HU világos
volume_up
{adjetivo}

1. general

világos (también: teljes, nettó, egész, nyilvánvaló)
volume_up
clear {adj.}
Világos politikai üzenetet és világos emberi üzenetet fogalmazott meg számunkra.
You gave us a clear political message and you gave us a clear human message.
Világos, hogy az EBVP-rajongók motivációja alapvetően politikai jellegű.
It is clear that the motives of the ESDP enthusiasts are essentially political.
Ideje világos döntéseket hozni a tőke ellenőrzésével és megadóztatásával kapcsolatban.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
világos (también: könnyed, könnyű, enyhe, sápadt)
volume_up
light {adj.}
Ahogy kiértünk, a spanyolok morogni kezdtek, hogy veszedelmesen világos van már.
As we got outside the Spaniards murmured that it was getting dangerously light.
Nagyon világos szőke volt, illetlenül nagy, kék babaszemekkel.
A very light blonde with a high color and indecently large baby-blue eyes.
Még itt is elég világos volt, jól láttak az aeroszán lámpája nélkül is.
It was still light enough to see without the snowmobile's headlight.
világos (también: határozott, bizonyos, végleges)
Ebben a tekintetben következetesen világos európai kilátásokat kell számukra fenntartanunk.
In this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
Ettől világos válaszokat fog kapni, határozott időpontokat, ez nem beszél majd összevissza.
He would get clear answers to his questions, definite times and no muddle-headedness.
Világos és egyértelmű meghatározás volt.
It was a clear, definite statement.
Tiszta volt és világos, éppen olyan, mint a riporteré.
It was clear, distinct -- it was as clear a voice as the reporter's.
Világos, jól megkülönböztethető érzés volt, soha nem felejti el azt a dolgot elvették tőle.
It was a clear and distinct feeling, one she would never forget-the thing taken.
There is a very distinct difference.
Eléggé világos, hogy a koppenhágai csúcs nem zárja le a folyamatot.
It is quite evident that Copenhagen will not be the end of the process.
Nyilvánvaló, hogy világos szabályozásra van szükség ezen a területen.
The need for a clear regulation in this field is evident.
- Ebből világos - tette hozzá Jane -, hogy Bingley a télen már nem jön vissza.
It is evident by this, added Jane, that he comes back no more this winter.
világos (también: határozott, nyílt, szókimondó)
Ezért örülök a világos kritikának, mellyel a szólás- és a sajtószabadságot ért súlyos fenyegetést és komoly megszorításokat illeti.
Therefore, I welcome the explicit criticism of the serious threats to, and genuine restrictions on, freedom of speech and of the press.
Ezért világos megerősítését kérem annak, hogy valamennyi menedékjog iránti kérelem esetében valóban egyedi elbírálásra került sor.
I would therefore like explicit confirmation from you that an individual examination of each of the asylum applications was indeed carried out.
világos (también: feltétlen, határozott, nyílt, pontos)
Én nem fogalmaznék ilyen drasztikusan, de az világos, hogy cselekednünk kell.
I would not express it as drastically as that myself, but it is clear that we need to act.
Szeretném kifejezni egyértelmű és világos szembenállásomat minden ilyen cselekedettel szemben.
I would like to express my clear opposition to such actions.
Ez a világos válaszom a Sterckx úr által kifejezésre juttatott aggályokra.
That is my clear response to the concerns expressed by Mr Sterckx.
világos (también: becsületes, korrekt, tisztességes, )
volume_up
fair {adj.}
Uther magas és világos bőrű volt, a bőre feszes, ránctalan.
He was tall and fair, his skin firm and unwrinkled.
A rövidre nyírt haj nagyon világos, szinte ezüstfehér volt.
The close-cropped hair was very fair, silver-white almost.
Goto azonban a lány világos haját simogatva mosolygott.
Instead, Goto stroked her fair hair, and she smiled.
világos (también: tiszta, olvasható, kibetűzhető)
Nem, köszönöm, magam is boldogulok: itt alul már minden világos.
I tell you that after this part it's all legible.
The images are crisp and the graphics legible.
