Cómo se dice "irányítás" en inglés

HU

"irányítás" en inglés

volume_up
irányítás {sustantivo}

HU irányítás
volume_up
{sustantivo}

irányítás (también: vezérlés, fennhatóság, felügyelet, ellenőrzés)
volume_up
control {sustantivo}
Angolul beszélt, a légiforgalmi irányítás nemzetközi nyelvén.
He was speaking in English, the international language of air traffic control.
Először is, ki a felelős az irányítás hiányáért az eurórendszerben?
Firstly, who is responsible for the lack of control in the euro system?
Ez a birtoklás és az irányítás parlamenti megtestesülése.
That is the parliamentary embodiment of ownership and control.
irányítás (también: rendelkezés, parancs, utasítás, vezetés)
volume_up
command {sustantivo}
Parancs és irányítás a Vörös Koronától jön.
Command and control comes from Red Crown.
Az FBl-é a taktika, magáé az irányítás.
FBl will have tactical command, but we'll follow your lead.
De gyakorlatilag semmit sem tudunk tenni, amíg a kezünkbe nem kerül az egyházi katonák feletti irányítás.
'We won't be able to do a thing until we can take command of the church soldiers, though,' Vanion said.
irányítás (también: vezetés, vezetői képesség)
volume_up
leadership {sustantivo}
Különösen egyetértek azzal, hogy szükség van a szakpolitikai irányítás és partnerség megerősítésére.
In particular, I agree with the need to strengthen political leadership and partnership.
Vegyük fontolóra, nem lenne-e a szakpolitikai irányítás megfelelő eszköz az egységes piac újraindítására!
Let us consider whether political leadership would not be a good idea for revitalising the Single Market.
Az egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció biztosítása jelenti.
One of the main challenges to relaunching the Single Market is ensuring political leadership, commitment and coordination.
irányítás (también: rendelkezés, címzés, igazgatás, tanács)
volume_up
direction {sustantivo}
. - (PT) Az Európai Unió az európai intézmények közötti irányítás, átláthatóság, vezetés és hatalom hiánya okozta bizalmi válsággal néz szembe.
. - (PT) The European Union is facing a crisis of confidence caused by a lack of direction, transparency, leadership and power among the European institutions.
irányítás (también: vezérlés, tanácsadás, vezetés, útmutatás)
volume_up
guidance {sustantivo}
-Terminal guidance locked in.
Az együttmunkálkodás, az erőegyesítés, a demokratikus tekintély és irányítás révén Európának van-e esélye a túlélésre, vagy pedig mi európaiak eltűnünk a világ rendjéből?
Does Europe have a chance of survival, by working together, by combining forces and giving them democratic authority and guidance, or will we as Europeans disappear in the global order?
irányítás (también: vezetés)
volume_up
guiding {sustantivo}
irányítás (también: rúd, fogás, alkalom, fogó)
volume_up
handle {sustantivo}
Az irányítás problémája komoly, és több gyenge pont is felvethető az ilyen ügynökségek kezelése és adminisztrációja tekintetében.
The problem of governance is a serious one, and there are several weak points as regards how to administer and handle those agencies.
irányítás (también: vezetés, kormányzás, kormányrúd)
volume_up
helm {sustantivo}
Szívből remélem, hogy az elmúlt néhány nap eufóriáját követően a koszovóiak mielőbb felvállalják a felelősségüket, mivel a kezükben van az irányítás.
I very much hope that, following the euphoria of the last few days, the Kosovars will shoulder their responsibility quickly, as it is they who are at the helm.
irányítás (también: vezetés, nyom, ólom, vezető szerep)
volume_up
lead {sustantivo}
Az FBl-é a taktika, magáé az irányítás.
FBl will have tactical command, but we'll follow your lead.
De nem tehette: az anyahajó repülősfőnöke volt, akinek feladata inkább az irányítás, mint emberei maga után húzása.
Almost as good as shooting off himself, but he was the CAG, and was supposed to command rather than merely lead his men now.
Ezenkívül Európának vezető szerepet kell játszania a pénzügyi irányítás globális rendszerével kapcsolatos tárgyalások során.
Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance.
irányítás (también: igazgatás, vezetés, ólmozás, ritkítás)
volume_up
leading {sustantivo}
Ezenkívül Európának vezető szerepet kell játszania a pénzügyi irányítás globális rendszerével kapcsolatos tárgyalások során.
Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance.
Az Unió vezetése az irányítás kérdésével kapcsolatos új elképzelések kidolgozását jelenti, amelyről Ön épp most írt az egyik újságban.
Leading the Union means bringing in a new idea on the issue of governance, on which you have just written in a newspaper.
irányítás (también: kezelés, manipuláció, manipulálás)
volume_up
manipulation {sustantivo}
irányítás (también: igazgatás, kezelés, irány, vezetés)
volume_up
running {sustantivo}

