FI tukea
volume_up
[tuen|tukenut] {verbo}

Emme voi tukea tällaista toimintaa, joten pyydän teitä puoltamaan tarkistusta.
As we cannot support such policies, please support this amendment.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän ehdotusta.
Out of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Komissio haluaa tukea jäsenvaltioita näiden kysymysten ratkaisemisessa.
The Commission is willing to support the Member States to address these issues.
tukea (también: peruuttaa)
Ministerit osoittivat yksimielisesti poliittista tahtoa tukea komission ajatuksia.
Ministers unanimously indicated a political will to back Commission thinking.
Myönnytyksen tukemisen sijaan meidän pitäisi tukea laillista Iranin oppositiota.
Instead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Alankomaiden sosiaalidemokraatit eivät voi tukea meille esiteltyä kompromissia.
The Dutch Social Democrats cannot back the compromise that is now before us.
Näillä varoilla voitaisiin tukea ponnistuksia ja vahvistaa työtä, jota on tehty Lissabonin "dot.com"huippukokouksesta lähtien.
This fund could do much to bolster these efforts and consolidate the work under way since the Lisbon dot.com Summit.
Mielestäni olemme menettäneet tilaisuuden ja mahdollisuuden tukea Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan ulkoista ulottuvuutta.
I believe that we have missed a chance and an opportunity to bolster the external aspect of the European Union's human rights policy.
Meistä myös Euroopan parlamentin pitäisi tukea aloitetta aktiivisesti ja vahvistaa näin rauhan ja keskinäisen kunnioituksen henkeä.
We believe that the European Parliament should also vigorously support this initiative in order to bolster the spirit of peace and mutual respect.
. - (FR) Halusin välttämättä tukea seuraavia tarkistuksia.
. - (FR) I was anxious to endorse the following amendments.
Emme voi kuitenkaan tukea ehdotusta kansallisesta yhteisrahoituksesta.
However, we cannot endorse the proposal on national cofinancing.
   – Arvoisa puhemies, haluan tukea kollega� Kaupin ehdottamaa menettelyä.
   – Mr President, allow me to endorse the procedure proposed by Mrs Kauppi.
Saadakseen julkista ja poliittista tukea järjestelmän on edistettävä koheesiota…
In order to gain public and political support, the system must promote cohesion …
Se tarjoaa mahdollisuuden tukea ja kehittää eurooppalaista urheilumallia.
It opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
Jos aiomme tukea EU:ta, tarvitaan yhteistä eurooppalaista tahtoa.
A common European will is required here, if we are to promote Europe.
tukea (también: pönkittää)
Voit siis tukea sen pystyyn tai laskea alas – laitetta on mukava käyttää kaikilla tavoilla.
So prop it up or lay it flat—it's fun from any angle.
On aivan yhtä järjetöntä tukea turismia, jonka pönkittämässä hallinnossa ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää.
It is just as absurd to contribute to a tourist industry that is helping prop up a regime where violation of human rights is the order of the day.
Jos sen tehtävä on vain tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä, siihen emme halua ryhtyä.
If it is simply about propping up companies that have failed, that is obviously not something we want to do.
On muuten väärin luulla, että me emme olisi saaneet neuvostolta minkäänlaista tukea.
For the rest, it is wrong to say that we have received no support from the Council.
Me muut voimme tarjota poliittista tukea mutta ei enempää.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
Voin tukea tekstiä pienellä varauksella, ja ryhmäni äänestää tekstin puolesta muilta osin.
With that small reservation, I can support the text and my group will be voting in favour of the rest of it.
Tarkistuksia 1, 2, 5 ja 6 komissio voi tukea varauksetta.
The Commission is able to accept Amendments Nos 1, 2, 5 and 6 as they stand.
On julistettu sota, ja meidän tulisi yksiselitteisesti tukea amerikkalaisia liittolaisiamme.
War has been declared and we should unequivocally stand by our American allies.
Samaan aikaan Pohjois-Irlannin maataloustuottajat ovat pulassa, koska he eivät saa mitään apua ja tukea.
Farmers in Northern Ireland at this time stand high and dry with no help and no support.
tukea (también: subventoida)
Emme voi jälleen tukea rautateitä tukematta muita kuljetusmuotoja.
We cannot once again subsidize the railways but not the other forms of transport.
Valtiot eivät tietenkään voi tukea kaikkia.
The Member States will obviously not be able to subsidize everyone.
Käsityksemme mukaan EU: n ei tule korvauksena tästä tukea muiden reaktorien jatkokäyttöä.
In our opinion, the EU should not subsidize the construction of other reactors as compensation for this.
Haluamme lujittaa ja tukea eurooppalaista politiikkaa tutkimuksen avulla.
We want to underpin and support our European policies through research.
Tämän vuoksi on välttämätöntä tukea taloudellista kasvua laajalla eurooppalaisella investointiohjelmalla.
Hence the need to underpin economic growth by a broad European programme of investment.
Minusta meidän pitäisi tukea ASEM-prosessia paljon voimakkaammin poliittisesti ja parlamentaarisesti.
