FI syyttää
volume_up
[syytän|syyttänyt] {verbo}

1. general

syyttää (también: syytellä)
On kuitenkin väärin syyttää Kiinaa kulttuurisesta kansanmurhasta.
At the same time it is wrong to accuse China of cultural genocide.
Nyt ei ole oikea aika syyttää Euroopan muutosta haluavia Euroopan pettämisestä.
This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
(PL) Arvoisa puhemies, kukaan ei voi syyttää meitä epäjohdonmukaisuudesta.
(PL) Mr President, nobody can accuse us of not being consistent.
syyttää (también: syytellä)
Tehtävänämme täällä parlamentissa ei ole syyttää heikosta tuloksesta vain Venäjää.
To simply blame the weak result on the Russians is not the job of this Parliament.
Mutta ketä voidaan syyttää siitä, ettei valvontarakenne ole edistynyt?
But whom are we to blame for the lack of progress on supervisory architecture?
Ei ole reilua syyttää Hollantia ja Hollannin antilleja, kollega Ephremidis.
It is not fair to blame the Netherlands, Mr Ephremidis, or the Netherlands Antilles.
Ei voida syyttää jotakuta ja vangita häntä nostamatta syytettä ja pitämättä oikeudenkäyntiä.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Kaikella kunnioituksella voisin syyttää häntä aivan samasta.
With great respect to him, I could return the charge.
Historiasta voisi ottaa oppia ja syyttää samasta nykyisiä neuvoston jäseniä.
One could take a cue from history and lay the same charge against the members of the Council.
Meidän on lisäksi varmistettava, ettei syytettyinä olevia henkilöitä voida syyttää samasta rikoksesta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.
We also have to make sure that defendants cannot be prosecuted for the same offence in more than one Member State.
Sellaisia tarvitaan, jotta mahdollistettaisiin todisteiden esittäminen tuomioistuimen edessä jotta epäiltyjä väärinkäytösten petosten tekijöitä voitaisiin syyttää kuulustella.
This is needed to make it possible to present evidence before a court and to be able to prosecute and examine suspected cheats and frauds.
Irlannissa autoilijoita, jotka käyttävät matkapuhelimia ajon aikana, voidaan syyttää varomattomuudesta liikenteessä vuoden 1961 tieliikennelain nojalla.
In Ireland car users utilizing mobile phones when driving can be prosecuted for careless driving under the Road Traffic Act of 1961.
syyttää (también: yrittää, koettaa, kokeilla, yritellä)
Tästä syystä hallitus on hermostunut ja yrittää syyttää poliittisia vastustajiaan.
For that reason, the government is getting nervous and is trying to blame its political opponents.
Voiko Strasbourgin kaupunkia kuitenkaan syyttää siitä, että se yritti huiputtaa Euroopan parlamenttia?
Then again, who can blame the City of Strasbourg for trying it on with the European Parliament?
I am not trying to accuse anyone ahead of time.
syyttää (también: moittia)
Jäsen Rothley on oikeassa siinä, että teksti sivuaa sitä periaatetta, ettei kenelläkään ole velvollisuutta syyttää itseään, nemo tenetur se ipsum accusare.
Mr Rothley is right in saying that the text before us is chipping away at the principle of nemo tenetur se ipsum accusare, no one is bound to incriminate himself.
Minun mielestäni ei saisi tai pitäisi syyttää hallitusta, joka kaiken lisäksi on valittu italialaisten ennennäkemättömällä enemmistöllä.
I believe that a government cannot and should not be indicted; a government, moreover, which was voted in by an unprecedented majority in Italy.
Charles Tayloria syytetään katalista rikoksista, muun muassa tuhotöistä, murhista, raiskauksista, orjuudesta, epäinhimillisistä teoista, rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Charles Taylor is indicted for heinous crimes, including extermination, murder, rape, enslavement, inhuman acts, crimes against humanity.
Tänään on tapahtunut tärkeä asia: tarkoitan kahden sotarikollisen pidättämistä, nimenomaan kroatialaisen sotarikollisen, joita syytetään kansainvälisessä tuomioistuimessa.
An important event has taken place today. I mean the arrest of two war criminals, in fact, two Croatian war criminals, indicted by the international court.
He eivät voi vain kieltäytyä keskustelemasta siitä ja sitten syyttää parlamenttia.
They cannot simply refuse to talk about this and then put the blame on Parliament.
Toivon, että voisimme lakata syyttämästä komissiota ja syyttää oikeita syyllisiä.
I hope we can get away from blaming the Commission and put the blame where it lies.
Itämeren rehevöitymisestä emme voi syyttää, niin kuin meillä on tapana, pelkästään Baltian maita ja Puolaa, vaan kun katsomme tilastoja, niin syy löytyy Euroopan unionin jäsenmaista.
We cannot put the blame for the eutrophication of the Baltic solely on the Baltic States and Poland, as we normally do, since statistics show that it is Member States of the EU that are at fault.
syyttää (también: arvostella ankarasti)

