Cómo se dice "verwijzen" en inglés

NL

"verwijzen" en inglés

NL

verwijzen [verwees|verwezen] {verbo}

volume_up
Ik wil verwijzen naar de compromisresolutie, maar vooral punt 7.
I should like to refer to the compromise resolution, and in particular paragraph 7.
Tot slot wil ik nog verwijzen naar een door de rapporteur gesteund amendement.
Lastly, I should like to refer to an amendment supported by the rapporteur.
Ik wil hierbij verwijzen naar de Commissie juridische zaken en rechten van de burger.
I would like to refer to the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights.
De rapporteur heeft ook een aantal zaken verwezen naar energieterugwinning in plaats van recyclage.
The rapporteur has also relegated a number of aspects to energy recovery instead of recycling.
Het lijkt erop dat die danshelden verdwenen zijn, verwezen naar de achtergrond van popsterren en muziekvideo's.
And it seems like those dance heroes have disappeared, sort of relegated to the background of pop stars and music videos.
Is Letland dan al op voorhand verwezen naar de tweede ronde of kan het misschien toch nog meedoen met de eerste ronde?
Thus is Latvia relegated in advance to the next round, or will it be possible under certain conditions for Latvia to be included in the first round?

Ejemplos de uso para "verwijzen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DutchDe EVP-Fractie had volkomen gelijk dit verslag naar de Commissie terug te verwijzen.
The EPP was quite justified in sending this report back to the Committee again.
DutchIk twijfel er niet aan dat de Raad ook dit voorstel naar de prullenbak zal verwijzen.
I do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
DutchHet Parlement wil de VN-verdragen inzake drugs naar de prullenmand verwijzen.
Here in Parliament, there is a desire to tear up the UN conventions on drugs.
DutchIk wil hier graag ook verwijzen naar de woorden van Margaret Thatcher in Brugge.
I want to make some reference to Margaret Thatcher's own words at Bruges.
DutchIk ben daarom blij met uw voorstel om de resolutie naar de Raad door te verwijzen.
I therefore welcome your proposal to forward the resolution to the Council.
DutchDaarom vind ik dat we specifiek moeten verwijzen naar natuurlijke risico's.
That is why I think that we should make special reference to natural dangers.
DutchIk zou ook naar het huidige Raadsvoorzitterschap voor het gezinsbeleid willen verwijzen.
I would like to point to the example of the current Presidency on family policy.
DutchHet zou nergens toe dienen deze kwestie nu terug te verwijzen naar de commissie.
No purpose would be served by referring this matter back to committee.
DutchMevrouw Weiler heeft gelijk door te verwijzen naar de Top van Luxemburg in 1997.
Mrs Weiler is right to draw attention to the 1997 Luxembourg Summit.
DutchKortom: genoeg redenen om alle ingediende amendementen naar de prullenmand te verwijzen.
To conclude, there are more than sufficient reasons to reject all amendments tabled.
DutchWij kunnen niet op een racistische wijze naar deze landen blijven verwijzen.
We cannot continue to be so racist in our treatment of these countries.
DutchAls het om de veiligheid gaat is het is een beetje mager om naar de subsidiariteit te verwijzen.
It seems to me that referring to subsidiarity in this context is too simplistic.
DutchVerder verwijzen deze verslagen naar de ontwikkeling van inhoud voor het onderwijs.
These reports also point to the development of educational content.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik dank u dat u mij toestaat naar het Reglement te verwijzen.
Mr President, thank you for giving me the floor on a point of order.
DutchIk begrijp niet naar welke godsdiensten men als waarde wil verwijzen.
I fail to understand which religions they wish to cite as being of value.
DutchIk denk dat het op dit moment geen zin heeft het verslag terug te verwijzen naar de commissie.
It seems to me that there is no point in referring it back to committee now.
DutchHet zou trouwens verkeerd zijn alleen in dit programma naar dit onderwerp te verwijzen.
Those measures are necessary, but they cannot be restricted only to the Philoxenia programme.
DutchOp de derde plaats zijn er amendementen die verwijzen naar informatieverstrekkingseisen.
Thirdly there are amendments referring to information requirements.
DutchNiets is natuurlijk ook gemakkelijker dan naar het subsidiebeleid van Zuid-Korea te verwijzen.
It is of course all too easy to point only to South Korea's policy of giving subsidies.
DutchIk moge hier verwijzen naar het verslag van mevrouw Weiler, waarover we vanmiddag zullen stemmen.
Here I should mention Mrs Weiler's report on which we will be voting this afternoon.