Cómo se dice "yleinen" en inglés

FI

"yleinen" en inglés

FI yleinen
volume_up
{adjetivo}

Yleinen ja erityisen vakava arvonlisäveropetosten muoto on nk. karusellipetos.
A common and particularly serious form of this fraud is known as carousel VAT fraud.
Se on yleinen aihe Euroopan parlamentin ehdotuksessa ensi vuoden talousarvioksi.
That is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Tällä hetkellä yleinen päätöksenteko tapahtuu komission ja neuvoston välillä.
Today common decision-making takes place between the Commission and the Council.
Mielestäni mietinnössä omaksuttu yleinen lähestymistapa on itse asiassa liian yleinen.
I believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Joulukuun Eurooppa-neuvostossa käydään yleinen laajentumiskeskustelu.
At the European Council in December there will be a general debate on enlargement.
Ensinnäkin, yleinen järjestelmä, jota sovelletaan kaikkiin edunsaajamaihin.
Firstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
yleinen (también: julkinen, julkisoikeudellinen, pörssi-)
volume_up
public {adj.}
Eurooppalaisten yleinen mielipide kannattaa Parthenonin marmoriveistosten palauttamista.
European public opinion is in favour of the restitution of the Parthenon Marbles.
Maailman yleinen mielipide on kanavoitava Euroopan unionin mielipiteen suuntaan.
World public opinion needs to be channelled in the European direction.
Yleinen mielipide ei ole ollut näin kiinnostunut mistään muusta ehdokasmaasta.
Public opinion has not concerned itself to such an extent with any other candidacy.
yleinen (también: matala, moraaliton, säädytön, ala-arvoinen)
volume_up
base {adj.}
Ongelmana on yleinen ekosysteemeihin ja luonnonvaroihin kohdistuva kuormitus.
The problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
Peruspistemäärästä on helppo päätellä tietokoneen yleinen suorituskyky.
The base score is a good indicator of how your computer will perform generally.
Kyseessä on yleinen ja laaja-alainen huolenaihe.
This is a commonly held and broad-based concern.
yleinen (también: toistuva)
Avoimuuden puute oli myös yleinen kanteiden aihe, joka johti tutkintaan.
Lack of transparency was also a frequent subject of complaints leading to an enquiry.
Valitettavasti myös naiskauppa on yleinen ja toistuva ilmiö.
Sadly, trafficking in women is also a familiar and frequent phenomenon.
Rintasyöpä on yhä 35-55-vuotiaiden naisten yleisin kuolinsyy.
Breast cancer is still the most frequent cause of death in women between the ages of 35 and 55.
Yleinen politiikan koordinointi, jota komissio pitää talouden ihmelääkkeenä, ei toimi.
The generic approach of coordinating policies, which the Commission seems to regard as a magic economic cure-all, will not work.
Generic 'integration' is not enough.
Tämä on yleinen tiedostomuoto, jota käytetään tietokantojen ja laskentataulukkojen tietojen tuomisessa ja viemisessä.
This is a generic file format used for exporting and importing information to and from databases or spreadsheets.
yleinen (también: tavallinen, laajalle levinnyt)
Koska tauti ei ole yleinen EU:ssa, sopivan rokotteen valinnan voisi yhtä hyvin arpoa.
As the disease is not endemic in the EU, the selection of the appropriate vaccine strain would be a pure lottery.
Joissakin Länsi-Balkanin osissa työttömyys on yleinen ongelma, joka on saavuttanut ennätystason ja joka johtuu laajalti yksityisen investoinnin puutteesta.
In certain parts of the Western Balkans there is endemic unemployment, which has reached record levels and is largely due to a lack of private investment.

Ejemplos de uso para "yleinen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Finnishajoneuvojen yleinen varustaminen lasten turvajärjestelmien kiinnityspisteillä,
attachments for child restraint systems to be fitted as standard in all vehicles,
FinnishYleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan.
The overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise.
FinnishTämä toimi on tärkeä, jotta voidaan taata yleinen pääsy rautatieliikenteeseen.
This measure is important for guaranteeing universal access to rail transport.
FinnishYleinen strategia on hyvä, mutta on sääli, että sitä on heikennetty tarpeettomasti.
The overall strategy is good, but it is a pity it has been weakened unnecessarily.
FinnishVuoden 2007 yleinen viesti on suuren toivon viesti, ja melkoisten odotusten.
The overall message from 2007 is one of great hope, and no little expectation.
FinnishNe ovat Euroopan unionin kaikkien kansalaisten luovuttamaton ja yleinen oikeus.
They are indefeasible and universal for all citizens of the European Union.
FinnishIrlannissa on yleinen sanonta: "Jos jokin ei ole rikki, miksi sitä pitäisi korjata?"
In Ireland we have a commonly used phrase - "if it is not broken, why fix it".
FinnishMiten näissä oloissa on selitettävissä talousarvion yleinen korottaminen?
Under these conditions, how can the overall increase in the budget be explained?
FinnishNe eivät ole hyväksyttäviä vaan ovat todellakin yleinen uhka taloudelle.
They are not acceptable and indeed they pose a threat to the economy generally.
FinnishEurooppalainen tutkintojen viitekehys on yleinen viitekehys, ja sillä on kolme tehtävää.
The European Qualifications Framework is a meta-framework with three functions.
FinnishNäissä asioissa pohjoismainen linja on parempi kuin EU: n yleinen linja.
The Nordic countries' line in this is a better one than that in the EU as a whole.
FinnishEnsinnäkin on tärkeää kehittää raaka-aineiden saatavuutta koskeva yleinen strategia.
First, it will be important to develop an overall strategy for access to raw materials.
FinnishYleinen tullietuusjärjestelmä on aloite, jonka hyödyt riippuvat selkeistä sitoumuksista.
The GSP+ is an incentive, the benefits of which are dependent on clear commitments.
FinnishYleinen taso ei kuitenkaan ole yli 25:tä prosenttia missään jäsenvaltiossa.
At the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
FinnishDoping on tunnustettu ja yleinen vitsaus nykyisessä kilpaurheilussa.
Doping is a recognised and widespread scourge of contemporary competitive sport.
FinnishMiksei se tehnyt sitä jo ennen, kuin yleinen järjestys oli järkkynyt?
Why, though, did they wait to do that until after civil order had broken down?
FinnishYleinen tullietuusjärjestelmä on tärkeä kehitystä edistävä väline EU:n kauppapolitiikassa.
The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.
FinnishYleinen tullietuusjärjestelmämme on säilytettävä, vaikkei se täydellinen olekaan.
Although admittedly imperfect, our GSP system must be kept in place.
FinnishYleinen BKT nousi euroalueella kuitenkin vain 0,5 prosenttia vuonna 2003.
Nevertheless, overall GDP in the euro area increased by only 0.5% in 2003.
FinnishTäällä on jo mainittu yleinen lähestymistapa sekä useita yksittäisiä kohtia.
The overall approach and many individual points have already been mentioned this evening.