HU követel
volume_up
{verbo}

1. general

követel (también: kér, igényel, megkövetel)
A tárgyalási folyamat intenzív lesz, és nagy erőfeszítéseket követel a tárgyaló felektől.
The negotiation process will be intensive and will demand great efforts on the part of the negotiators.
A Parlament nyitottságot, az információhoz való korlátlan hozzáférést és együttműködést követel a Tanácstól.
As Parliament, we must demand openness, full access to information and cooperation from the Council.
Japán sokat követel az állampolgáraitól pontosabban fogalmazva: a japán kultúra követel sokat tőlük.
Japan demanded much of its citizens-or more properly, its culture did.
to assert one's rights
to assert one's rights
Az AIDS, a malária és tuberkulózis még mindig mintegy négy millió életet követel minden évben.
AIDS, malaria and TB still claim some four million lives a year.
A földrengés olyan katasztrófa, amely rengeteg emberéletet követel és óriási vagyoni károkat okoz.
Earthquakes are catastrophic events that claim very many lives and cause huge damage to property.
Az alkoholizmus évente 195 000 emberéletet követel és az európai gazdaságnak 125 milliárd eurójába kerül.
Every year, alcohol abuse claims 195 000 lives and costs the European economy EUR 125 billion.
What does the Eye command?
követel (también: kér, vágyik vmire, óhajt, kíván vmit)
követel (también: behajt, megkíván, megkövetel, kicsikar)
A Parlament pontos és naprakész információkat követel arról, hogy hogyan alakul ez a jelentés, és ezt jogosan teszi.
Parliament has been demanding exact and up-to-date information on how this report is coming on, and rightly so.
Végezetül még hozzátette, hogy királytársának ajándékot küldeni hajlandó, ám a barátaitól nem követel, de nem is fizet nekik adót.
And finally he said he would send a fellow king a present, but he exacted no tribute from his friends, and paid none.
A teljesen közösségi költségvetésből történő finanszírozás az adófizető európai polgárok felé különös felelősséget, és ennek megfelelő gondos szabályozást követel meg.
Financing, which will be completely from the Community budget, necessitates special responsibility to European taxpayers and the careful regulation that goes with it.
követel (también: erőteljesen sürget)
Nem több, mint amennyit maga az élet követel.
No more than the press of life demands.
Csattogtatnom kell a bokámat, el kell viselnem az FBI-t, már felhívott a polgármester és Kelsey rendőrfőnök is, mindenki eredményeket követel.
I've got the press nipping at my heels and the FBI on my back, and I've already had calls from the mayor and from Chief Kelsey, wanting results.
követel (también: kér, kíván, igényel, megkíván)
Ez mind e Háztól, mind pedig a Tanácstól rugalmasságot és kreatív pragmatizmust követel.
That will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.
Ez kemény parancs, nagy áldozatot követel.
It was a tall order and would require a great sacrifice.
Ez kellő rugalmasságot követel majd valamennyi tárgyalópartnertől, és így az EU-n belül is.
This will require sufficient flexibility from all the negotiating partners, and thus also internally within the EU.
követel (también: rekvirál, igénybe vesz)

2. "vki nevében"

Ejemplos de uso para "követel" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianNincs olyan fűtőanyagunk, hogy elérjük a hőmérsékletet, amit ez a keverék követel!
We lack a fuel strong enough to produce the amount of heat this formula requires!
HungarianAz Olympic Airways összesen több mint 1 milliárd eurót követel a görög államtól.
In total, Olympic Airways is demanding more than EUR 1 billion from the Greek state.
HungarianVajon Amerika vagy bármely más állam nem adná meg azt az árat, amelyet követel érte?
Would not the American government or any other give him any price he chose to ask?
HungarianEz a Parlament tiszteletet követel, és óvni fogja a demokráciát és a hatékonyságot.
This Parliament demands to be respected and will defend democracy and effectiveness.
HungarianAhogy láthatjuk, a világ amelyben élünk, még mindig követel ilyen áldozatokat.
As we can see, the world we live in still entails sacrifices such as these.
HungarianEz koordinációt követel meg, feltéve, hogy az a helyes típusú koordináció.
This requires coordination, provided that it is the right kind of coordination.
HungarianA biztonság kérdése olyan terület, amely azonnali figyelmet követel a részünkről.
The issue of security is a field which currently requires immediate action on our part.
HungarianEz a megközelítés hatékony koordinációt követel az európai intézmények szintjén.
This approach requires efficient coordination at the level of the European institutions.
HungarianBiztos úr, rendkívüli helyzet alakult ki, amely rendkívüli intézkedéseket követel.
Commissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.
HungarianEz a folyamat alapvető reformokat követel, amelyek gyakran nagyon nem népszerűek.
This process requires profound reforms which are often highly unpopular with the public.
HungarianA helyzet gyors és hatékony szolidáris intézkedéseket követel az EU-tól.
This situation requires rapid and effective measures of solidarity from the EU.
HungarianMert amikor gyilkos csetepaté két nőáldozatot követel, olyankor nyomozás kezdődik.
Because when two women killed each other in a murderous spat, there was an investigation.
HungarianA rabszolgaság e modern formája évről évre egyre több áldozatot követel.
The number of victims of this modern form of slavery rises from year to year.
HungarianA fukusimai atomerőműben történt baleset azonban hatékony uniós választ követel meg.
However, the accident at the Fukushima nuclear plant calls for an effective EU response.
HungarianEz egy globális kihívás, amely kölcsönös felelősségvállalást követel.
This is a global challenge and a challenge which demands mutual responsibility.
HungarianAz európai uniós tagság kritériumainak teljesítése azonban jelentős erőfeszítéseket követel.
However, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
HungarianNagy erőt és nagy felkészültséget követel, amit benned megtaláltam.
It demands a great strength and a great preparation, all of which I found in you.
HungarianAz átváltozás minden állomása szertartásokat követel, s évekig tart.
Each stage of the transformation requires rituals that take years to perform.
HungarianA helyzet, magyarázta egyszerre százféle módon és csatornán, azonnali cselekvést követel.
The situation, it tried to explain to everybody, was becoming more urgent.
HungarianAz a tragédia, hogy még mielőtt ez bekövetkezne, rengeteg ártatlan áldozatot követel.
The tragedy is that it will grind so many innocent victims into poverty before it does so.