FI toteuttaa
volume_up
[toteutan|toteuttanut] {verbo}

Tästä seuraa, ettemme voi toteuttaa suunniteltuja rekrytointitoimia.
As a result it will not be possible to implement the expected recruitment policies.
On hyvin tärkeää toteuttaa erilaisia toimintatapoja toimintasuunnitelmassa.
It is very important to implement the various forms of policy in the action plan.
Uusi pääministeri Mario Monti aikoo toteuttaa tiukkoja taloudellisia uudistuksia.
The new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
toteuttaa (también: suorittaa)
Puheenjohtajavaltio toteuttaa parhaillaan näitä toimenpiteitä.
These demarches are carried out by the Presidency at the time.
Näihin verkkoihin tehtävät parannukset aiotaan toteuttaa vuoteen 2020 mennessä.
Improvements to these networks will be carried out until 2020.
Tämän johdosta PricewaterhouseCoopers toteuttaa tutkimusta parhaillaan.
In the light of this request, a study is being carried out by PricewaterhouseCoopers.
How do you intend to accomplish this?
Komissio on täysin valmis tutkimaan sitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa.
The Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
Jos ohjelma hyväksytään, se antaa niille mahdollisuuden toteuttaa tehtävänsä entistä riippumattomammin ja tehokkaammin.
When adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Tämän saavuttamiseksi komission on tarkoitus toteuttaa seuraavia toimenpiteitä.
In order to achieve this, the Commission has envisaged the following measures.
Jäsen Atkinsin mietinnön tukemana komissio voi todellakin toteuttaa sen.
The Commission can actually achieve this with the help of the Atkins report.
Se tarkoittaa sitä, että Eurooppa 2020 -strategia on vaarassa ja vaikea toteuttaa.
It means that the Europe 2020 Strategy is at risk and will be hard to achieve.
toteuttaa (también: noudattaa, täyttää)
Mutta komissio ei voi toteuttaa täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.
But the Commission cannot carry out the implementation at national level.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
We considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Hollannin hallitus aikoo toteuttaa vielä 17 vastaavaa toimitusta lähivuosina.
The Dutch Government intends to carry out 17 more shipments in the coming years.
Dakar on tilaisuus toteuttaa kansainvälisesti sovittuja tavoitteita.
Dakar is an opportunity to deliver on internationally agreed targets.
Tuo summa tarvitaan, jos Content-ehdotus halutaan todella toteuttaa.
That is the amount needed if we are genuinely to deliver on this eContent proposal.
Sen avulla voisimme toteuttaa unelmamme todellisesta rajattoman oikeuden Euroopasta.
This could deliver our dream of a real Europe of borderless justice.
toteuttaa (también: saada aikaan)
Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on itsekin haluttava toteuttaa uudistuksia.
This also means that we must be willing to effect reforms ourselves.
Sen vuoksi on asianmukaista tarkastella, miten tämä ehdotus voidaan toteuttaa.
It is therefore right to consider how this proposal might be put into effect.
Millä tavoin nämä periaatteet ja tavoitteet sitten voitaisiin toteuttaa?
What ways are there to put into effect these principles and objectives?
Vain näin voidaan toteuttaa kaiken terästukisääntöjen ulkopuolisen avun tiukka kielto.
This is the only way to enforce the strict ban on all aid not covered by the code.
Parlamentti lupaa omasta puolestaan toteuttaa tätä julistusta.
Parliament for its own part promises to enforce this declaration.
Kuten kaikki muistamme, tiukkaa valvontaa alettiin toteuttaa juuri tuolloin.
As we all remember, it was then that strict controls started to be enforced.
Se toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia.
It shall execute the budget and manage programmes.
Se oli surullinen esimerkki kyvyttömyydestä jakaa tietoja ja toteuttaa päätöksiä.
It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions.
Kyseinen keskus antaisi meille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa erilaisia operaatioita entistä tehokkaammin.
Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently.
Lopuksi, tämän avulla voimme toteuttaa pyrkimyksemme ja tavoitteemme maailmassa.
Finally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
Tämä on todellakin ainut tapa kohdata ja toteuttaa sisämarkkinoiden toinen vaihe.
This is really the only way to fulfil and to square the second phase of the internal market.
Kaikki ne toimet, jotka täyttävät nämä kriteerit, voidaan toteuttaa ilman oikeudellista perustaa.
All those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
toteuttaa (también: suorittaa)
Näin ollen kaikkia toiveita on hankala toteuttaa.
That makes it difficult to have all our wishes fulfilled.
Tupakkatuotteiden mainonnan kielto herättää toiveita ja siihen liittyy toiveita, joita ei voi toteuttaa.
A ban on tobacco advertising gives rise to hopes and expectations which cannot be fulfilled.
