FI

toimia [toimin|toiminut] {verbo}

volume_up
1. general
Olisi tehtävä selväksi, missä komissio voi toimia ja missä komissio ei voi toimia.
It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act.
"On painotettava, että joukkojen tehtävänä on toimia pääasiassa pelotteina."
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
Tällä hetkellä on olennaisen tärkeää toimia yhteistyössä selvitäksemme kriisistä.
At the present moment, it is essential that we act together to overcome the crisis.
Libanon on keskeinen piste, josta käsin voimme toimia ja jonka kautta voimme toimia.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Sen pitäisi siten toimia myös laajentuneessa 25-30 jäsenvaltion Euroopassa.
An enlarged Europe with 25 or 30 members should be able to operate in this way.
Vaatimuksia kohdistuu myös valmiuksiimme toimia kansainvälisissä yhteyksissä.
It also makes demands of our ability to operate in an international context.
Koska nykytilanne ei ole toiminut, ei toimi eikä voi koskaan toimia.
Because the status quo has not worked, does not work and never can work.
Meidän olisi jatkettava samansuuntaisia toimia myös tulevissa käsittelyissä.
We should continue to work in this direction, including during subsequent readings.
Jakaantuneet 15:t kansalliset sähköisen viestinnän markkinat eivät voi toimia.
Fifteen separate national electronic communications markets cannot work.
Sopimus antaa meille valmiudet toimia, mutta tarvitsemme halua toimia yhdessä.
The treaty gives us the capacity to act but we need the willingness to act together.
Nyt meillä on, kuten on sanottu, tilaisuus toimia, ja tarvitsemme tahtoa toimia.
Now we have, as has been said, the opportunity to act, and we need the will to act.
Olisi tehtävä selväksi, missä komissio voi toimia ja missä komissio ei voi toimia.
It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act.
Sopimus antaa meille valmiudet toimia, mutta tarvitsemme halua toimia yhdessä.
The treaty gives us the capacity to act but we need the willingness to act together.
Nyt meillä on, kuten on sanottu, tilaisuus toimia, ja tarvitsemme tahtoa toimia.
Now we have, as has been said, the opportunity to act, and we need the will to act.
Olisi tehtävä selväksi, missä komissio voi toimia ja missä komissio ei voi toimia.
It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act.
Sosiaalisen suojelun järjestelmä ei voi toimia ilman korkeaa työllisyysastetta.
A system of social security cannot function without a high degree of employment.
Sisämarkkinat eivät voi toimia tyydyttävästi ilman yhteensovittamista.
Without coordination, the internal market would not function satisfactorily.
On selvää, että terveydenhuoltojärjestelmä ei voi toimia ilman lääkäreitä.
It is obvious that a health system cannot function without physicians.
Euroopan unionin tulisi toimia tässä asiassa mallina ja esimerkkinä.
The European Union should serve as a model, as an example, in that respect.
Tämä periaate ei saa toimia verukkeena uudelleen kansallistamiselle.
This principle must not serve as a pretext for renationalisation.
Tämä voi sitten toimia esimerkkinä koko Euroopan unionin itäpuolella olevalle alueelle.
This can then serve as an example for the entire area to the east of the EU.
Euroopan unionin toimia tarvitaan, jotta edetään pitkin suoraa ja kapeaa kestävän kehityksen polkua.
Intervention by the European Union is required if we are to tread the straight and narrow path of sustainable development.
Tämän vuoksi meidän on oltava hyvin varovaisia ja vältettävä kaikkia toimia, jotka voisivat johtaa alueen poliittiset johtajat umpikujaan.
However, we need to tread very carefully and avoid any action which might leave the political leaders in the area with their backs to the wall.
2. derecho
Euroopan unionin tulisi toimia tässä asiassa mallina ja esimerkkinä.
The European Union should serve as a model, as an example, in that respect.
Tämä periaate ei saa toimia verukkeena uudelleen kansallistamiselle.
This principle must not serve as a pretext for renationalisation.
Tämä voi sitten toimia esimerkkinä koko Euroopan unionin itäpuolella olevalle alueelle.
This can then serve as an example for the entire area to the east of the EU.
3. "kulkuvälineestä"
Käytössä on valitusmenettely, jonka uskon nytkin saavan toimia omalla tavallaan.
There is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Sisämarkkinat eivät voi toimia pelkästään sillä, että kehotetaan mahdolliseen sopimukseen.
The single market cannot run purely on advice tendered in regard to a possible agreement.
Vakoiluohjelma voi esimerkiksi toimia taustalla, kun käynnistät usein käyttämäsi ohjelman.
For example, spyware can run in the background when you start a program that you frequently use.

Ejemplos de uso para "toimia" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKomission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
Commission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
FinnishJos ajattelette presidentti Clintonin tapaa toimia, kyse ei ole samasta asiasta.
If you think of the way that President Clinton did it, it is not the same thing.
FinnishKannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
I give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
FinnishEU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
The EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
FinnishIlmoitamme pitävämme Länsi-Balkanin valtioihin kohdistuvia toimia ensisijaisina.
We have said that we regard the policy towards the Western Balkans as a priority.
FinnishOnneksi myös budjettivaliokunta on luvannut toimia asian edellyttämällä tavalla.
Thankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
FinnishNämä ovat niitä käytännön toimia, joilla on suuri vaikutus lyhyellä aikavälillä.
These are practical measures that will make a big difference in the short term.
FinnishVaadin Ecofin-neuvoston kritisoimista siitä, että se on estänyt komission toimia.
I am calling for criticism of the ECOFIN Council for undermining the Commission.
FinnishHyväksyykö neuvosto tilanteen, ja jos se ei sitä hyväksy, mitä toimia ehdotetaan?
Is the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?
FinnishMinulla on ollut kunnia toimia näistä asioista vastaavana varapuheenjohtajana.
I have had the honour of being the Vice-President responsible for these matters.
FinnishKomissio sisällyttää ehdotukseensa biopolttoaineiden kestävyyttä koskevia toimia.
The Commission will include measures on biofuel sustainability in its proposal.
FinnishOpetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
Placing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
FinnishTässä direktiivissä selvennetään sitä, miten Euroopan unioni aikoo toimia asiassa.
This directive now clarifies how this will be implemented by the European Union.
FinnishNäin ollen brittikonservatiivit eivät voi tukea mietinnössä ehdotettuja toimia.
The British Conservatives therefore cannot support the measures in this Report.
FinnishPuheenjohtajana olen hahmotellut ongelman ratkaisemiseksi vireillä olevia toimia.
As the Presidency, I have outlined the efforts being made to resolve the problem.
FinnishKomissio ehdotti tällaisia toimia aiotuissa luovuttajien hylkäämiskriteereissä.
The Commission proposed such measures in its prospective donor deferral criteria.
FinnishNyt on Euroopan parlamentin tilaisuus toimia oikein, oikeudenmukaisesti ja hyvin.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
FinnishSiihen ei sisälly toimia "kielteisten" toimivaltaristiriitojen selvittämiseksi.
There is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
FinnishKristittyjen tilanne eri puolilla maailmaa edellyttää toimia Euroopan unionilta.
The situation of Christians around the world needs action from the European Union.
FinnishVelvollisuutemme on toimia kyseisessä osassa maailmaa, aivan kuten Syyriassakin.
It is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.