FI tutkia
volume_up
[tutkin|tutkinut] {verbo}

1. general

Myyjä saattaa kuitenkin haluta tutkia kameran ja tarkistaa, oliko se viallinen jo ostettaessa.
Check the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka moni näin tekee.
It would be interesting to do a check how many actually do.
Asiapaperit katoavat; ne ovat kadonneet, emmekä voi tutkia enää mitään.
Documents disappear; the information is not there, and we cannot check anything.
Tehtävänä ei ollut tutkia yhteisön koko öljykasvien viljelyä koskevaa politiikkaa.
It was not to examine the policy of oilseed production in the European Union.
Sen takia puheenjohtajavaltio alkaa tutkia direktiiviluonnosta työryhmätasolla.
As a result, the Presidency is beginning to examine this draft directive at working party level.
Mielestäni on hyvä tutkia tätä lausuntoluonnosta perusteellisesti tulevana aikana.
I think that it would be a good idea to examine it in depth in the coming period.
Ehkäpä esittelijä ehdottaa, että voisimme tutkia tällaista mahdollisuutta.
Maybe our rapporteur is proposing this as an avenue for us to explore.
Mahdollisuuksia on kuitenkin olemassa, ja haluamme tutkia niitä.
However, there are possibilities and we would like to explore them.
On kuitenkin syytä tutkia myös ääriainesten ja väkivallan esiintymisen perimmäisiä syitä.
However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Nykyään oikeusasiamies voi esimerkiksi tutkia tiedostoja.
For example, it is now possible for the Ombudsman to inspect files.
Hän voi tutkia politiikan linjoja, jotka on laadittu takaamaan rauha ja, tietysti, säilyttämään edustajien erityisoikeudet.
He can inspect the lines of police drafted in to keep the peace and, of course, preserve the special rights of the travellers.
Kansainvälisellä talousrikostuomioistuimella olisi valta tutkia keinottelua ja keinottelijoita, tutkia veroparatiiseja, säännellä ja rangaista rikoksen tekijöitä.
This international financial court would have the power to investigate speculation and speculators, to inspect tax havens, to regulate and to punish offenders.
Sain sen käsityksen, että komission on tarkoitus tutkia Saksan tilanne.
I understand that the Commission is to investigate the situation in Germany.
Minusta meidän pitäisi todellakin tutkia, mihin nämä sokeat pisteet johtavat.
I really think that we have to investigate where these blind spots are leading.
Voisiko komissio tutkia, mistä tämän kriisin aiheuttaneet aineet olivat peräisin?
Will they please investigate where the substances came from that caused this incident?
tutkia (también: ottaa selvää)
Aion tutkia paljon keskustelua herättäneitä pyyntöjä, joihin ei ole vastattu.
As far as the famous requests still outstanding are concerned, I will look into it.
Komissio aikoo tutkia sitä, kuinka nämä tarkistukset voidaan ottaa huomioon.
The Commission is going to look at how these amendments can be taken into account.
Mikäli aiomme tutkia huolellisesti näitä päätöksiä, meidän on syvennyttävä historiaan.
If we are to scrutinise these decisions, we need to look into the mirror of history.
Komission tulisi tutkia mahdollisuuksia kehittää ääniohjattavia palveluja.
The Commission should research the possibilities of developing voice-controlled services.
On välttämätöntä torjua, tutkia ja hallita riskejä asianmukaisesti.
It is vital to prevent, research and properly manage the risk.
Näitä kysymyksiä olisi epäilemättä pitänyt arvioida ja tutkia etukäteen paremmin.
Surely these questions should have been better assessed and researched in advance.
tutkia
Komissiolla ei todellakaan ole valtuuksia tutkia mahdollisuuksia taajuuksien jakamiseen sotilaskäytön kanssa.
The Commission certainly has no authority to explore the scope for sharing spectrum with military uses.
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee tutkia, mitä varmistautumisen mahdollisuuksia meillä on ottaen huomioon tämän huolestuneisuuden.
This means that we must ascertain what scope we have for providing assurances in response to the concerns raised.
Pitää myös tutkia mahdollisuuksia laajentaa Rooman yleissopimusta sovellettavasta laista koskemaan kaupallisia asioita.
