Cómo se dice "beheren" en inglés

NL

"beheren" en inglés

NL beheren
volume_up
[beheerde|beheerd] {verbo}

We moeten begrijpen, maar we moeten ook beginnen te beheren en beschermen.
We need to better understand, but we also need to start to manage and protect.
het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten;
to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
Zij dienen hun munteenheid met het oog op het gemeenschappelijk belang te beheren.
They have to manage their currencies in the common interest.
De winst van de banken, die de rekeningen beheren en het geld witwassen.
Profit for the banks, which administer the accounts and launder the money.
Zij beheren ongeveer 80% van de begroting en doen dit niet bepaald schitterend.
They administer approximately 80 % of the budget and they do not do it particularly well.
Het is essentieel de premies voor zuivelproducten op een rechtvaardige en evenwichtige wijze te beheren.
It is essential to administer the dairy premium in a fair and balanced way.
beheren (también: besturen, huishouden)

Ejemplos de uso para "beheren" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DutchEurocontrol is ontoereikend gebleken en niet bij machte het luchtverkeer te beheren.
Eurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
DutchIn Schotland beheren we ons eigen onderwijsstelsel, en we doen dat al eeuwen.
Indeed, we in Scotland control our own education system and have for centuries.
DutchDe Commissie is er echter niet bijzonder in geslaagd deze begroting goed te beheren.
However, the Commission has not been especially good at administering the Budget.
DutchProgramma's die niet doelmatig zijn te beheren, moeten we snel afstoten.
Programmes which cannot be managed efficiently must be scrapped, and quickly.
DutchDat is geen goede manier om de structuurfondsen te beheren of een land te besturen.
This is no way to run the structural funds and no way to run a country.
DutchDe belangen van diegenen die de netten beheren, moeten behartigd worden.
Those who run the networks must be able to see that their interests are being safeguarded.
DutchAls reden wordt aangevoerd dat een bedrag van meer dan 11 miljoen niet te beheren zou zijn.
The reason given is that more than ECU 11 million cannot be administered.
DutchHierdoor hebben de lidstaten ook de plicht deze middelen volgens de voorschriften te beheren.
So the Member States are also responsible for the proper administration of these resources.
DutchHet lijkt logisch om de manier waarop we deze fondsen beheren te vereenvoudigen.
It seems sensible to simplify how we operate the funds.
DutchWij beheren de goederen op deze aarde als rentmeesters voor onze nazaten.
We hold the goods of this earth on trust for our descendants.
DutchEn uiteindelijk hoe we waarschijnlijk de hele planeet zullen beheren, voor wat het waard is.
So what scientists do when they begin is to start with the system.
DutchOnlangs stelde de Commissie voor 80 procent van de middelen op een gedecentraliseerde manier te beheren.
Recently it proposed that 80 % of resources be managed in a decentralised way.
DutchMijnheer de Voorzitter, inderdaad heeft het Grieks voorzitterschap serieuze vraagstukken moeten beheren.
Mr President, the Greek Presidency has indeed dealt with some serious issues.
DutchDe lidstaten zullen dan niet meer in staat zijn hun economie zelf te beheren.
They will no longer be able to run their own economies.
DutchCochrane gaat naar de Duitsers die het gevangenenkamp beheren.
So Cochrane then goes to the Germans who are running the prison camp.
DutchEr is internationale regelgeving nodig die het mogelijk maakt om water op efficiëntere wijze te beheren.
We need international legislation which allows for more efficient management of water.
DutchWij mogen de nationale regeringen niet trachten te verhinderen hun eigen economie te beheren.
We should not be trying to tie the hands of national governments in managing their own economies.
DutchDe Commissie moet juist daarom een voortrekkersrol spelen in het beheren van deze vissoorten.
Precisely because of that, the Commission must take a leading role in managing these fish species.
DutchNu gaat het erom verder te gaan en deze erfenis te beheren.
Now the focus must be on further progress and building on this legacy.
DutchEr moet echter ook duidelijke taal worden gesproken tegenover de bedrijven die de interoperabiliteit beheren.
However, we need to make things very clear to the companies managing intermodality.