Cómo se dice "taloudellinen riippumattomuus" en inglés

FI

"taloudellinen riippumattomuus" en inglés

EN

FI taloudellinen riippumattomuus
volume_up
{sustantivo}

taloudellinen riippumattomuus (también: omavaraisuus)
volume_up
autarky {sustantivo}

Traducciones similares para taloudellinen riippumattomuus en inglés

taloudellinen adjetivo
riippumattomuus sustantivo

Ejemplos de uso para "taloudellinen riippumattomuus" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNaisten taloudellinen riippumattomuus on välttämättömyys, jos halutaan päästä todelliseen tasa-arvoon.
Economic independence for women is a necessity if it is to be possible to achieve true equality.
FinnishÄlkäämme pettäkö itseämme: taloudellinen riippumattomuus on välttämätöntä toiminnan riippumattomuuden takaamiseksi.
Let us not fool ourselves, financial independence is essential to guaranteeing functional independence.
FinnishTärkeää on saavuttaa taloudellinen riippumattomuus, joka on olennainen osa kansallisen keskuspankin itsenäisyyttä.
The essential point is to achieve financial independence, the key element for the independence of the institution.
FinnishNiille on myönnettävä taloudellinen riippumattomuus.
FinnishEikö tällainen taloudellinen riippumattomuus, riippumattomuus veroasioissa, johda vaikkei sitä haluttaisikaan myöntää kohti unionin veron luomista?
Financial autonomy, fiscal autonomy, is this not all leading up to the introduction of a European tax by the back door?
FinnishSiinä velvoitetaan osapuolet soveltamaan perussääntöjä, joilla taataan paikallisviranomaisten poliittinen, hallinnollinen ja taloudellinen riippumattomuus.
It commits the parties to applying basic rules guaranteeing the political, administrative and financial independence of local authorities.
FinnishMyös taloudellinen riippumattomuus on tärkeää kyseiselle viranomaiselle, niin että voimme jaotella tuotot eri luokkiin riippuen siitä, mistä ne on saatu.
Financial independence is also important for this authority so that we can put the revenue into different categories depending on where it was taken from.
FinnishTaloudellinen riippumattomuus on naisten mahdollisuuksien lisäämisen keskeinen tekijä, ja yrittäjyyttä on edistettävä esimerkiksi mikroluottoja käyttämällä.
Economic independence is a key component of the empowerment of women and entrepreneurship should be encouraged, for example, through the use of micro-credits.
FinnishEU:n ja jäsenvaltioiden velvollisuutena on luoda energiapolitiikka, jolla taataan jokaisen valtion suvereenius, poliittinen riippumattomuus ja taloudellinen turva.
The EU and the Member States have a duty to create an energy policy that will ensure the sovereignty, political independence and economic security of every state.
FinnishPäinvastoin, riippumattoman byrokraattisen koneiston kehittymisen vaara on sitä suurempi, mitä suuremmaksi puolueiden koneistojen taloudellinen riippumattomuus niiden jäsenistä kasvaa.
On the contrary, the risk of an independent bureaucratic apparatus developing is greater the more financially independent from their members the parties' apparatus becomes.
FinnishTavoitteena on ollut varmistaa sähköisen rahan liikkeellelaskijoiden taloudellinen riippumattomuus ja edistää uuden maksuvälineen kehittämiseen kannustavan ympäristön luomista.
The aim has been to ensure the financial integrity of electronic money institutions and to help to cultivate an environment which fosters the development of this new means of payment.