2. derecho

Mutta tietysti, vuonna 1996 häntä syytettiin korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä.
But, of course, by 1996 he had been impeached for corruption and the abuse of power.

Ejemplos de uso para "syyttää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishParlamenttia ei kuitenkaan yksin voi syyttää näistä nykyjärjestelmän puutteista.
Parliament alone cannot be blamed for the present system' s shortcomings, however.
FinnishMutta sitten ei pidä syyttää minua joskus myöhemmin, että minä en tee työtäni.
That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
FinnishArvoisa puhemies, se joka haluaa hukuttaa koiransa, syyttää sitä raivotaudista.
Mr President, if a man wants to drown his dog he first accuses it of having rabies.
FinnishPelkurit etsivät sijaiskärsijöitä, ja maailman vainottuja ihmisiä on helppo syyttää.
Fear seeks scapegoats and the easy scapegoats are the persecuted of this world.
FinnishEi voi syyttää mistään ihmisiä, jotka pakenevat köyhyyttä, kurjuutta tai sotaa.
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
FinnishSehän olisi valtaan perustuvaa anteliaisuutta, josta en halua teitä syyttää!
It would be a power-based generosity that I would not like to think you capable of!
FinnishNiitä, jotka ovat selkkauksesta vastuussa, pitää syyttää rikoksista ihmiskuntaa vastaan.
Those responsible for this conflict must be charged with crimes against humanity.
FinnishHallitus syyttää kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ja ne syyttävät hallitusta.
The government is blaming the international NGOs and the NGOs are blaming the government.
FinnishYhdysvaltalaisia voi kyllä syyttää monesta asiasta, mutta ei tutkimuksen vastustamisesta.
The Americans can be accused of many things, but not of being hostile to research.
FinnishHän syyttää myös vanhaa ja uutta johtoeliittiä demokratian ja oikeuden halveksunnasta.
He accuses both the old and the new leading elites of contempt for democracy and law.
FinnishKumpikin puoli syyttää toista siitä, ettei tämä tee yhteistyötä tapausten selvittämiseksi.
Each side accuses the other of being uncooperative in the resolution of the cases.
FinnishKun takana on vuosikymmeniä syrjintää ja oikeuksien kieltämistä, kuka syyttää ja ketä?
After decades of discrimination and denial of rights, who is accusing who?
FinnishKreikan ja muiden euroalueen valtioiden ongelmista ei voida syyttää euroa.
Greece's problems and those of other euro area countries cannot be blamed on the euro.
FinnishMielestäni ei ole oikein syyttää komissiota Latvian politiikan huonosta hoidosta.
I do not believe that it is a case of accusing the Commission of mismanaging Latvian policy.
FinnishJa tahtoisin myös tehdä selväksi, että tarkoituksenani ei ole syyttää lennonjohtajia.
I also wish to make it very clear that this does not mean it is the fault of controllers.
FinnishOn täysin turhaa syyttää teollista maanviljelyä, hintakilpailua tai muuta sellaista.
It is absolutely no good blaming large-scale farming, price competition and whatever else.
FinnishEhkä komissiota voidaan syyttää siitä, ettei se välitä viestiä eteenpäin.
Perhaps that is the Commission’s fault for not communicating the message.
FinnishPresidentti Mugabe antaa kansansa nähdä nälkää ja syyttää siitä länttä.
President Mugabe is allowing his people to starve and is blaming the West.
FinnishNiitä, jotka kutsuvat sitä nykyaikaiseksi orjuuden muodoksi, ei voida syyttää liioittelusta.
Those who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin mainita, että me emme saisi syyttää pelkästään neuvostoa.
Mr President, I would like to mention that we should not only be blaming the Council.