FI vähentää
volume_up
[vähennän|vähentänyt] {verbo}

1. general

vähentää (también: alentaa, laskea, muuttaa, kukistaa)
Yritämmekö vähentää CO2-päästöjä vai yritämmekö vähentää energiankulutusta?
Are we trying to reduce CO2 emissions, or are we trying to reduce energy consumption?
En näe minkäänlaista oikeudenmukaisuutta ehdotuksessa vähentää hiilidioksidipäästöjä.
I do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Ensinnäkin järjestelmän on kannustettava pyrkimyksiin vähentää tautiriskiä.
Firstly, this should encourage efforts to reduce the risk of disease.
vähentää (también: kaataa, leikata, niukentaa)
Tämä ensimmäinen askel voi vähentää onnettomuuksia.
This one can help cut down on accidents.
Kaikkia tiedossa olevia päästöjä tulee vähentää.
All those known to be responsible for effluent must cut down the amount they release into the sea.
Voimme kuitenkin vähentää niiden käyttöä.
We can, however, cut down on their use.
Tästä syystä rikkaiden maiden pitäisi vähentää ensin jätteiden tuottamista.
So the rich nations should start to decrease waste production first.
Joskus oksytosiini voi jopa vähentää yhteistoimintaa.
And in some cases, oxytocin can even decrease cooperation.
Voit vähentää turvallisuusriskejä toimimalla seuraavasti:
To help decrease your security risk:
vähentää (también: pidättää)
Työnantaja vähentää verot ja sosiaaliturvamaksut suoraan palkasta.
Your employer will deduct the tax and social security contributions due from your salary.
Sen seurauksena tuotantopanoksista maksettua arvonlisäveroa ei voida vähentää, mikä puolestaan vähentää sijoitushalukkuutta.
Notably, it results in an inability to deduct input VAT, which in turn discourages investment.
Arvoisa puhemies, voitte vähentää puheaikani niistä kolmesta minuutista, jotka minulla oli Ferrin mietintöä varten.
Madam President, you can deduct my time from the three minutes I had on the Ferri report.
Vaikka meidän ehkä on tarkasteltava byrokratiaa, emme saa vähentää valvontaa.
While perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
Älkää ymmärtäkö minua väärin, en halua vähentää kuluttajien oikeuksia millään tavalla.
Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
Tietenkään heidän valinnanvapauteensa ei pidä kajota tavalla, joka vähentää tätä vapautta.
Clearly their right to choose should not be interfered with in a way that would diminish that right.
Helpoin tapa vähentää energiariippuvuuttamme on käyttää vähemmän energiaa.
The easiest way to lessen our energy dependency is by using less energy.
Toisaalta tämä vähentää jalankulkijoiden ja moottoriajoneuvojen törmäyksistä johtuvia seurauksia.
On the other hand it will lessen the consequences of collisions between pedestrians and motor vehicles.
Se myös vähentää jokapäiväistä levottomuutta ja huolestuneisuutta, jota aiheuttavat esimerkiksi sianlian hinnan vaihtelut.
It will also lessen day—to-day anxiety and worry caused by the fluctuating price of pigmeat for example.
vähentää (también: alentua, alentaa, hellittää, lauhtua)
Neuvoston on mielestäni todellakin ymmärrettävä, miten merkittävästi tällä tekniikalla voidaan vähentää ilmakehään joutuvia hiilidioksidipäästöjä.
I think the Council really has to appreciate just how much potential this technology has to make a huge difference in abating CO2 emissions into the atmosphere.
Hän on luvannut vähentää markkinoihin kohdistuvaa lainsäädännöllistä taakkaa, mutta mielestäni taakka vähenisi, jos tekisimme tiiviimmin yhteistyötä markkinoiden toimijoiden kanssa.
He has been promising to reduce legal burden on the market, but I believe that this legal burden would abate provided we worked closer with market participants.
vähentää (también: alentaa)
Loukkauksista täytyy olla seurauksena taloudellisen tuen vähentäminen.
Any violations should be penalised by a drop in financial support.
Toinen myönteinen piirre tässä hankkeessa on se, että se vähentäisi ratkaisevasti kuolemantapauksia ja vakavia loukkaantumisia.
Another positive element of this undertaking I should like to mention is the significant drop in the number of deaths and serious injuries it would entail.
Varhaiskasvatuksen avulla siinä otetaan tavoitteeksi koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen ja toiseksi valmistuneiden määrän lisääminen.
As well as early years education, it targets, firstly, the reduction of school drop-out rates and, secondly, increasing the number of graduates.
vähentää (también: hiljentää)
vähentää (también: pienentää jnk merkitystä)
vähentää
Windows vähentää tästä pisteitä sen mukaan, kuinka monta siirtoa peliin kuluu.
From this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.
Ennusteessa vuodelle 2020 kulutus nousi 208 miljoonaan tonniin, josta pitäisi sitten vähentää 20 prosenttia.
The projection for 2020 was a rise to 208 million tonnes, from which the 20% was then to be subtracted.

