Cómo se dice "viedä" en inglés

FI

"viedä" en inglés

FI viedä
volume_up
[vien|vienyt] {verbo}

1. general

Tämän me haluamme tehdä selväksi ja viedä läpi käyttämällä sopimusta vastaavasti hyväksemme.
We want to make this clear and carry it through by using the treaty appropriately.
Nyt komission tehtävänä on viedä aloitetta eteenpäin päättäväisesti.
It is now the task of the Commission to carry this initiative forward with determination.
Yhteisenä tavoitteenamme on viedä Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi läpi vuoteen 2007 mennessä.
Our common target is to carry through the accession process for Bulgaria and Romania in 2007.
viedä (también: johtaa, aloittaa, opastaa, ohjata)
Esitys, joka voi muutamin parannuksin viedä kaivattuun tulokseen.
This proposal is one which, with some improvements, can lead to what we are calling for.
Keskustelua voidaan käydä vain valtapelistä, ja se voi viedä meidät vain yhteen suuntaan.
The discussion could be about political manoeuvring and could lead to rule by a board of management.
Kuten aiemminkin, meidän on nytkin johdettava työtä, jotta voisimme viedä asioita eteenpäin.
In the same way as we did then, we must now take the lead in the work aimed at taking a further step forward.
Tämä ei ole oikea tapa viedä EU:ta eteenpäin.
This is not the way to run Europe.
Ei kuitenkaan ole järkevää rynnätä niin pitkälle asioiden edelle, että teollisuus siirtyy muualle ja me alamme viedä maasta saasteita ja aiheuttaa työttömyyttä.
However, it makes no sense to run so far ahead of things that industry migrates away and we begin to export pollution and, as a result, import unemployment.
Minun täytyy kuitenkin sanoa, että päivänä, jona meillä on ollut vain tunti aikaa kysymyksille, oli aika tylyä, että sallitte kaikkien lisäkysymysten viedä ajan muilta.
But I have to say, on a day when we have had only one hour for questions, it was a bit hard that you allowed all the supplementaries to over-run.
Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia.
It must work hard to take forward the reforms necessary for closer ties with the EU.
Siten neuvosto saa myös mahdollisuuden viedä joitakin poliittisia toimia eteenpäin.
It also gives the Council an opportunity to take certain policies further.
Neuvoston kello tikittää edelleen, meillä on aikaa viedä mietintö Strasbourgiin.
The clock is still ticking with Council, we have time to take it there.
viedä (también: riistää)
Tästä eteenpäin korkean tason edustajat voivat viedä unionin viestiä korkeimmassa kansainvälisessä elimessä.
From now on, high-level representatives will be able to convey the Union's message in the highest international body.
Toivon, että tämä vastaus voidaan viedä niiden tietoon maassani, jotka ovat huolissaan siitä, että radioaktiivisten jätteiden kuljetukset saattavat lisääntyä.
I hope it will be possible to convey that answer to those in my country who are concerned that shipments of radioactive waste are going to increase.
Lisäksi ne saattaisivat viedä paljon resursseja muilta seurannan kohteena olevilta aloilta.
Moreover, they would be in danger of stealing a lot of resources from other monitoring areas.
Jo pitkään nämä satamat ovat yrittäneet viedä toisiltaan asiakkaita valtioiden voimakkailla investoinneilla, alhaisilla hinnoilla ja salamyhkäisillä järjestelyillä.
For a long time, those ports have been trying to steal each others’ customers by means of large government investments, low rates and a great deal of stealth.

2. economía

viedä (también: esitellä)
Valitse suosikkikansiot, jotka haluat viedä, ja valitse sitten Seuraava.
Select the folders of favorites that you want to export, and then click Next.
Valitse suosikkikansiot, jotka haluat viedä, ja valitse sitten Seuraava.
Select the folders of favorites that you want to export, and then tap or click Next.
Tuotteet, joita Pakistan voi viedä, ovat etanoli, tekstiilit ja nahkatuotteet.
The products that Pakistan may export are ethanol, textiles and leather goods.

3. "aikaa, voimavaroja"

Ejemplos de uso para "viedä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHaluamme edetä vielä nopeammin ja viedä unionin osaamispolitiikan äärimmilleen.
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
FinnishHaluaisitteko lykätä lopullista äänestystä vai viedä asian takaisin valiokuntaan?
Do you wish to postpone the final vote or refer the matter back to committee?
FinnishMyös tässä taloudellinen paine uhkaa viedä pohjan tasavertaisuusperiaatteelta.
Here again economic pressure is likely to undermine the proportionality principle.
FinnishLapsia ei pitäisi missään olosuhteissa viedä pois kotoaan köyhyyden takia.
Children should not, under any circumstances, be taken away because of poverty.
FinnishVoit myös viedä hiiren osoittimen hetkeksi painikkeen päälle, niin näet lisätietoja.
You can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
FinnishVain siten voimme viedä loppuun kymmenen viime vuoden vaivalloisen prosessin.
Only in this way can we get the difficult process of the past 10 years back on track.
FinnishTämän politiikan tavoitteena on eristää Hamas ja viedä siltä sen vaaleissa saama voitto.
This policy is aimed at isolating Hamas and depriving it of its electoral victory.
FinnishSe on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme viedä kulttuurista viestiämme maailmalle.
It is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
FinnishJos tämä suuntaus jatkuu tulevaisuudessa, se voi vain viedä Kiinan kehittyä eteenpäin.
If this can be maintained in the future it will only help boost China's development.
FinnishSanonkin nyt, että ihmisten voima voi viedä voiton byrokratiasta ja juridisista esteistä.
I would say that people power can win the day over bureaucracy and legal barriers.
FinnishTämä ei ole oikea tapa viedä eteenpäin ympäristölainsäädännön edistyksellistä ohjelmaa.
That is not the way to conduct a progressive programme of environmental legislation.
FinnishEn siis ymmärrä, miten uusien ehdotusten jättäminen voisi viedä tätä asiaa eteenpäin.
I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.
FinnishAion tietysti myös viedä yhdentymisprosessia eteenpäin mahdollisimman paljon.
I shall also, of course, try to push forward the integration process as far as possible.
FinnishPuheenjohtajavaltio on vakaasti päättänyt yrittää viedä kysymys päätökseen.
The Presidency' s firm strategy is to try to get a decision on the issue.
FinnishSilloin voisimme aloittaa vuoropuhelun ja myös viedä sen tyydyttävään lopputulokseen.
We could then begin a dialogue and bring it to a satisfactory conclusion.
FinnishSama pätee Irlantiin: se voisi viedä maasta paljon enemmän lihaa kuin eläviä eläimiä.
The same applies to Ireland: it could make a lot more exporting meat than live animals.
FinnishTässä palapelissä on eräs suuri puuttuva osa: mahdollisuus viedä asia oikeuteen.
Then there is the big missing part of the jigsaw: access to justice.
FinnishEnsimmäinen askel on otettu, mutta kuusi maata tahtoo viedä yhteistyön pidemmälle.
It is a first step towards cooperation between them, but six countries want to go further.
FinnishIhmisoikeudet ovat yksi keskeinen asia; niitä meidän pitää viedä Lähi-itään.
Human rights are one key area; they must be exported to the Middle East.
FinnishUudelleen käytettäväksi kelpaamatonta ydinjätettä ei saa viedä kolmansiin maihin.
Non-recyclable nuclear waste must not be exported to third countries.