Cómo se dice "väljä" en inglés

FI

"väljä" en inglés

FI väljä
volume_up
{adjetivo}

1. general

väljä (también: löysä, höllä)
volume_up
lax {adj.}
väljä (también: irrallaan, löysä, huolimaton, rento)
volume_up
loose {adj.}
Maininta itsenäisestä toiminnasta on hieman liian väljä.
The phrasing of our independent action is a little bit too loose.
Parlamentin on kuitenkin varmistettava, että autoteollisuus täyttää lupauksensa; tämän takia väljä puitedirektiivi on paikallaan.
For this reason a loose framework directive is appropriate.
Väljempi koordinointimuoto olisi meistä tarkoituksenmukaisempi.
A looser form of coordination seems to us a more suitable way.
väljä (también: vetinen, epätarkka, huolimaton, vetelä)
volume_up
sloppy {adj.}
väljä (también: niukka, harva)
volume_up
sparse {adj.}

2. "vaate"

Ejemplos de uso para "väljä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMutta tästä herää kysymys, keitä maltilliset talibanit ovat ja eikö tämä ole liian väljä käsite.
Only, the question arises - who are the moderate Taliban, and is this not too flexible a concept?
FinnishMietinnössä esitetty määritelmä on hyvin väljä.
The definition which we have provided in the report is very broad.
FinnishVodkan väljä määritelmä on epäilemättä haitaksi sen maineelle, koska siitä aiheutuu todellinen vaara sen laadulle.
A broad definition of vodka undoubtedly devalues its reputation as it poses a real risk to its quality.
FinnishEi voida myöskään hyväksyä jälleen kerran komission ehdottamaa EY-tyyppistä yleisluokitusta, joka on liian väljä.
Nor must we agree, as the Commission is once again proposing, to adopt an over-general EC-type generic designation of origin.
FinnishLopuksi haluan lisätä, että on syytä arvioida globaalilainojen järjestelmää, jonka määritelmä on nyt hieman liian väljä.
Finally, I just want to add that there is a need to evaluate the system of global loans which is at present a little too vaguely defined.
FinnishYhteinen kanta oli niin väljä, että 70 prosenttia autoista täyttää jo nyt uudet äänistandardit.
The common position was so weak that 70% of the cars already comply with the new noise standards, at least in northern Europe.
FinnishLiian väljä kilpailupolitiikka ei ole hyväksi yhteenkuuluvuudelle eikä yhdentymiselle, ja lisäksi sitä arvostellaan jatkuvasti WTO:n piirissä.
The lack of tough competition favours neither cohesion nor integration and is one reason for ongoing criticism within the WTO.
FinnishKoska alus purjehti Irlantiin ilman lupaa, se ei noudattanut edes Alankomaiden lainsäädäntöä, joka on tässä suhteessa jo lähtökohtaisestikin kovin väljä.
Given that the boat sailed to Ireland without permission, it did not even comply with Dutch legislation, which is already very lenient in this respect.
FinnishKiitän kovasti saamastani tiedosta koskien seuraavaa ehdotusta direktiiviksi etärahoituspalveluista ja toivon, että aikaraja ei olisi kovin väljä.
I am very grateful for the information on the forthcoming proposal for a directive on the distance selling of financial services and hope that this will in fact come into being quickly.
FinnishOikeuspolitiikka on voimakkaasti kasvava ala, ja sille on varattava riittävän väljä kehys, jotta voimme vastata uusiin tarpeisiin seuraavien kahdeksan vuoden aikana.
Legal policy is a rapidly growing area, and it is important for a large enough framework to be set aside for us to be able to respond to new needs over the next eight years.
FinnishArvoisa komission jäsen, haluaisimmekin tietää, onko talousarvio riittävän väljä, jotta siinä voidaan ottaa huomioon PPE-DE-ryhmän tarkistuksessaan omaksuma lähestymistapa.
We would therefore like to know, Commissioner, whether there is really sufficient room in the budget to be able to take account of the approach taken by the PPE by means of its amendment.