HU kutat
volume_up
{verbo}

kutat (también: ás, kiváj, ereszkedik, földet túr)
kutat
Azóta megy és kutat és kérdezősködik, de semmivel sem lett okosabb.
So she'd walked and explored and inquired, and found nothing.
kutat (también: keres, üldöz, vadászik)
Furcsálljuk-e, hogy azóta kutat az elveszett sírbolt után?
Is it strange that ever since men have hunted that lost Tomb?
- Mindenki a föld felszínén kutat és a tavakat vizsgálgatja.
Everybody hunts about on the ground, and drags ponds.
kutat (también: feltúr)
Ha az elbeszélő szenvtelen tud maradni, akkor ez őt is felhatalmazza, hogy hasonlóképpen tegyen, míg Hotchkiss elbeszélésében az esetlegesen kifelejtett részletek után kutat.
If the teller could be dispassionate then it freed him to be the same, probing between the lines of Hotchkiss's account for details the man had passed over.
kutat
kutat (también: fejt, bányászik)
kutat (también: keres, csaholva hajt, nyomon van)
kutat (también: lejt, dől, hajlik, átfésül)
kutat (también: keres, megvizsgál, vizsgál, motoz)
A nő engedelmesen kihúzta magát, mozogni kezdett, s Udinász figyelte, amint kutat a szikra után.
She straightened, began her motions, and Udinaas watched her search for that spark of pleasure.
Lehetett volna egy nagy madár is, amely élelem után kutat, de nem az volt.
It might have been a great winged bird in search of food, but it wasn't.
És ha túlságosan sokáig kutat, még a nyomára jutnak...
And if he took too long searching for it, he'd be traced....
kutat (también: keres)
Nem csoda, hogy Bremen egy talizmán után kutat.
No wonder Bremen sought a talisman.
Hője miatt a legfénylőbb objektum volt a hold felszínén, de ezt persze csak az láthatná, aki infravörös mintázatok után kutat.
Its heat made it the most brilliant object on the moon—for those seeking infrared signatures.
Minél tovább hallgatta, annál inkább hallott ki parancsokat a motyogásból; annál inkább tűnt úgy, hogy a lány alvó nyelve szavak után kutat.
The more he listened the more he seemed to hear order in the muttering; the more the noise her sleeping tongue made sounded like a palate seeking after speech.

Ejemplos de uso para "kutat" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Hungarian1979-ben egy olajtársaság kutat fúrt Terrebonne Parish területén, és olajra lelt.
IN 1979, AN OIL COMPANY punched a hole deep in Terrebonne Parish and hit oil.
HungarianÉs még valami, ami nagyon zavaró: négyünkön kívül még két ember kutat a bíboros után.
But what puzzles me is that two other people are looking for the cardinal.
HungarianZavart, hogy nem közölte mi után kutat, és milyen eredményre jutott.
It bothered me that he wasn't letting me know just what he was trying to find out.
HungarianTehetetlenül nézte, ahogy az asszony papír zsebkendő után kutat, megtalálja és kifújja az orrát.
He watched helplessly as she found a Kleenex, blew her nose, wiped her eyes.
HungarianHogy is mondta Küklopsz: az északi völgyben ássuk a kutat vagy mégsem?
Is Cyclops sayin‘ we dig the well near the north hollow or not?
HungarianAz, az elmebeteg vagy, aki kutat valaki szaros cuccai között - és mutatják a filmekben.
You'd be as hot as a mug if somebody rummaged through your shit - and you see it in the movie.
HungarianKeresi a szavakat, gondolta a felügyelő, a megfelelő kifejezés után kutat.
She was trying, he decided, to find just the words she wanted.
HungarianMagának a Fensőbbségnek a lakhelye után kutat, s ha megtalálja, lerontja.
He's gone a-searching for the dwelling place of the Authority Himself, and he's a-going to destroy
HungarianAzóta megy és kutat és kérdezősködik, de semmivel sem lett okosabb.
So she'd walked and explored and inquired, and found nothing.
HungarianElindította az egyik kutat, de a külső világítást már nem kapcsolta fel.
Skipper turned on the pumps but not the exterior lights.
HungarianLátta, hogy a fekete ruhás férfi, akinek bal karját érte a lövés, lázasan kutat valami után a kövek között.
He saw the man-in black, his left arm wounded, fumbling for something among the rocks.
Hungarian- De akkor is meg akarom látogatni a Kelyhes Kutat, mielőtt elindulnánk.
But I will visit Chalice Well as always before we go.
HungarianKétely esetén mindenkinek, aki pénzt vagy aranyat kutat, a károkért is vállalnia kell a felelősséget.
Anyone who digs for money or gold should also be responsible for the damage in cases of doubt.
HungarianFurcsálljuk-e, hogy azóta kutat az elveszett sírbolt után?
Is it strange that ever since men have hunted that lost Tomb?
HungarianHajói emlékszem, akkoriban mindig egy csöpp árnyékot kerestem, ha ledöglöttünk, meg a kutat a parasztportán.
I suppose what I looked for then, was patches of shade when we fell out, and wells in farm yards.
HungarianÉs ha túlságosan sokáig kutat, még a nyomára jutnak...
And if he took too long searching for it, he'd be traced....
HungarianMostanában intenzíven kutat Dr Soong munkájával kapcsolatban.
I know Data's been researching Dr Soong's background.
Hungarian- Mindenki a föld felszínén kutat és a tavakat vizsgálgatja.
Everybody hunts about on the ground, and drags ponds.
HungarianMég egyszer átöleltem, még egyszer megkerestem a kutat.
Once again, I embraced him; once again I found the fount.
HungarianÉrezte, hogy mindkét ágenscsapat tár, futási idő után kutat.
After all, he thought, this will be the first time.