FI

tuhota [tuhoan|tuhonnut] {verbo}

volume_up
1. general
Emme saa hävittää tonnikalaa emmekä myöskään tuhota siitä riippuvaista toimialaa.
I believe that these are two extremes: neither should we annihilate tuna stocks nor should we destroy the sector that relies completely on it.
On järkyttävää, että tehokkuuden nimissä sovelletaan menetelmiä, joiden tarkoituksena on voittaa kriisit ja köyhyys, mutta jotka käytännössä uhkaavat tuhota köyhät.
It is scandalous that, in the name of efficiency, methods are applied which are intended to overcome crisis and end poverty, but which in practice threaten to annihilate the poor.
Lopuksi, arvoisa puhemies, mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tahtoisin alleviivata, että kuten tunnettua, eteläistä maataloutta on yritetty jo kauan aikaa perinpohjaisesti tuhota.
Finally Mr President, so far as the CAP is concerned, I would like to stress that as we all know, for a very long time efforts have been made to annihilate the agricultural economy of the South.
Pitäisikö meidän kaiken varalta tuhota EU:ssa kaikki tällaiset rakenteet?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
Helppo tie on sanoa aina "ei" , hajottaa ja tuhota.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Näissä maissa alettiin samanaikaisesti tuhota puna-armeijan muistomerkkejä.
At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army.
Kaikki salaiset suunnitelmat saattavat vääristää tai jopa tuhota nämä suhteet.
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Agenda 2000: ta on vahvistettava, eikä yhteistä maatalouspolitiikkaa saa tuhota.
Agenda 2000 must strengthen and not destroy the common agricultural policy.
On törkeää, että tupakkayritykset yrittävät tuhota tämän lainsäädännön.
It is preposterous that tobacco companies are trying to destroy this legislation.
Samanaikaisesti liekit tuhosivat Aveiron, Bragançan, Guardan, Leirian, Santarémin ja Viseun hallintopiirejä.
At the same time, flames continued to devastate the districts of Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém and Viseu.
Omassa kaupungissani Dublinissa on nähty, miten huumeet voivat tuhota kokonaisia yhteisöjä.
In my own city, Dublin, we have seen whole communities devastated by the scourge of drugs.
Gdańskin telakan sulkeminen tai alasajo saattaisi tuhota kokonaisen aluetalouden ja turmella satojen tuhansien ihmisten elämän.
The closure or the running-down of the Gdańsk shipyard could devastate the whole regional economy, destroying the lives of hundreds of thousands of people.
Kaikissa sodissa ei pyritä tuhoamaan häviävää osapuolta, ja kansakunta voidaan tuhota ilman sotaa.
Not every war aims to exterminate the losing side, and a nation can be destroyed without war.
Me vastustamme tätä sopimusta, koska emme halua tuhota työntekijöitä, eläkeläisiä ja työttömiä.
We are against this pact, because we do not want to exterminate workers, pensioners and the unemployed.
Parhaillaan suurpääoma, joka yrittää saada voimaan uuden maailmanjärjestyksen, tuhoaa meidät, mutta huomenna he saattavat tuhota myös sinut.
At present, Big Finance, which is attempting to introduce a new world order, is exterminating us, but tomorrow they could also exterminate you.
On helpompi tuhota valtio kuin jälleenrakentaa se.
It is easier to ruin a country than to rebuild it.
Olette yrittäneet rajoittaa sitä ja estää ja tuhota sen.
You have tried to restrict, impede and ruin it.
Bureaucracy must not ruin us.
Sen päämääränä on tuhota kokonainen kansakunta ja toteuttaa ääriryhmien sovinistisia laajentumissuunnitelmia?
Its objective is to wipe out an entire nation and implement the chauvinist expansionist plans of its most extreme elements...
Ensinnäkin vastustamme valvomattomia raivaustoimia, joilla voidaan tuhota arvokkaita laatuviinejä tuottavia arvokkaita tuotantoalueita.
firstly, no to uncontrolled grubbing up which can wipe out valuable production areas producing valuable quality wines;
Älkää antako Balkanin mafian tuhota Euroopan unionin jaloa hanketta.
Do not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Tätä voisi pitää turhana yrityksenä tuhota tämä mietintö, jonka uudelleenkäsittelystä ei olisi mitään hyötyä.
This should be regarded as being a frivolous attempt to wreck this report and it would serve no purpose to refer it back.
Kun kansanjoukko, selvästi provokaattorin kiihottamana, oli kuitenkin tullut ja alkanut tuhota parlamenttirakennusta, poliisi puuttui asiaan.
However, once the mob, clearly urged on by a provocateur, had arrived and started to wreck the parliament building, the police intervened.
tuhota (también: kalvaa)
Emme voi tuhota tätä tervettä makrillikantaa.
We cannot decimate this healthy mackerel stock.
Aids tuhoaa kokonaisia yhteiskuntia, uhkaa tulevia sukupolvia ja on talouden elpymisen esteenä.
Aids decimates societies, threatens future generations and compromises economic growth.
Nainen, jonka oli tarkoitus osallistua hyökkäyksiin mutta joka selvisi hengissä, on selittänyt, että hänen perheensä tuhottiin Yhdysvaltojen hyökkäyksissä niin sanottuun sunnikolmioon.
A woman who was supposed to take part in the attacks but survived has explained that her family was decimated during the American offensives in the Sunni triangle.
Tällä vauhdilla tarvitaan myös vähemmän aikaa kuin ajateltiin, ennen kuin unioni tuhoaa itse itsensä.
At this rate, it will also take less time than we thought for the Union to self-destruct.
Heillä ei ole valtuuksia tai inhimillisiä resursseja valvoa laajamittaista lääkinnällistä unikonviljelyä taikka edes tuhota viljelmiä.
They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project - or, for that matter, to eradicate the crop.
Väittelen ihmisten kanssa, jotka kirjaimellisesti haluavat tuhota kaiken mihin uskon, joissakin tapauksissa he eivät halua minun tai kaltaisteni ihmisten edes olevan olemassa.
I debate people who literally want to obliterate everything I believe in, in some cases, who don't want me and people like me to even exist.
Huomatkaa, että ihmisellä on kyky tuhota itsensä täydellisesti ja keinot luoda itsensä loputtomasti uudelleen.
We know that man has acquired the means of total self-destruction and the means of infinite self-replication.
Kun kalavarat käyvät koko ajan niukemmiksi, tuntuu hullulta kalastaa vain tuhoamista varten, ja on jokseenkin moraalitonta tuhota laadukkaita proteiineja.
Faced with increasingly scarce fish stocks, it seems absurd to fish to destruction and immoral to waste quality protein.