The possibilities of widening the scope of the Rome Convention on the law applicable to the commercial field should also be analysed.
Komission valtuuksia tutkia uusia kansallisia sääntöjä tiukennettiin.
The Commission’s powers to scrutinise new national rules were strengthened.
Mikäli aiomme tutkia huolellisesti näitä päätöksiä, meidän on syvennyttävä historiaan.
If we are to scrutinise these decisions, we need to look into the mirror of history.
Ajatuksena on, että muita maita voi kyllä tutkia mikroskoopilla, kunhan kotimaa jätetään rauhaan.
By all means scrutinise other countries, but not mine.
Emme halua pelkästään tutkia, vaan me haluamme myös löytää jotakin.
We do not just want to search, we also want to find.
Tiedostoja jakaneen henkilön tietokone ja kaikki hänen yksityiset tietonsa saatetaan tutkia perinpohjaisesti.
A file sharer gets his computer searched and all his private information perused.
And I invite them to search their consciences.
tutkia (también: opiskella, lukea)
Komissio aikoo tutkia tarkasti tämän mielenkiintoisen raportin.
The Commission will carefully study this interesting report.
Ihmisillä sitä voidaan tutkia haukotuksen tarttumisen kautta.
And in humans, of course, we can study that with yawn contagion.
Pankaa sähköpostinne Internetiin, jotta voimme tutkia kaikki lobbaajien lähestymistavat.
Put your mail on the Internet so that we can study all approaches from lobbyists.
tutkia (también: tarkistaa)
tutkia (también: kaivaa, penkoa, paneutua)
to go over something with a fine-toothed comb
Tiedostoja jakaneen henkilön tietokone ja kaikki hänen yksityiset tietonsa saatetaan tutkia perinpohjaisesti.
A file sharer gets his computer searched and all his private information perused.
tutkia (también: tarkastella)
Tämä on turvallisempi vaihtoehto, sillä voit tutkia asennustiedoston virusten varalta ennen jatkamista.
This is a safer option because you can scan the installation file for viruses before you proceed.
Virustentorjuntaohjelmat tutkivat sähköpostin ja muut tietokoneen sisältämät tiedostot virusten, matojen ja troijan hevosten varalta.
Antivirus programs scan e‑mail and other files on your computer for viruses, worms, and Trojan horses.
Media Player voi tutkia kirjaston tiedostot automaattisesti ja ladata puuttuvat mediatiedot tai yrittää korjata virheelliset mediatiedot.
The Player can automatically scan the files in your library and download missing media information or attempt to fix incorrect media information.
tutkia (también: seuloa, siivilöidä)
Sillä aikaa kun rikoin ennätystä veden alla ensimmäistä kertaa, hän oli selaamassa BlackBerryäni, tutkien viestejäni.
While I was breaking the record underwater for the first time, she was sifting through my Blackberry, checking all my messages.
Tarkoituksena ei ole tutkia Albaniaa erityisellä suurennuslasilla vaan edistää tervettä ja tehokasta hallintoa.
The intention is not to put Albania under the microscope, but to promote sound and efficient management.
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tutkia kaikki yhteisön tulot ja menot ja selvittää, onko rahat käytetty laillisesti ja asianmukaisesti ja onko varainhoito ollut moitteetonta.
The role of the Court is to examine all Community revenue and expenditure to see whether it has been spent in a lawful and regular manner and whether financial management has been sound.
Komission täytyy tutkia selvityksen tulokset tarkasti, jotta pystyttäisiin päättämään, miten asiassa edetään.
The Commission has to carefully study the results of this survey in order to decide the way forward.
   Arvoisa puhemies, esittelijä Brok on yrittänyt erinomaisella tavalla tutkia kaikkia maailman kiistoja ja ongelmapesäkkeitä.
   President, this is an excellent attempt by Mr Brok to survey all the controversies and trouble spots of the world.
Tämä tarkoittaa, että olemme antaneet valtuuskunnille paljon vastuuta, sillä niillä on myös paremmat mahdollisuudet tutkia, mitä kansalaisjärjestöt tekevät.
That means that we have given a lot of responsibility to the delegations, that are also in a much better position to conduct a survey on what NGOs are doing.
tutkia (también: tarkastaa, seuloa)

