FI tasoittaa
volume_up
[tasoitan|tasoittanut] {verbo}

1. general

tasoittaa (también: tasapainottaa, tasata, tasoittua)
Minun päämääräni on tasoittaa tietä vieläkin suuremmille edistysaskelille.
My ambition is to pave the way to even more progress.
Tällä tavoin kuluttajat voivat hallita energiankulutustaan ja tasoittaa kysyntäkäyrää.
In this way, consumers will be able to manage their energy consumption, evening out the demand curve.
Aikooko komissio tasoittaa maidontuotannon epätasapainoa vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä?
Does the Commission envisage an evening out of the imbalance in milk production between the old and the new Member States?
tasoittaa (también: tasata)
(PL) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, yksi Euroopan unionin perustavoitteista on yksittäisten maiden ja alueiden välisten kehitys- ja tuloerojen tasoittaminen.
(PL) Madam President, Commissioner, one of the fundamental aims of the European Union is to even out differences in the development and income of individual countries and regions.
Julkisten palvelujen kehittäminen hoitojärjestelyjen helpottamiseksi ja vanhempainvapaajärjestelmien laajentaminen ovat keinoja tasoittaa naisten ja miesten välisiä eroja työmarkkinoilla.
The development of public services to facilitate care provision and more scope for parental leave are ways to even out the differences between women and men in the labour market.
Voiko herra Henderson sanoa meille, ollaanko tasoittamassa vihreitä pariteetteja valuuttojen kaupallisiin pariteetteihin?
Can Mr Henderson tell us whether there is a tendency to equalize the green exchange rates with the commercial exchange rates of the currencies?
tasoittaa
Ainoa tapa tasoittaa eroja on nopea kehitys.
Swift development is the only way to level out the differences.
Player tasoittaa sen jälkeen kyseisen tiedoston äänenvoimakkuuden joka kerta, kun myöhemmin toistat sen.
The Player will then level the volume for that file whenever you play it in the future.
Sen tarkoituksena on myös tasoittaa epätasaisen taloudellisen kehityksen aiheuttamia seurauksia.
It is also intended to enable the results of uneven economic development to be levelled out.
tasoittaa (también: tasoittua)
Mietinnössä huomautetaan, että olisi toivottavaa luoda sellainen rahapolitiikka, joka tasoittaa pitkät korot ilman, että hintojen vakaus heikkenee.
The report points out the desirability of conducting a monetary policy which moderates long-term interest rates without weakening the demand for price stability.

2. náutica

tasoittaa (también: kohdistaa, rihdata)

Ejemplos de uso para "tasoittaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJoskus pasifismi tasoittaa tietä kauheudelle ja joskus se on rohkeuden symboli!
Sometimes, pacifism paves the way for horror. Sometimes, it is a sign of courage.
FinnishOikeistoenemmistö Euroopan parlamentissa tasoittaa tietä joukkokarkotuksille.
A majority on the right of the European Parliament opens the way for massive removals.
FinnishTämän kohtelun täytyy tasoittaa näiden saarten olosuhteita niiden saariaseman vuoksi.
Such treatment has to compensate these regions for their island situation.
FinnishOn epärealistista unelmointia odottaa, että rakennepolitiikalla voitaisiin tasoittaa erot!
We are daydreaming if we expect harmonisation from the structural policies.
FinnishOn hallitusten tehtävä tasoittaa eroja yksittäisten euroalueen maiden välillä.
Addressing divergences among individual euro area countries is the task of national governments.
FinnishJäljelle jäävä ero pitää voida tasoittaa seuraavalla uudistuskierroksella.
It ought to be possible to remove the remaining differences during the next round of reforms.
FinnishTämä mahdollisti kompromissin, joka tasoittaa Euroopan unionin tietä 2000-luvulle.
This made it possible to reach a compromise that paves the European Union's way into the 21st century.
FinnishNäitä eroja pitäisi tasoittaa, koska muuten harjoitetaan paljon salakuljetusta ja tehdään vilppiä.
These differences must be levelled, because they encourage massive smuggling and fraud.
FinnishTulee olla mahdollista positiivisella erityiskohtelulla tasoittaa sukupuolijakaumaa.
Positive discrimination should be possible so as to achieve a more equitable balance between the sexes.
FinnishTällä tavoin kuluttajat voivat hallita energiankulutustaan ja tasoittaa kysyntäkäyrää.
In this way, consumers will be able to manage their energy consumption, evening out the demand curve.
FinnishSen tarkoituksena on myös tasoittaa epätasaisen taloudellisen kehityksen aiheuttamia seurauksia.
It is also intended to enable the results of uneven economic development to be levelled out.
FinnishJotkin niistä voivat hyvinkin tasoittaa tietä nopeammalle kompromissille jäsenvaltioiden välillä.
Some of them could very well pave the way for a swifter compromise among the Member States.
FinnishMikäli kyseessä olisi vain keinotekoisesti luotu kriisi, muut öljyntuottajat voisivat tasoittaa tilannetta.
If this was just a man-made crisis, the other oil producers could redress the balance.
FinnishOlemme huolissamme siitä, että saatamme tasoittaa näin tietä suurelle terveysskandaalille tulevaisuudessa.
Our worry is that we may be paving the way towards a great health scandal in the future.
FinnishTätä epätasapainoa, joka koskettaa kaikkia uusia jäsenvaltioita, voitaisiin tasoittaa parlamentissa.
This imbalance, which affects all the new Member States, could be ironed out here in Parliament.
FinnishOikea-aikainen sopimus tasoittaa tietä itälaajentumiselle.
This prompt agreement paves the way to enlargement eastward.
FinnishTällaisia eroja ei voi todellakaan tasoittaa yhdessä yössä.
Indeed, such discrepancies cannot be made up overnight.
FinnishTämä on äärettömän vaarallista, koska se tasoittaa tietä näiden väärentämistä torjuvien toimien väärinkäytölle.
This is extremely dangerous as it opens the door to the abuse of these anti-counterfeiting measures.
FinnishMutta tärkein asia, jonka historia tulee meistä muistamaan, ei ole sopimus vaan se, mille se tasoittaa tien.
But the most important thing that history will remember us for is not the treaty, but what it paves the way for.
FinnishSe on ainoa tapa tasoittaa tietä kohti molempien osapuolten edun kannalta parempia ja realistisempia suhteita.
This is the only way to pave the way towards better, more realistic relations in the interests of both parties.