Ejemplos de uso para "irányítás" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianA tengeri irányítás központi része a veszélyeztetett ökoszisztémák védelme.
A central part of maritime management is the protection of vulnerable ecosystems.
HungarianEz sok kérdést vet fel többek közt a birtoklás, az irányítás és a magánélet területén.
This raises several issues about ownership, management and privacy, among others.
HungarianA pilóta pedig a földi irányítás és saját gépének komputereitől kapott utasításokat.
The pilot was in turn being instructed by computers on the ground and in his cockpit.
HungarianElőször is, amikor léthehozunk egy intézményt, szembenézünk az irányítás problémájával.
First of all, when you form an institution, you take on a management problem, right?
HungarianSajnos azt kell mondanom, hogy a parlamenti képviselők alapvető szerepe nem az irányítás.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
HungarianAmíg meg nem tudják, hogy a lány rájött a trükkjeikre, az ő kezében van az irányítás.
As long as they weren't aware that she was wise to their games, she had the advantage.
HungarianMost, hogy német irányítás alatt van, elmaradhatott volna ez a lengyel tél.
Now that it is run by Germans, you should be spared those Polish winters.
HungarianAz irányítás is remekül megy neki, az egyik legéberebb ügynök, akivel valaha is dolgom volt.
He's good at administration, one of the most agile thinkers I've ever come across.
HungarianApa, anya, az előbb mondtam nektek, ...és még egyszer elmondom, nincs hátulról irányítás!
Mom , Dad , I have told you before, and I will tell you again -- no backseat driving.
HungarianAz állami irányítás alatt álló szakszervezetek vezére óvatosan válogatta meg a szavait.
The head of the state-controlled trade unions chose his words carefully.
HungarianNéhányan úgy gondolják, hogy az igazgatási úton történő irányítás a megoldás.
Some people believe that administrative management is the solution.
HungarianCoal újra járkálni kezdett, most már az ő kezében volt az irányítás.
Coal was pacing again, very much in charge.We need to cash in on the shock of it all.
HungarianEngem azok a példák motiváltak, amelyekből kiderült, mire képes az irányítás nélküli emberiség.
I was motivated by the examples of what an undirected humanity was capable of.
HungarianAz eredmények azt is mutatják, hogy az irányítás és az adminisztráció mennyire hatékony.
The results also show how efficient management and administration are.
HungarianCsalódottsággal tölt el, hogy olyan kevés fejlődést tapasztalhattunk a közvetlen irányítás terén.
I am disappointed that there has been so little progress on direct management.
HungarianAz irányítás nem volt fontos, csak az számított, hogy kijussanak a világűrbe.
They had no maneuverability, just a blind ballistic takeoff that hurled them into the atmosphere.
HungarianEgy harmadik megtárgyalandó kérdés az együttes irányítás teljes rendszere.
A third issue to be addressed is the whole system of comanagement.
HungarianAz irányítás nem arctalan - és ez az alsó és a felső szintekre egyaránt igaz.
Management has a face, at both the lower and the upper level.
HungarianA körültekintő irányítás csökkentheti az illegális és nem fenntartható módon kitermelt fa importját.
Careful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
HungarianAz Európai Parlament mindazonáltal mentesítést ad számára az általa végzett irányítás tekintetében.
However, the European Parliament is granting it discharge in respect of its management.