FI uusi
volume_up
{adjetivo}

uusi (también: tuore)
volume_up
new {adj.}
Suhteistamme puuttuu kuitenkin aidosti uusi rakenne, todellinen uusi arkkitehtuuri.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Ei toimintoa työpöydällä, Uusi välilehti Internet Explorerissa, Uusi ikkuna Resurssienhallinnassa
No action on Desktop, New tab in Internet Explorer, New window in Explorer
Tämä on uusi jakso direktiivissä, uusi sitten vuoden 1996, jolloin hylkäsimme sen.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
uusi (también: virkeä, tuore, virkistynyt, raitis)
volume_up
fresh {adj.}
Tämän pitäisi antaa uusi sysäys maan ponnisteluille Euroopan unioniin liittymiseksi.
This should give fresh impetus to the country's efforts to join the European Union.
Euroopan työllisyyspolitiikassa meidän on monella tasolla tehtävä uusi aloitus.
European employment policy requires a fresh approach in a number of areas.
Tämä on meille uusi mahdollisuus vastata Afrikan mantereen perustarpeisiin.
This is a fresh opportunity for us to respond to the basic needs of the African continent.
uusi (también: uudenlainen)
volume_up
novel {adj.}
Tämä ei sinänsä ole uusi lähestymistapa.
This is not in itself a novel approach.
Sellainen tilanne olisi uusi, mutta jos se syntyy, meidän on kohdattava se omalla demokraattisella tavallamme.
It would be a novel situation, but if it arose we should face it in our proper democratic fashion.
Sanokaamme tämä selvästi: makrotalouden epätasapainon tunnistaminen on monimutkainen ja täysin uusi prosessi.
Let us speak plainly: identifying macroeconomic imbalances is a complex and completely novel process.

Ejemplos de uso para "uusi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishAinakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
FinnishSe, että matkustajat sullotaan koneeseen kuin sardiinit, on myös melko uusi ilmiö.
Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
Finnish. - (PL) Arvoisa puhemies, Itä-Timorissa on jälleen käynnissä uusi kriisi.
author. (PL) Mr President, we are witnessing yet another crisis in East Timor.
FinnishToin sen muistuttaakseni meitä siitä, kuinka hankalaa uusi sopimus on laatia.
I have brought it just to remind us how difficult this Treaty is to put together.
FinnishTähän on kiinnitettävä enemmän huomiota, kun uusi lainsäädäntö pannaan täytäntöön.
More consideration must be given to this when implementing future legislation.
FinnishBioteknologia on hyvin uusi ala, ja siitä on saatu hyvin vähän käytännön kokemusta.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
FinnishTämä olisi ollut uusi hyödyllinen väline terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa.
This would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
FinnishOlen pettynyt siihen, miten uusi kumppanimme Turkki on käyttäytynyt tässä asiassa.
I am disappointed in the way our partner, Turkey, has behaved in this respect.
FinnishUusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki
Assessment of the relayed link between securities settlement systems in the euro area
FinnishOnnistuuko uusi valtio integroimaan näin suuren määrän ihmisiä näin lyhyessä ajassa?
Will this young state succeed in integrating so many people in such a short time?
FinnishSe on lisäksi jälleen uusi tahra nykyisessä Euroopan yhdentymisen mallissamme.
Moreover, this is another stain on our current model of European integration.
Finnish   – Mietintö on uusi askel kohti yhteisen turvapaikkamenettelyn käyttöönottoa.
   – This report is a further step towards the adoption of a single asylum procedure.
FinnishMainitsen esimerkkinä kitkakehruun, joka oli melko uusi keksintö Euroopassa.
I mention friction-spinning, which was as a fairly recent invention in Europe.
FinnishUusi köyhälistö saattaa tulevaisuudessa kätkeä itseensä todellisen terrorismivarannon.
This may constitute in the future a veritable reserve army for future terrorism.
FinnishTämä on uusi esimerkki eurooppalaisesta reaalipolitiikasta, johon emme aio osallistua.
This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
FinnishNyt uusi vuosi on alkanut, ja teemme vain teknisiä emmekä käsitteellisiä muutoksia.
Now another year has begun and we are making only technical, not conceptual changes.
FinnishSchengen on uusi askel kohti liittovaltiota, jolloin Euroopasta rakennetaan linnoitus.
Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.
FinnishKomission käytännesääntöjä tarkistettiin, kun uusi komissio astui virkaan.
The Commission’s code of conduct was revised with the entry of your Commission.
FinnishTilastopaketin toinen osa on uusi asetus rahalaitosten kotitalouksien ja yritysten
It should be stressed that every effort has been made to minimise the extra
FinnishAluesuunnittelu merkitsee samaa kuin tasapaino tai, jos niin halutaan, uusi tasapaino.
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.