Cómo se dice "acceptabele" en inglés

NL

"acceptabele" en inglés

NL acceptabele
volume_up
{adjetivo}

Is er een acceptabele politieke formule om al deze doelstellingen te bestrijken?
Is there an acceptable political formula to cover all these objectives?
Op deze manier kunnen we komen tot een acceptabele meertrapsprijsregeling.
That would give us an acceptable graduated pricing system.
En voor deze kwestie als geheel zijn acceptabele overgangsperioden nodig.
We also need acceptable transition times for the whole business.

Ejemplos de uso para "acceptabele" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DutchIk beschouw het Handvest van de grondrechten als een acceptabele stap vooruit.
I consider that the Charter of Fundamental Rights represents a valuable step forward.
DutchIk steun elke linkse of rechtse politicus met enigszins acceptabele meritocratische denkbeelden.
I will support any politician of Left and Right, with any halfway decent meritocratic idea.
DutchDat is een acceptabele doelstelling die op de steun van de Britse Labourafgevaardigden kan rekenen.
This is a recognisable aim which British Labour Members would support.
DutchDaarvoor is het, en dat is logisch, van fundamenteel belang dat er voor allebei de partijen een acceptabele gesprekspartner is.
To this end it is naturally essential that there be an interlocutor accepted by both parties.
DutchIn dit geval zullen de taalkundige juristen de grootste zorgvuldigheid moeten betrachten om tot een acceptabele versie te komen.
The lawyer-linguists should work very carefully to ensure that a reasonable version is produced.
DutchAls we het over die twee vragen eens kunnen worden, kunnen al die andere kwesties ook op een acceptabele wijze worden opgelost.
If we could agree on those two questions, we would have an amicable solution to all the other questions that arise.
DutchDat geldt ook voor de binnenhavens met een jaarlijks verkeersvolume van 500.000 ton; dat is naar mijn mening ook een acceptabele orde van grootte.
The same applies to inland ports with a volume of 500 000 tonnes of freight, which I think is a proper order of magnitude.
DutchKunnen wij stellen dat het exporteren van de overcapaciteit binnen de EU-vissersvloot naar derde landen een acceptabele optie voor de toekomst is?
Can we say that exporting the European Union's fleets ' excess capacity to third country waters is a valid option for the future?
DutchElementaire rechten als het recht op een fatsoenlijk pensioen, een minimuminkomen, acceptabele huisvesting en adequate gezondheidszorg komen in dit Handvest niet voor.
This Charter refuses to include such basic rights as the right to a decent retirement pension, the right to a minimum wage, to decent housing, to health care.
DutchKroatië is niet erger dan de andere landen in voormalig Joegoslavië, maar maakt er meer aanspraak op een acceptabele samenwerkingspartner voor de Europese Unie te zijn.
Croatia is no worse then the other States of the former Yugoslavia, but makes greater claims for being accepted as a cooperation partner of the European Union.
DutchWe hebben van de dubbele meerderheid, een voor alle burgers begrijpelijke, acceptabele en duidelijke beslissingsformule, weer een hopeloos ingewikkelde wirwar gemaakt.
Out of double majority, a formula for decision-making that every citizen could understand and accept, we have brought forth another mass of confusing mathematical formulae.
DutchVolgens de Universele Verklaring maakt het recht op een acceptabele levensstandaard, onderdak, medische zorg, sociale zekerheid, onderwijs en werk ook deel uit van de mensenrechten.
The Universal Declaration states that the rights to an adequate standard of life, housing, medical care, social security, education and employment are also human rights.
DutchWe hebben in Kosovo een politiek gehad die etnische zuiveringen diende te verhinderen en we hebben nu andere, totaal niet acceptabele etnische zuiveringen ten gevolge van de NAVO-oorlog.
In Kosovo, we pursued a policy which was designed to prevent ethnic cleansing; today, we witness other completely unacceptable instances of ethnic cleansing in the wake of the NATO campaign.
DutchWij moeten juist op mondiaal niveau overeenkomsten sluiten en Bazel II zodanig structureren dat de middenstand de mogelijkheid heeft om leningen met acceptabele aflossingvoorwaarden af te sluiten.
Instead we need to conclude worldwide agreements and organise Basel II in such a way that it is possible for medium-sized companies to take out loans and pay them back under reasonable conditions.