2. "kuluista ym."

vähentää (también: poikkaista, leikata, kiilata, pätkiä)
Epäsuotuisille alueille myönnettäviä tukia ei tule vähentää vaan lisätä.
Subsidies for disadvantaged areas must not be cut but increased.
Komission puheenjohtaja Barroso totesi vastikään, että sääntelyä voitaisiin vähentää.
Mr Barroso recently claimed that regulations might be cut.
Jos haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä, meidän on aloitettava kaupungeista.
If we want to cut CO2 emissions, we must begin in the cities.

3. "tunnetta ym."

vähentää (también: heikentää)
Emme saa antaa EU:n puolustustavoitteita koskevan hämmingin heikentää tai vähentää sitä.
We must not allow the distraction of EU defence ambitions to dilute or undermine this.
Tavoitteenamme on vähentää byrokratiaa ja ylläpitää hygianiatasoa, mitä tämä ehdotus ei vesitä.
We want to roll back bureaucracy and we want to maintain hygiene standards. They are not diluted by this proposal.
Tämänkaltaiset tiettyjen jäsenvaltioiden toimet vähentävät merkittävästi Euroopan unionin neuvotteluedellytyksiä sekä sen pyrkimyksiä ottaa käyttöön yhteinen ulkopolitiikka.
Actions of this type taken by certain Member States are significantly diluting the bargaining power of the European Union and its efforts to set up a common foreign policy.

Ejemplos de uso para "vähentää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTämä lisää taloudellista epätasa-arvoa ja vähentää huomattavasti myös kilpailua.
This reinforces economic inequality and also significantly reduces competition.
FinnishNiitä voidaankin runsain mitoin karsia ja vähentää, ja juuri sitä me haluamme.
There is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
FinnishHaluamme vähentää todellisia vaikutuksia riskien tieteellisen arvioinnin pohjalta.
We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
FinnishEikö dieselautoja tarvita kiireesti, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä?
Are diesel cars not urgently needed to bring about a reduction in CO2 emissions?
FinnishSe vähentää ihmisten vapautta ja lisää tarpeettomasti terveydenhoidon kustannuksia.
It reduces people's freedom and increases the costs of healthcare unnecessarily.
FinnishGlobalisaatio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vähentää köyhyyttä maailmassa.
Globalisation provides a great opportunity for reducing poverty in the world.
FinnishHuolellinen hoito voi vähentää laittomasti ja kestämättömästi tuotua puutavaraa.
Careful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
FinnishJäsenvaltioiden valmiutta puolustaa kansallisia yhtiöitään ei saisi vähentää.
The ability of Member States to defend their flag carriers should not be reduced.
FinnishTämän välineen arvoa ei saa vähentää, vaan meidän pitäisi käyttää sitä joustavasti.
This instrument should not, however, be devalued - we should use it flexibly.
FinnishRuoka-apua ei tietenkään pidä vähentää siellä, missä on nälänhätä tai missä se uhkaa.
Of course food aid must not be restricted where famine exists or is threatened.
FinnishAsiakirjassa painotetaan mahdollisuutta vähentää metaanin määrää huomattavasti.
The paper emphasizes the possibility of high levels of methane elimination.
FinnishAlueellinen yhteistyö voisi samalla vähentää poliittista jännitystä tällä alueella.
Regional cooperation can also help ease the political tensions in the region.
FinnishMiten voimme vähentää kulutustamme tai käyttää siihen myös muita energialähteitä?
How can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
FinnishHuono ilman laatu vähentää eurooppalaisen elinikää keskimäärin kahdeksalla kuukaudella.
Air quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
FinnishWindows vähentää tästä pisteitä sen mukaan, kuinka monta siirtoa peliin kuluu.
From this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.
FinnishMielestämme jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia Euroopan unionille voidaan vähentää.
We believe that the Member States' contributions to the European Union can be reduced.
FinnishTämän ohella on aika keksiä erilaisia poliittisia keinoja vähentää viivästymisiä.
Also, it is time that we considered political methods for reducing delays.
FinnishJos me haluamme vähentää tupakointia, niin me emme voi samalla tukea tupakan viljelyä.
If we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
FinnishTyöttömyyttä voidaan vähentää vain niiden tehokkaalla yhteisvaikutuksella.
Only effective synergy between them will bring about a reduction in unemployment.
FinnishUskon, että näitä ongelmia voidaan vähentää ja että maallinen linja voi voittaa.
I believe that these problems can be reduced and that the secular tradition can prevail.