HU

szabad {sustantivo}

volume_up
Ez a tett gúnyt űz a szólásszabadságból és a szabad gyülekezéshez való jogból.
This makes a mockery of freedom of expression and the right of free assembly.
Egy, a szabad gondolat, a szabad mozgás és a szabad vállalkozás iránt elkötelezett Közösség.
A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
A szabad vagy nyílt forráskódú szoftver történetét legtöbben ismerik.
So, the story that most people know is the story of free or open source software.
szabad (también: felszabadított)
szabad (también: mentes)
volume_up
quit {sustantivo}
Szabad akaratomból mondok le a nap világáról."
Freely do I quit the light of day.

Ejemplos de uso para "szabad" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido.

HungarianA szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
HungarianA démonok ismét feldübörögtek az Elfitchen; a Szabad Cohors ismét lezavarta őket.
Again the Demons came up the Elfitch, and again the Free Corps thrust them back.
HungarianNem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
HungarianÓh, jaj, Arieled szabad, miért nem mész te is, tőkeerős és tüzes tündérbogaram?
Alas, your Ariel is free, my precious and prosperous pussycat, why don't you go?
Hungarian1989. november 9. után azt mondták nekünk, hogy az emberiség végre szabad lesz.
Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
HungarianEz a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk.
This is the clear success of the accession process, which we should not forget.
HungarianVerje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.
Put it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
HungarianA bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
Most of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
HungarianEzért az Európai Uniónak nem szabad megszüntetnie a Kína elleni fegyverembargót.
That is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
HungarianNem szabad az egész világnak írni, és nem szabad tíz embernek írni, vagy kettőnek.
You don't write for the whole world, and you don't write for ten people, or two.
Hungarian- Elnök asszony, egy szabad társadalom számára talán ez a legnehezebb probléma.
- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
HungarianSemmilyen ürüggyel nem szabad megkerülni ezt a fontos átláthatósági követelményt.
No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
HungarianIlyen kijelentéseknek nem lenne szabad elhangoznia az Európai Unió tagállamaiban.
No such allegation should ever be made in a Member State of the European Union.
HungarianHa egy hajó használhatatlanná válik, nekünk sem szabad hajóként gondolkodni róla.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
HungarianAz adatokat nem szabad más célra felhasználni, mint amire összegyűjtötték azokat.
Data must not be used for a purpose other than that for which it was collected.
HungarianNem szabad kisebbítenünk e bűntettek jelentőségét, és nem szabad tagadnunk azokat.
We must not downplay the significance of these crimes, and we must not deny them.
HungarianÕszintén szólva úgy gondoltam, hogy megérdemlek egy szabad napot a jó hír örömére.
As a matter of fact, I thought I was entitled to a day off after the good news!
HungarianCandy szabad kezével finoman félrehajtotta áldozata haját a nyaka bal oldaláról.
With his free hand, he gently pushed her hair back from the right side of her neck.
HungarianNem szabad kimondanunk az első gondolatot, ami ezzel kapcsolatban az eszünkbe jut.
We must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
HungarianSzabad versenyt és olcsó árukat biztosítunk, és ez mind nagyon is rendjén van így.
We ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.