Muutoin on olemassa suuri vaara, että joissakin maissa on syntynyt odotuksia, joita ei voida toteuttaa.
Otherwise there is a great danger that in some countries expectations may be raised which will never be fulfilled.
Ja show ja esiintymislava antoivat heille näyttämön, jolla toteuttaa unelmansa.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Vieläpä, että on olemassa poliittista tahtoa toteuttaa käytännössä jäsenvaltioiden Cardiffissa päättämät toimenpiteet.
They must also realize that the political will exists to implement the measures decided upon by the fifteen in Cardiff.
Euroopan unioni haluaa taata tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkumisen ja toteuttaa sisämarkkinat.
The European Union wants to guarantee the free movement of goods and services and realize the single market.
toteuttaa (también: toteutua)
Unionin on myös kysyttävä Korean hallitukselta, millaisia uudistuksia se aikoo toteuttaa ja milloin.
At the same time, the European Union must ask the North Korean government what type of reforms it intends to enact and when.
Koska kyseessä on EU-asetus, joka astuu voimaan jäsenvaltioissa, niillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tiukempia suojatoimia.
As this is an EU regulation entering directly into force in Member States, they will have no opportunity to enact stricter safeguards.
Vaikka meillä on Lomén sopimuksen 5 artikla, millä erityistoimilla toteutatte sen vastauksena kysymyksessäni mainitsemilleni valtioille?
Although we have article 5 in the Lomé Convention, what will you do specifically to enact it in response to the countries that I have referred to in the question?
toteuttaa (también: ilmentää)

Ejemplos de uso para "toteuttaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEikö meidän pitäisi toteuttaa tätä prosessia tekemällä työtä kulttuurin alueella?
Should we not be implementing this process through work in the field of culture?
FinnishArvostaisin sitkeitä pyrkimyksiä toteuttaa jäsen de Roon tarkistusten ajatukset.
I would appreciate persistence in pursuing the issue of Mr de Roo's amendments.
FinnishYksinkertaisia vastauksia kansainvälisiin kriiseihin on usein vaikea toteuttaa.
Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.
FinnishOlisi syytä toteuttaa lisäponnisteluja teorian dokumentoimiseen ja todistamiseen.
It would be worth devoting further effort to documenting and proving this theory.
FinnishMielestäni on keskeistä toteuttaa Euroopan oikeus- ja turvallisuusalue käytännössä.
It is crucial that we make the area of justice and security in Europe a reality.
FinnishJäsen Bonden ehdotus on kuitenkin järjetön, eikä sitä voida käytännössä toteuttaa.
Mr Bonde’s proposal is, however, absurd and could not be implemented in practice.
FinnishEllei meillä ole rahaa, emme voi toteuttaa haluamiamme toimia ja toimintalinjoja.
If we do not have the money, we cannot undertake the actions and policies we want.
FinnishSe ei myöskään voi toteuttaa kenttäkokeita tarkistuksessa� 21 esitetyllä tavalla.
Neither can the Commission undertake field trials as foreseen by Amendment 21.
FinnishKomissio itse sanoo, että tämä ehdotus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.
The Commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
FinnishFranco Frattinin ehdotus ei johtanut mihinkään; nyt on aika toteuttaa uusi yritys.
Mr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
FinnishSelonteko sisälsi joitakin uudistuksia, jotka olisi voitu toteuttaa jo silloin.
That contained a number of reforms which could have been put into place even then.
FinnishUusi sisäministeri toteuttaa toimia korruption ja rikollisuuden torjumiseksi.
The new Minister of Interior is taking measures to combat corruption and crime.
FinnishToivotan teille kaikkea hyvää, jotta voitte toteuttaa näitä perusperiaatteita.
All the best, then, in successfully establishing these fundamental principles.
FinnishHaluan kiittää puheenjohtajavaltiota toimista, joita se tällä alalla toteuttaa.
I should like to thank the Presidency for the work it is doing in this field.
FinnishKomissio ei ole epäröinyt toteuttaa toimenpiteitä tällaisten ongelmien ilmetessä.
The Commission has not hesitated to take measures whenever this problem has arisen.
FinnishHuumausaineiden vastainen kamppailu täytyy toteuttaa aikaisempaa tehokkaammin.
The battle against drugs will have to be fought more effectively than ever before.
FinnishTässä asiassa ilmenee mielipide-eroja sen osalta, kuinka asia täytyisi toteuttaa.
But there are differing views on that, namely on how this should be achieved.
FinnishSitä kautta voidaan todellakin toteuttaa joukko tärkeitä toimia ekologian alalla.
A series of important environmental measures can still be pursued by means of this.
FinnishMitä käytännön toimenpiteitä aiotte toteuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
What practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
FinnishJäsenvaltioilla on paremmat valmiudet toteuttaa tehokasta politiikkaa tällä alalla.
The Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.