FI

vaikuttaa [vaikutan|vaikuttanut] {verbo}

volume_up
1. general
Se vaikuttaa ympäristöön, se vaikuttaa terveyteen, ja se vaikuttaa pohjaveteen.
It will affect the environment, it will affect health and it will affect groundwater.
Selvitys olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta.
Circumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
Minun tietojeni mukaan tämä vaikuttaa noin 80 lentoasemaan Euroopan unionissa.
As far as I am aware, this will affect some 80 airports in the European Union.
Siirto vaikuttaa verkkoon vain, kun varsinaiset siirtotoimet ovat meneillään.
Migration will impact your network only when actually performing the migrations.
Siinä ominaisuudessa näen ne ongelmat, jotka saattavat vaikuttaa sähkön hinnoitteluun.
In that capacity I see the problems that can impact on the pricing of electricity.
Meillä oli vaikeita kysymyksiä kuten: Miten tämä vaikuttaa Marion elämään?
Some more tough, like, really, what will be the impact on Mario's life?
Ilman osallistumista ja mahdollisuutta vaikuttaa ei ole myöskään sitoutumista.
Without participation and the ability to influence there will be no engagement.
Maahantuloon tai asumiseen liittyvien järjestelyjen ei pitäisi vaikuttaa valintaan.
The existence of entry or residence facilities should not influence the choice.
Mainonnan tarkoituksena on vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen.
The purpose of advertising is to influence consumer and purchasing behaviour.
Jos tilanne nimittäin vaikuttaa liian toivottomalta, lisätoiminnalle ei ole perusteita.
If things look too hopeless, people will not be motivated to act further.
Nyt meillä on tilaisuus vaikuttaa siihen, että se käyttäytyisi käytännöllisemmällä tavalla.
Today we have the opportunity to act in a more pragmatic way.
Jos sitten pystymme yhdessä toimimaan arvojemme mukaan, voimme myös vaikuttaa asioihin.
If we are then able to act in concert on the basis of our values, we can also exercise influence.
Jos tilanne nimittäin vaikuttaa liian toivottomalta, lisätoiminnalle ei ole perusteita.
If things look too hopeless, people will not be motivated to act further.
Ukrainaa tarkastellessamme huomaamme, miten liittymismahdollisuus voi vaikuttaa.
If we look at Ukraine, we can realise the difference that the very prospect of accession can make.
Tämä kaikki alkaa vaikuttaa naurettavalta maailmalla.
All of this is starting to look ridiculous on the world stage.
Kertomuksen laadinnan tässä vaiheessa kaksi osatekijää vaikuttaa mielestäni edellyttävän erityistä yhteisymmärrystä.
At this point in the preparation of this report, two elements strike me as particularly consensual.
Direktiivi vaikuttaa minusta kuitenkin jonkinlaiselta tilkkupeitolta.
The directive strikes me, though, as something of a patchwork rug.
Minusta vaikuttaa harkitsemattomalta perustaa avoimia vastaanottoleirejä EU:n ulkorajoille.
It strikes me as unwise to set up open reception camps on the Union's external borders.
Toivon, etteivät parlamentin jäsenet anna tämän yksinkertaistetun höpinän vaikuttaa itseensä.
I hope that the Members of this Parliament will not be swayed by this simplistic rubbish.
Älkää antako eilisten lakkojen vaikuttaa päätöksiinne.
Do not let yourselves be swayed by yesterday’s strikes.
Tämä vaikuttaa moniin meistä ja saa monet jopa muuttamaan kantaansa.
This influences and even sways many of us.
Tähän strategiaan on suhtauduttu usein kyynisesti, mutta se vaikuttaa kuitenkin toimivan.
There was a good deal of cynicism about this strategy, but it appears to work.
Tämä vaikuttaa väistämättä myös meidän työskentelytapoihimme.
This has obvious implications for the way in which we work.
Minun ja hallitukseni työn taustalla vaikuttaa hyvin eurooppalainen ajattelutapa.
There is very much a European philosophy underpinning my work and the work of my government.
vaikuttaa (también: hankaloittaa)
Ajatollahit estävät kaikki toimet, jotka eivät miellytä heitä tai jotka saattaisivat vaikuttaa heidän omaan valta-asemaansa.
They block everything that does not appeal to them or that could impinge on their own position of power.
Koska tehdyt toimet voivat vaikuttaa suuresti maiden talouksiin, on tärkeää löytää ratkaisuja, joista ympäristö hyötyy mahdollisimman halvalla.
Since the commitment which has to be made can impinge noticeably on a nation's finances, it is essential to find solutions which benefit the environment at the lowest possible cost.
Yritämme tietenkin myös vaikuttaa kalastuselinkeinoa harjoittavan rannikkoväestön kehitykseen asianomaisissa valtioissa, minkä pitäisikin olla keskeinen tavoite.
Certainly, the development of coastal populations living on fisheries is an area which we try to impress upon the States concerned and which should be given top priority.
2. "mielipiteisiin"
Sen sijaan jäsen Rasmussen vaikuttaa erinomaiselta vedolta, joten veikkaanpa, arvoisa komission jäsen, että teidänkin kannattaisi harkita värin vaihtamista.
Poul Nyrup Rasmussen, on the other hand, looks like a very good bet, so I think you might do well to consider changing colours, Commissioner.
Minusta vaikuttaa siltä, että tämä direktiivi joutuu pian koetukselle, ja olen aivan varma, että se läpäisee sen kirkkaasti.
I feel that this directive will soon be put to the test, and I am absolutely sure it will come through with flying colours.
Henkilökohtaiset kontaktini saattavat hieman vaikuttaa mielipiteisiini, mutta uskokaa pois, että Israelin kansa toivoo rauhaa molemmille puolille.
My statements are perhaps coloured somewhat by my private connections. But you can rest assured that this nation wants peace on both sides.
IdeaPad toimitetaan useissa kirkkaissa väreissä, jotta ulkokuori on yhtä houkutteleva ja vaikuttava kuin sen HD-näyttö.
The IdeaPad comes in an array of vibrant colors to ensure that the exterior is as enticing and expressive as its HD display.

