Cómo se dice "ulottua" en inglés

FI

"ulottua" en inglés

FI ulottua
volume_up
[ulotun|ulottunut] {verbo}

Toinen huomionarvoinen asia on, että joustavuuden pitäisi ulottua myös rakenteisiin.
We must bear in mind that this flexibility must also extend to the structural framework.
Yhtenäismarkkinoiden on tosiaan korkea aika ulottua koskemaan puolustusmateriaaleja.
It is therefore high time that the single market was extended to defence equipment.
Tietoisuuden pitäisi lisätä vastuuntuntoamme, jonka puolestaan pitäisi ulottua myös Mustanmeren alueeseen.
Such awareness should increase our sense of responsibility, which should also extend to the Black Sea region.
ulottua (también: laskea, pudota, laskeutua, upota)
Jos suhteet katkeavat, voidaan aivan liian helposti odottaa ketjureaktiota koko alueella, jossa tapahtumat voivat ulottua jopa EU:n rajoille.
If relationships break down, it is all too easy to predict a series of chain reactions throughout the region, events that would eventually reach our borders.
ulottua (también: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)

Ejemplos de uso para "ulottua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishYhtenäismarkkinoiden on tosiaan korkea aika ulottua koskemaan puolustusmateriaaleja.
It is therefore high time that the single market was extended to defence equipment.
FinnishEnsinnäkin kokemusten vaihto, jonka pitäisi ulottua myös kansainväliselle tasolle.
Firstly, the pooling of experience, including transnational experience.
FinnishNe pitää kohdentaa oikein, ja niiden pitää ulottua sekä talouden että rahoituksen alalle.
They must be targeted and must include the economic and financial sector.
FinnishVientituen ei ylipäänsä tule ulottua elävien eläinten kuljetukseen.
Export subsidies should not go towards the transport of live animals at all.
FinnishDirektiivi ei myöskään saa ulottua vain tapauksiin, joissa kilpailulainsääntöä on rikottu.
In addition, the directive cannot apply solely to cases of infringement of competition law.
FinnishSopimukseen liittyminen osoittaa, että EY: n valtuudet kansainvälisellä alalla voivat ulottua pitkällekin.
Entry into this agreement shows that the powers of the EC stretch a long way in the international arena.
FinnishKyllä, IASB:n toimet pitäisi rajoittaa pörssiyhtiöihin, eikä niiden pitäisi ulottua pk-yrityksiin.
Yes, the role of the IASB should be confined to companies quoted on the stock exchange and should not include SMEs.
FinnishNäiden oikeuksien ei pitäisi näin ollen ulottua erityisissä direktiiveissä vahvistettuja oikeuksia pidemmälle.
Consequently, the rights given to them should therefore not exceed the rights guaranteed under particular directives.
FinnishJuuri puolustuspolitiikan alalla on aivan äskettäin esitetty ehdotus, jonka vaikutukset saattavat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.
In the field of defence, the last few days have brought the launch of an initiative that could take us far.
FinnishTuottojen täytyy kuitenkin kuulua kullekin yksittäiselle maalle, eivätkä maksut saa ulottua muille alueille.
However, the revenues should go to the individual countries themselves, and the taxes and charges must not be funnelled into other areas.
FinnishSamoin yritysten ohjauksen pitäisi ulottua laajemmalle kuin vain siihen, että ne saavat moitteita päätöksentekotavoistaan.
Equally, the governance of companies in the marketplace should be beyond reproach in terms of the way in which decisions are made.
FinnishEMU johtaa voimakkaaseen raha- ja valuuttapolitiikan keskittymiseen, joka voi ulottua käsittämään myös vero- ja talouspolitiikan.
EMU leads to a strong centralization of monetary and currency policy which ultimately could also include fiscal and financial policy.
FinnishEMU johtaa raha- ja valuuttapolitiikan voimakkaaseen keskittämiseen, joka voi jatkossa ulottua kattamaan myös vero- ja rahapolitiikan.
EMU will lead to a major centralization of currency and foreign exchange policy, which may grow to include tax and finance policy.
FinnishOlemme todellakin sitä mieltä, että verkoston pitäisi ulottua unionin fyysisten rajojen ulkopuolelle, sillä verkko ei kunnioita valtioiden rajoja.
Indeed we believe it should go beyond the physical limits of the Union since the Net is no respecter of national boundaries.
FinnishJa meidän on kysyttävä itseltämme todella vakavasti, eikä meidän apumme pitäisi ulottua pidemmälle kuin vain humanitaarinen hätäapu.
And we must also ask ourselves very seriously whether our assistance should not go further than merely providing humanitarian aid in emergencies.
FinnishMeidän on vain ymmärrettävä, että valvonta, joka on nyt välttämätöntä, voi tietyssä määrin ulottua myös makrotaloudelliseen rahoitusapuun.
What we must do is to make sure that the control which is now required can also be extended to cover macrofinancial aid to a certain degree.
FinnishKiitettävällä tavalla hän toi avoimesti esiin huolen siitä, että valvontamääräykset voisivat ulottua koskemaan myös Internetissä tehtäviä pankkitapahtumia.
He has been good enough to air the concern that regulations on interception might also be applied to bank transactions on the Internet.
FinnishSanaakaan ei sanottu Euroopan maantieteellis-poliittisista rajoista, jotka Turkin liittymisen myötä uhkaavat ulottua Iraniin, Irakiin ja jopa Syyriaan.
There was not one word on Europe's geo-political borders, which, thanks to enlargement to include Turkey, risk meeting Iran, Iraq and even Syria.
FinnishToiseksi muistutamme, että jäljitettävyys on tärkeää, mutta valiokuntamme mielestä jäljittämisen ei ole tarpeen ulottua yksittäiseen puuhun, josta paperipussi on tehty.
Secondly, traceability is necessary, but our committee believes that this need not go all the way back to the tree from which a paper bag is made.
FinnishEuroopan parlamentti on lukuisissa päätöslauselmissa osoittanut, kuinka mittavia näiden muutosten pitäisi olla, ja mihin asti perussopimusten uudistamisen pitäisi ulottua.
In a number of resolutions, the European Parliament has already indicated how extensive these changes and reforms of the Treaties would have to be.