Ejemplos de uso para "tuhota" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEuroopan asialistalle lisättiin näin mahdollisuus tuhota kommunistinen hirmuvalta.
It entered on the agenda of Europe the possibility of liquidating Communist tyranny.
FinnishMeillä ei ole syytä tuhota maita vain siksi, ettemme pidä diktaattoreista.
We have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
FinnishMeidän ei pidä säästää hiilidioksidia ja samanaikaisesti tuhota ympäristöämme.
We must not save CO2 whilst at the same time ruining our environment.
FinnishVoidaan päätellä vain, että Kiinan tavoitteena on tuhota kokonaan Tiibetin kulttuuri.
One can only conclude that the Chinese aim is to cause the extinction of Tibetan culture.
FinnishKuitenkin silloin, kun kyseessä on ihmisen elämä, emme saa tuhota sitä näin sydämettömästi.
However, when human life is involved, we must not squander it so heartlessly.
FinnishNäissä maissa alettiin samanaikaisesti tuhota puna-armeijan muistomerkkejä.
At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army.
FinnishArvoisa puhemies, kyseisellä esityksellä on tarkoitus tuhota meidän työmme.
Mr President, the motion before us will sink our work without trace.
FinnishEmme ole mikään kavala kuppikunta, joka haluaa tuhota yrityksiä.
It is not as if we were some devious clique involved in destroying businesses.
Finnish1900-luvulle oli valitettavasti ominaista pyrkimys tuhota muutamat kansat kokonaan.
The 20th century, alas, was marked by the attempted wholesale extermination of certain peoples.
FinnishOmassa kaupungissani Dublinissa on nähty, miten huumeet voivat tuhota kokonaisia yhteisöjä.
In my own city, Dublin, we have seen whole communities devastated by the scourge of drugs.
FinnishMonet näistä sairauksista syövyttävät persoonallisuutta ja voivat lopulta tuhota sen kokonaan.
This personality is eroded and may ultimately be destroyed by many of these conditions.
FinnishMikä tahansa muu toimintatapa saattaa lopulta tuhota eurooppalaisen solidaarisuuden tällä alalla.
Any other course of action may end up by destroying European solidarity in this area.
FinnishMitään mikro-organismien tuottamia haitallisia aineita ei voida tuhota säteilyttämällä.
Any harmful substances already produced by the microorganisms cannot be eliminated by irradiation.
FinnishOnko nyt oikea ajankohta tuhota työnantajat ja viedä alihankkijoilta niiden tärkeimmät asiakkaat?
Is this the time to kill off employers and deprive sub-contractors of their main clients?
FinnishYksi ainoa sisällissota voi tuhota vuosikymmeniä kestäneen kehitystyön tulokset.
One civil war can undo decades of development effort.
FinnishMitään sotilasleirejä ei enää tuhota, kummankin osapuolen on voitava vihdoin...
The two parties involved need to finally be able ...
FinnishKuka maksaa kaiken tämän, elleivät ne, jotka haluavat tuhota munantuotannon alan?
Who pays for all of this, if it is not those who have an interest in destroying the egg production industry?
FinnishKaikki ydinvoimalat voidaan näin ollen tuhota huolimatta siitä, kuinka luotettavia ne ovat.
All nuclear power stations are thus vulnerable to being destroyed, no matter how reliable they are.
FinnishKansainvälinen ilmapiiri on nykyään sellainen, että nämä aseet on nyt mahdollista tuhota.
The international mood today is such that there is now a possibility of having these things destroyed.
FinnishTätä oma-aloitteisuutta ei saa tuhota Euroopan tasolta käsin.
This own initiative must not be destroyed by European intervention.