FI torjua
volume_up
[torjun|torjunut] {verbo}

1. general

Ministerineuvosto voi sitten torjua ne, mutta sen pitää keskustella niistä yhteisölliseltä kannalta.
The Council of Ministers may deny that this is the case, but it is forced to argue from a Community position.
Voiko se kiistää jyrkästi mahdollisuuden tunnustaa Kosovo yksipuolisesti ja torjua ennakolta YK:n asiaa koskevat menettelyt?
Can it categorically deny the possibility of unilateral recognition, particularly if it anticipates UN procedures in this regard?
Haluan kiihkeästi torjua sen useiden jäsenten esittämän yleisen arvostelun, jonka mukaan neuvosto on toiminut kirjanpitäjän tavoin.
I should like to vehemently deny the general criticism levelled by a number of your Members, to the effect that the Council had acted as an accountant.
torjua (también: hylätä)
Miksi pitää torjua ajatus riippumattoman kolmannen tahon sertifiointimenetelmistä?
Why reject the idea of an independent third party certifying manufacturers?
Olen ehdottanut tarkistuksia, joiden tarkoituksena on torjua komission ehdotus.
I have introduced amendments to reject the Commission proposal.
Meillä on oikeus torjua ajatus vain tiettyjä tulleja koskevasta vapaakauppasopimuksesta.
We are right to reject the idea of an FTA covering certain tariffs only.
torjua (también: taklata)
Ainoastaan tällaisilla oikeuksilla voimme torjua sukupuolten tasa-arvon puutetta.
It is only with these kinds of rights that we will be able to tackle gender inequality.
Näitä ongelmia ei voida torjua enää kansallisesti tai alueellisesti.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
EU:n tasolla on tärkeää torjua erityisesti petoksia.
At European level, it is essential that we tackle fraud in particular.
torjua (también: kieltää)
volume_up
to abnegate {vb} [form.]
torjua (también: peittää näkyvistä)
Komissiolla oli vapaus torjua tämä parlamentin toivomus.
The Commission was at liberty to decline that wish of Parliament.
torjua (también: väistää, karttaa)
Me tarvitsemme valuuttayhteistyötä, jossa kurssit eivät ole kiinteitä, jolloin erilaisia taloudellisia muutoksia on mahdollista torjua järjestelmällisellä, ennalta sovitulla tavalla.
What we need is monetary cooperation with flexible exchange rates which can fend off the adverse effects of economic change in an orderly, agreed manner.
Emme anna neuvoston torjua meitä näin helposti.
We will not allow ourselves to be fobbed off by the Council so easily.
Onnistuminen Afganistanissa on ensimmäinen häviö maailmanlaajuiselle terrorismille, mutta se edustaa myös toivoa siitä, että tämä uudenlainen totalitaarinen hyökkäys voidaan torjua.
Success in Afghanistan will represent the first defeat of the front of global terrorists, as well as the hope that this new type of totalitarian aggression can be repelled.
Haluamme torjua tällaisen suvaitsemattomuuden.
We repudiate that kind of intolerance.
Toivoisin voivani torjua tällaiset väitteet vastaisuudessa.
I should like to be able to repudiate such assertions in the future.
Ensiksi haluaisin torjua kansallismieliset puheet, joita olemme kuulleet tänään joissakin tapauksissa.
Firstly, I would like to repudiate the nationalistic rhetoric which we have heard in some cases today.
torjua (también: inhottaa)
Sen enempää vauraudella kuin asevoimillakaan ei voida torjua verkkohyökkäyksiä.
Neither wealth nor military force can help repulse a cyber attack.
Kykenemättömyys torjua verkkohyökkäys voisi pahimmassa tapauksessa syöstä Euroopan unionin takaisin viime vuosisadalle.
The inability to repulse a cyber attack could in the worst case scenario throw the European Union back in time to the last century.
torjua (también: halveksia, halveksua)
torjua (también: pitää loitolla)
Rahaston toimintaa on tehostettava, jotta tämänkaltaiset toivottomat tilanteet voitaisiin torjua.
The fund has to be streamlined in order to stave off this sort of hopeless situation.
Kuinka voimme torjua tällaisen kielteisen lopputuloksen?
How can we stave off such a negative outcome?
torjua
Tätä kautta voimme paremmin torjua uhkat ja luoda politiikkaa, joka myös tulevaisuudessa turvaa laadukkaat metsävarat.
This way we would be in a better position to ward off the threats and create a policy which will also safeguard our top quality forest resources in the future.
Ennen muuta haluaisin ilmaista solidaarisuuteni ja myötätuntoni uhreja kohtaan, samoin kuin auttajia kohtaan, jotka henkeään uhaten yrittävät pysäyttää ja torjua tätä katastrofia.
First of all, I would like to express my solidarity with, and my sympathy for, the victims, particularly those who are helping and risking their lives to halt and ward off this disaster.