2. derecho

Tehtävänä ei ollut tutkia yhteisön koko öljykasvien viljelyä koskevaa politiikkaa.
It was not to examine the policy of oilseed production in the European Union.
Sen takia puheenjohtajavaltio alkaa tutkia direktiiviluonnosta työryhmätasolla.
As a result, the Presidency is beginning to examine this draft directive at working party level.
Mielestäni on hyvä tutkia tätä lausuntoluonnosta perusteellisesti tulevana aikana.
I think that it would be a good idea to examine it in depth in the coming period.

Ejemplos de uso para "tutkia" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNäitä kysymyksiä olisi epäilemättä pitänyt arvioida ja tutkia etukäteen paremmin.
Surely these questions should have been better assessed and researched in advance.
FinnishVoitte luottaa siihen, että aion tutkia tätä ongelmaa sen vaatimalla tarkkuudella.
Be assured that I am going to give it all the attention that the problem deserves.
FinnishTietysti on välttämätöntä tutkia asiaa, sillä syytökset ovat erittäin vakavia.
Naturally, an investigation is necessary because the accusations are very serious.
FinnishFARO-hanke on erittäin tärkeä: tämä on yksi tapa tutkia todellisia onnettomuuksia.
The FARO facility is very important: this is a way of studying real accidents.
FinnishSe on varmasti oikein hyödyllinen kaikille, joilla on ilo lukea ja tutkia sitä.
It should prove most useful to all who have the pleasure of reading and studying it.
FinnishOhjelma on niin myönteinen, että sitä olisi syytä tutkia muillakin Euroopan alueilla.
It is so positive that it deserves to be studied now by other regions of Europe.
Finnish3:26 Muutama vuosi sitten aloin tutkia sinnikkyyttä Chicagon julkisissa kouluissa.
3:26 A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools.
FinnishOn erittäin tärkeää tutkia koko tavarakuljetusta koskevaa politiikkaa Euroopassa.
We urgently need to review the entire policy of goods transport in Europe.
FinnishSyitä virheellisen täytäntöönpanon osalta on paljon, ja niitä pitää tutkia.
There are numerous reasons for non-transposition and they need to be studied.
FinnishKysyin, oliko kameraryhmällä lupa työskennellä täällä ja voitaisiinko asiaa tutkia.
I asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
FinnishKaikilla on oikeus puolustukseen, myös niillä, joiden toimia OLAFin täytyy tutkia.
Everyone has a right to a defence, including those who need to be investigated by OLAF.
FinnishMeidän tulisi istuutua alas, tutkia ja järjestää yksityiskohdat käytännössä.
We should now sit down and see how we can put our principles into practice.
FinnishVoidaan keskustella siitä, olisiko tuhkapilvi pitänyt tutkia nopeammin.
We can discuss whether the ash cloud should have been investigated more quickly.
FinnishVoimme kyllä tulevaisuudessa tutkia, kuinka asioiden olisi muodollisesti sujuttava.
We can, of course, in future, consider how things should be done formally.
FinnishKemialliset yhdisteet pitää tietysti vielä tutkia tarkasti tieteellisesti.
Of course chemical compounds still need to be submitted to scientific tests.
FinnishSillä tavoin asetatte vakavat asiat, joita on syytä tutkia, epäilyttävään valoon.
In this way, serious matters which need to be investigated would be called into question.
FinnishAion tutkia parlamentin jäsen Caudronin esittämiä kysymyksiä ja palaan niihin myöhemmin.
I will analyse the questions which Mr Caudron put and come back to them later.
FinnishIAO lähetettiin kotiin sillä lohdutuksella, että se sai luvan tutkia tätä asiaa.
The ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
FinnishEhkä voitaisiin tutkia yhteisön tätä varten myöntämän tuen mahdollisuutta.
Perhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
FinnishKuten muutkin ovat sanoneet, on laajempia asioita, joita pitää tutkia.
As others have said, there are wider issues that are worthy of further inquiry.