Cómo se dice "terve" en inglés

FI

"terve" en inglés

EN
volume_up
terve! {interj.}
EN
volume_up
terve {interj.}
EN

FI terve
volume_up
{adjetivo}

Terve pankkijärjestelmä on edellytys kestävälle talouden elpymiselle.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Siihen kuuluvat terve ja kilpailukykyinen maatalous ja elintarviketeollisuus.
This involves both a healthy and competitive agriculture and food industry.
Terve yksilö on terveen yhteiskunnan ehdoton edellytys.
A healthy individual is a sine qua non for a healthy society.
terve (también: hyväkuntoinen, kondiksessa)
volume_up
sound {adj.}
Budjettikuri ja terve taloudenhoito voivat kiihdyttää talouden elpymistä.
Budgetary discipline and sound economic management can accelerate the turnaround.
Tämä terve ekologinen periaate sisältyy eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
This sound ecological principle is enshrined in European law.
Ehdottomana edellytyksenä velkataakan keventämiselle on asianomaisten viranomaisten suorittama terve varainhoito.
A prerequisite for relieving debts is sound financial housekeeping within the governments concerned.
terve (también: hyvässä kunnossa)
volume_up
well {adj.}
Heidän on määritettävä selkeä, terve ja toimiva perusta, jolla varmistetaan parempi tulevaisuus.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Paras tae vakaudesta, ennen kaikkea kansainvälisessä politiikassa, on terve ja älykäs realismi.
The best guarantee of stability, especially in international politics, is a healthy, sensible realism.
Jäsen Stockton totesi, että terve järki ja hyvät käytöstavat ovat paras suojautumiskeino.
The Earl of Stockton made the point that common sense and good manners are the best protection.
terve (también: kunnossa)
terve (también: sopiva, luotettava)
terve (también: hyvinvoiva)
volume_up
hale {adj.} [antic.]
volume_up
sane {adj.}
terve (también: terveellinen)

Ejemplos de uso para "terve" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishOlen tyytyväinen siihen, että terve järki voitti tänään, toisen käsittelyn jälkeen.
I am pleased to see that common sense has won the day, as of the second reading.
FinnishTerve maalaisjärkikin kuitenkin sanoo, ettei asia ole lainkaan yksinkertainen.
Common sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
FinnishToiset ovat vielä käytössä, vaikka terve järki sanoisi, ettei niiden pitäisi olla.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
FinnishOlen iloinen siitä, että terve järki voittaa ideologisen sapelinkalistelun.
I am pleased that common sense will prevail over ideological sabre rattling.
FinnishTällä kertaa kalastus ei ole keskeytynyt, vaan terve järki on vallinnut puolin ja toisin.
This time there has been no suspension and good sense has prevailed on both sides.
FinnishSe on osoitus siitä, että terve järki on voittanut kansankiihotuksen ja manipuloinnin.
It represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
FinnishTerve järki ei välttämättä ole maailman tasaisimmin jakautunut ominaisuus.
Common sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
FinnishOlen kuitenkin samaan aikaan tyytyväinen siihen, että terve järki voitti.
Nevertheless, at the same time, I am happy that good sense has prevailed.
FinnishSitä ei sanellut terve järki vaan virheajattelu.
The 1999 decision was political, dictated not by good sense but by biased reasoning.
FinnishTässä yhteydessä on kuitenkin oleellista, että markkinoilla vallitsee terve kilpailu.
However, it is essential in this matter that fair competition should prevail in the market.
FinnishMielestäni näitä kahta periaatetta tarkasteltaessa olisi pidettävä mielessä terve järki.
I should also like to apply some common sense to those two principles.
FinnishOlen hyvin iloinen siitä, että terve järki on voittanut tässä direktiivissä.
I am very glad that common sense has prevailed on this directive.
FinnishTerve järki ja yhdenvertaisen kohtelun periaate vaativat siirtymäaikojen määrittämistä.
Common sense and the principle of equal treatment require transitional periods to be introduced.
FinnishMeidän poliitikkojen tehtävänä on varmistaa, että sisämarkkinoilla vallitsee terve kilpailu.
Our task as politicians is to ensure that there is good competition on the internal market.
FinnishKun viha on laantunut, toivon, että terve järki alkaa vallita.
When the anger has subsided, I very much hope that good sense will prevail.
FinnishJäsen Stockton totesi, että terve järki ja hyvät käytöstavat ovat paras suojautumiskeino.
The Earl of Stockton made the point that common sense and good manners are the best protection.
FinnishTerve poliittinen järki sanoo, että on jäsenvaltion asia määritellä tämä viranomainen.
Political common sense tells us that it is up to the Member State in question to appoint this body.
Finnish"Sensy", katalonialainen terve maalaisjärki, tekisi ihmeitä neuvostolle ja komissiolle.
Seny - Catalan common sense, in other words - would work wonders at the Council and the Commission.
FinnishJos terve järki voittaa, tämä parlamentti äänestää EU:n vuoden 2012 talousarvion leikkaamisesta.
If common sense prevails, this Parliament will vote for a reduction of the EU budget for 2012.
FinnishTerve järki pakottaa minut tarkastelemaan myös Euroopan unionin vaatimatonta osaa tässä kaikessa.
Common sense also obliges me to consider the modest role that the European Union plays in this.