Ejemplos de uso para "vaikuttaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishGalileo vaikuttaa siten kouraantuntuvasti kansalaistemme jokapäiväiseen elämään.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
FinnishVaikuttaa valitettavasti siltä, että olemme korkeintaan oppineet uuden ilmaisun.
Unfortunately, it seems that we have, at best, taught ourselves a new expression.
FinnishRajoitusten soveltaminen alueella vaikuttaa usein epäselvältä ja kohtuuttomalta.
Their application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
FinnishOngelma vaikuttaa erityisen vakavasti maahanmuuttajaryhmiin ja romaniyhteisöön.
The problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
FinnishVoinette kenties osaltanne vaikuttaa tämän valitettavan tilanteen korjaamiseen.
Perhaps you might be able to contribute to resolving this lamentable situation.
FinnishSe vaikuttaa haitallisesti maamme maatalouteen, maanviljelijöihin ja kalastajiin.
It will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
FinnishKomission mielestä Bulgarian lainsäädäntö vaikuttaa täyttävän nämä edellytykset.
For the Commission, Bulgarian legislation seems to comply with these requirements.
FinnishVaikuttaa siltä, että niitä tulkitaan lähes jokaisella lentokentällä eri tavalla.
It appears that they have a different interpretation in just about every airport.
FinnishEU:lla on tavat ja keinot vaikuttaa Turkkiin tällaisen toiminnan lopettamiseksi.
The EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
FinnishMinusta vaikuttaa siltä, että tämä asia on sekoitettu aiemmissa puheenvuoroissa.
It seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.
FinnishNäin ollen se vaikuttaa kielteisesti myös Euroopan pieniin paikallistuottajiin.
Incidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
FinnishPonnistelut menevät pitemmälle kuin Turkin sotilasjohto vaikuttaa voivan hyväksyä.
They are efforts which go beyond what seems acceptable to the Turkish military.
FinnishTämä vaikuttaa merkittävästi vastuuseen, jonka olette ottamassa kantaaksenne.
This has important implications for the responsibility you are about to take on.
FinnishVaikuttaa siltä, että virallisissa tiedotteissa ei sanota sanaakaan tästä aiheesta.
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
FinnishKumppanuusmalli vaikuttaa minusta tältä osin esimerkiltä, jota olisi noudatettava.
From this point of view I think that the model of guilds is an example to follow.
FinnishSopeutumista koskeva kysymys on monialainen ja vaikuttaa moniin politiikanaloihin.
The issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
FinnishSe on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa 22 paikallisviranomaiseen Irlannissa.
This is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland.
FinnishNäiden näkökohtien valossa Yhdysvaltojen asenne vaikuttaa hieman realistisemmalta.
In that light, the attitude of the United States seems a little more realistic.
FinnishMeidän mielestämme uusien jäsenvaltioiden on saatava vaikuttaa EU: n kehitykseen.
We think new Member States should be given a say in the development of the EU.
FinnishKukaan yksittäinen henkilö tuolla ulkopuolella ei voi vaikuttaa tähän prosessiin.
Is anybody listening – here, in this Chamber, or out there, in the real world?