Cómo se dice "täsmentää" en inglés

FI

"täsmentää" en inglés

FI täsmentää
volume_up
[täsmennän|täsmentänyt] {verbo}

Asiaan vaikuttavia tekijöitä pitääkin täsmentää ja määritellä.
The conditions need to be defined more clearly.
On oleellista täsmentää myös unionin toimielinten ja kansallisten instituutioiden välistä suhdetta.
Another crucial factor to be defined is that of the relationship between the European and the national institutions.
Kannatan kuitenkin tarkistusta 84, jonka ansiosta direktiivin tarkoitus voidaan määritellä ja täsmentää entistä selkeämmin.
However, I support Amendment No 84, which helps us to define and specify the purpose of the directive more clearly.
Voisitteko kuitenkin syventää sitä ja täsmentää sitä hieman?
However, would it not be possible for you to expand on this and be a touch more specific?
Mielestäni meidän ei tarvitse enää täsmentää komission ajatuksia tässä asiassa.
I do not believe that we need to expand further on what the Commission has already said on this matter.
Eräs ero, jota haluaisin täsmentää on se, että Euroopan unionin laajentuminen ei tosiaankaan vielä ole päättynyt.
One difference I would like to expand on is that yes, the enlargement of the European Union is not over.
täsmentää (también: laajentaa, tarkentaa)
Niillä halutaan vain täydentää sitä joiltakin osin ja täsmentää sitä.
They are simply intended to amplify certain areas and make some points even more explicit.

Ejemplos de uso para "täsmentää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishLopuksi haluaisin täsmentää ryhmämme kantaa pakkausmateriaalien ympäristöveroihin.
Lastly, I should like to clarify our group's position on eco-taxes on packaging.
FinnishVoisitteko täsmentää näitä suhteita, erityisesti avomarkkinaoperaatioiden osalta?
Could you specify these links, in particular in respect of open market operations?
FinnishOlisin sen vuoksi kiitollinen, jos komission jäsen voisi täsmentää tätä kysymystä.
So I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
FinnishUskon, että tämä on erittäin järkevä ehdotus, ja haluan täsmentää ehdotusta hieman.
I believe that this is a very sensible proposal and wish to make it more specific.
FinnishToisin sanoen, emme halua täsmentää, millä tasolla maahanmuuton pitäisi olla.
In other words, we do not want to specify what the levels of immigration should be.
FinnishMeidän ei pidä täsmentää, että joka tapauksessa tarvitaan puitedirektiiviä.
We should not specify that in every case there should be a framework directive.
FinnishHalusin täsmentää tämän, jotta vaillinaisten tietojen leviäminen saataisiin loppumaan.
I want to point this out so that we can stop the circulation of inaccurate facts.
FinnishTätä halusin täsmentää.
Whether this is a good or bad thing, it is a situation which I felt I had to clarify.
FinnishStephen Hughes toi jo esiin tämän asian, mutta sitä on tärkeää vielä täsmentää.
Mr Hughes has already addressed this matter, but it is important for it to be clarified.
FinnishEsittelijä täsmentää meille, että vuonna 1996 kuljetettiin 141 818 786 matkustajaa.
The rapporteur tells us that 141 818 786 passengers were carried in 1996.
FinnishHaluaako joku täsmentää Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän pyyntöä?
Does anyone wish to explain the request of the Socialist Group in the European Parliament?
FinnishTässä vaiheessa minun on vaikea täsmentää tulevien suositusten sisältöä.
At this stage, it is difficult for me to clarify the subject of these recommendations.
FinnishVoiko se myös täsmentää ehdotuksiaan, jotka koskevat poistamisen vaikutusten lieventämistä?
Could it also elaborate on its proposals to cushion the impact of abolition?
FinnishSekin on myönteinen selvennys, mutta sanamuotoa voitaisiin täsmentää.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
FinnishEnsinnäkin yritämme täsmentää sitä, mikä on jo esitetty ehdotuksessa epäsuorasti.
First, to make explicit what is already implicit in the proposal.
FinnishJos haluatte vielä täsmentää asiaa, teillä on nyt tilaisuus siihen.
If you have any other details, you have the opportunity to tell the House about them.
FinnishKuitenkin juuri siksi luulen, että on tarpeen täsmentää hieman.
However, for this very reason I believe it is necessary to specify something else.
FinnishAfrikkalaisten joukkojen osalta haluaisin täsmentää asioita hieman.
Concerning the African troops, I should like to clarify matters a little.
FinnishEn hyväksy tarkistusta 14, sillä tarkistus 13 kattaa sen täysin ja täsmentää sitä.
I do not accept Amendment No 14 because it is fully and more precisely covered by Amendment No 13.
FinnishHaluaisin kuitenkin täsmentää, ettei komissio ole tällä välin ollut toimettomana.
I should, however, like to clarify the fact that in the meantime, the Commission has not been idle.