I believe we should underpin the ASEM Process much more firmly in political and parliamentary terms.
tukea (también: ylläpitää)
volume_up
to abet {vb} [obs.]
tukea (también: vahvistaa)
Käsittelyssä olevalla ehdotuksella vahvistetaan ja laajennetaan nykyisiä vaihtoehtoja ja taloudellista tukea sekä laajennetaan maiden ja maantieteellisten alueiden valikoimaa sekä ikärajoja.
The proposal on the table reaffirms and extends existing options and financial support, and widens the spectrum of countries and geographical areas, as well as the age brackets.
Niille valtioille, joiden ennalta ehkäisevä lainsäädäntö on puutteellinen, virasto antaisi vauhtia ja tukea.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.
tukea (también: kiilata)
Kun Makedonia nyt irrottautuu kommunismin ja nationalismin ikeestä, meidän velvollisuutenamme on toimia sen puolesta ja tukea sitä erittäin selvästi.
Now that Macedonia is prising itself loose from the crushing embrace of Communism and nationalism, it is our duty to act and provide support in no uncertain terms.
tukea (también: pönkittää)
On aivan yhtä järjetöntä tukea turismia, jonka pönkittämässä hallinnossa ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää.
It is just as absurd to contribute to a tourist industry that is helping prop up a regime where violation of human rights is the order of the day.
Mielestäni Euroopasta on mahdotonta kitkeä sitä vääristynyttä uskomusta, jonka mukaan kilpailukyvyttömiä rakenteita voidaan tukea rahalla.
In my view, it is impossible to eradicate from Europe the erroneous belief that money can be used to prop up uncompetitive structures.
Sosiaaliturvaverkon avulla ei pidä tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä, vaan sen avulla tällaisia yrityksiä on autettava löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
The social safety net should not prop up failing businesses, but help those affected to reintegrate into new business opportunities.
tukea (también: sitoa, köyttää)

Ejemplos de uso para "tukea" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToinen kohta koskee sitä rajaa, mistä lähtien rahastosta voidaan myöntää tukea.
The second point concerns the threshold, or thresholds, for drawing on the Fund.
Finnish(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
FinnishVoisimme tukea nuoria viljelijöitä, jotka kärsivät paperisodasta ja byrokratiasta.
We could encourage young farmers, who face so much red tape and bureaucracy now.
FinnishEuroskeptiselle perustelulle en odota kovinkaan suurta tukea täällä parlamentissa.
The Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
FinnishVuoden 2012 talousarviolla pitäisi tukea Eurooppa 2020 -strategian saavuttamista.
The 2012 budget should contribute to the achievement of our Europe 2020 strategy.
FinnishArvoisa pääministeri Barroso, sen vuoksi ryhmäni ei voi tukea teidän nimitystänne.
That, Mr Barroso, is why my group cannot have any confidence in your appointment.
FinnishPääministerit Blair ja Aznar eivät saa tukea sota-ajatuksilleen omissa maissaan.
Mr Blair and Mr Aznar are isolated in their own countries over the question of war.
FinnishKomission on varmistettava, ettei tukea liitetä tuotantopaikkojen sulkemiseen.
The Commission will have to ensure that the aid is not linked to site closures.
FinnishVahvistan, että tämänkaltaista tukea voidaan antaa, mutta ei herkille alueille.
I confirm that this kind of aid can be given but not to the sensitive sectors.
FinnishKirjeessä todettiin, että yliopisto ei voi tarjota hänelle tarvittavaa tukea.
The letter stated that the university was unable to offer her the care she needs.
FinnishErityisen huomionarvoista on, että unioni myöntää lisäksi tukea tupakanviljelylle.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly anomalous.
FinnishLopuksi haluan muistuttaa mahdollisuudesta tukea taloudellisesti merialueita.
Lastly, I would recall the possibility of financially supporting marine sites.
FinnishOlisi hyvä, jos keskus saisi enemmän tukea myös Euroopasta eikä vain Amerikasta.
It would be good if this centre had more input from Europe and not just from America.
FinnishEU:n rahoitusnäkymissä on varattu otsake 7 liittymistä edeltävää tukea varten.
The EU Financial Perspective includes a Heading 7 covering pre-accession aid.
FinnishSekä ehdotus että esittelijä käsittelevät tehtäviä, joita voidaan tukea rahastosta.
The tasks supported by the fund are covered in the proposal and by the rapporteur.
FinnishOnko todella niin, että puheenjohtajavaltio haluaa tukea jatkuvaa syrjintää?
Is it really true that the presidency wishes to perpetuate such discrimination?
FinnishJa lopuksi, miksi missään ei mainita tarvetta saada lisää tukea yrityksiltä?
And, finally, why is there nothing here about the need to bring in more business?
FinnishSuoraa yhteisön tukea olisi annettava myös polttoainekustannusten nousun takia.
There should also be direct Community aid due to the increase in fuel costs.
FinnishMiten voimme varmistaa, että YK:n yleiskokouksessa esitettävä aloite saa tukea?
How can we ensure that the planned UN General Assembly initiative will be successful?
FinnishTukea ja kauppaa käsittelevä Morgantinin mietintö on siten varsin oikea-aikainen.
Mrs Morgantini's report on aid and trade therefore comes at the right time.