaluuttavyöhyke on luotu.
Some account needs to be taken of peripherality in order to ensure that industry will continue to create jobs in peripheral regions once the single currency zone has been created.
FinnishKomission ehdotus merkitsee, että valtava määrä työpaikkoja menetetään kalastuksesta riippuvaisilla alueilla, joiden sijainti on syrjäinen ja joiden työttömyysaste on korkea.
The Commission proposal will result in the loss of a tremendous number of jobs in areas dependent on fishing, which are on the periphery of the European Union and have a high level of unemployment.