2. deporte

Ejemplos de uso para "torjua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishDemokratisointi on välttämätön edellytys, jotta köyhyyttä voidaan todella torjua.
Democratisation is a necessary precondition for effectively counteracting poverty.
FinnishNäin olisi voitu torjua korruptiota ja välttää yhteiskunnallisia mullistuksia.
It could have been possible to eliminate corruption and avoid social upheavals.
FinnishTämä on tärkeää, jos haluamme edistää talouden elpymistä ja torjua protektionismia.
This is essential if we are to foster economic recovery and fight protectionism.
FinnishEmme saa haaskata heidän kokemustaan emmekä torjua heidän haluaan jatkaa työntekoa.
We must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
FinnishSukupuolten tasa-arvon edistäminen on keino torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
The promotion of gender equality is a way of combating violence against women.
FinnishMetsien hävittämistä ei voi torjua metsittämistoimilla ainakaan lyhyellä aikavälillä.
Deforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
FinnishTavoitteiden yksipuolinen nostaminen ei ole tehokas keino torjua ilmastonmuutosta.
A unilateral increase in targets is not an effective way to prevent climate change.
FinnishEurooppalaisella mallilla yritetään esimerkiksi torjua kasvavaa eriarvoisuutta.
This European model, for example, seeks to combat the growing inequalities.
FinnishHaluaisin kommentoida sitä, kuinka vaikeaa on torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
I would like to comment on the difficulty of combating violence against women.
FinnishTämän talousarvion avulla voidaan torjua työttömyyttä ja elvyttää taloutta.
This is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, kukaan ei epäile vakavasti tarvetta torjua terrorismia.
(DE) Mr President, no one has any serious doubts about the need to combat terrorism.
FinnishIlmastonmuutosta on mahdoton torjua ottamatta huomioon energiatehokkuutta.
It is impossible to combat climate change without considering energy efficiency.
FinnishOn ratkaisevan tärkeää lopettaa keinottelu, kuten myös torjua ilmastonmuutosta.
Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
FinnishEU:n viranomaisten on voitava ryhtyä toimiin ja torjua rikollisuutta samalla tavalla.
In the same way, Europe's officials must be able to take action and deal with it.
FinnishYksi tehokkaimmista tavoista torjua terrorismia on sen syiden poistaminen.
One of the most effective ways of combating terrorism is to eliminate its causes.
FinnishKäytännössä esiin tulevia vaaroja ei voida ollenkaan torjua sertifioinnilla.
The dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
FinnishOn myös oman etumme mukaista torjua yhdessä järjestäytynyttä rikollisuutta.
It is also in our own interest that together we fight against organised crime.
FinnishHe haluavat torjua uusiliberalismin ja kansainvälisen suurpääoman törkeitä vääryyksiä.
They want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
FinnishOnko mahdollista torjua tällaista rikollisuutta ilman yhteisön tason lähestymistapaa?
Is it possible to fight this sort of crime without taking a European approach?
FinnishTämä on yksi uusi keino torjua eurometallirahojen ja -seteleiden väärentämistä.
This is one more way to combat the counterfeiting of euro coins and notes.