Ezek a módosítások amellett, hogy semmi újat nem tartalmaznak, csak összezavarnák a szöveget, ami jelenleg világos és következetes.
The latter not only provide no new material, but would also confuse the text, which is currently coherent and legible.
világos (también: értelmes, tiszta, érthető)
volume_up
lucid {adj.}
Ellenkezőleg, az ön beszámolója rendkívül világos.
On the contrary, your statement is singularly lucid.
. - (NL) Gratulálni szeretnék Angelilli asszonynak a világos jelentéshez.
I should like to congratulate Mrs Angelilli on this lucid report.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a biztosnak világos elemzését.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank the Commissioner for his lucid analysis.
világos (también: őszinte, sima, érthető, tisztán látható)
volume_up
plain {adj.}
Világos, hogy támogatják orosz barátaikat, de csak ennyire, és nem jobban.
It seems plain that they will support their Russian friends, but only so much.
Így végül, amikor már minden világos volt, mint a vakablak, túl késő lett.
So in the end, when all these facts were pikestaff plain, it was too late.
Az eset olyan világos, mint a nap, és minél jobban beleássa magát az ember, annál világosabb.
The case is as plain as a pikestaff, and the more one goes into it the plainer it becomes.
világos (también: tiszta, érthető, áttetsző)
volume_up
limpid {adj.}
világos (también: ragyogó, érthető, kivilágított, fénylő)
És csak most vette észre: bár körös-körül még világos van, közeleg az este.
The shadowy interior of the hole, set against the luminous edge, already announced the approach of evening.
Néhány perccel később egy kőlapokból álló, repedezett, töredezett ősi úthoz ért, melyet árok határolt, ahol világos színű, csillag alakú virágok nőttek.
A few minutes later she came to an ancient road of stone slab, cracked and broken, bordered by a ditch where luminous star-shaped flowers grew.
plain as pikestaff
Teljesen világos - válaszolni is felesleges.
Perhaps it was so self-evident that there was no need to.
világos (también: becsületes, őszinte, megbízható, azonnal)
Akinek az élet legbonyolultabb kérdéseire is világos, egyenes válaszai vannak.
A man who had a sharp, straight answer to all of life's more difficult questions?
Somebody give me a straight answer!
- Let me get this straight.
világos (también: őszinte, nyílt, tiszta, átlátszó)
Átlátható, egyszerű, világos elismerési eljárásra van szükségünk.
We need a transparent, simple and clear recognition procedure.
Van egy olyan szervezeti felépítésünk, amely átlátható és világos.
We have an organisational structure that is transparent and clear-cut.
Szükségünk van ezenkívül a kockázatokra vonatkozó világos, átlátható értékelésekre.
We also need clear and transparent assessments of the risks we face.
Ez biztosítja majd a világos és pártatlan felülvizsgálati folyamatot.
This provides for unambiguous and impartial review processes.
That would represent a clear and unambiguous signal.
A fő ok a nemek közötti egyenlőség világos és egyértelmű perspektívájának hiánya.
The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
világos (también: kétségtelen, egyértelmű)
Az Európai Uniónak világos és egyhangú üzenetet kell küldenie a közszolgáltatásokkal kapcsolatban.
The European Union must send a clear and unequivocal message about public services.
Úgy vélem, elég európai kormányfőnek van világos és egyértelmű üzenete Mugabe úrhoz.
I believe there are enough European heads of government who have a clear and unequivocal message for that gentleman.
Ehhez két dologra van szükség: világos és egyértelmű álláspontra és hajlandóságra, hogy párbeszédbe bocsátkozzunk ezzel az új Oroszországgal.
Two things are needed for that: a clear and unequivocal stance, and a willingness to engage in dialogue with this new Russia.
volume_up
white {adj.}
Liszttől fehérlett a kezük és a konyhai pult világos fája.
And white flour covered their hands and the pale wood of the counter.
A szobában egy magas, erős férfit pillantott meg; a szemöldöke olyan világos volt, hogy szinte fehér.
In the room already there was a tall powerful man with white eyebrows.
Rowan világos pezsgőszínt akart a hálószoba falainak, a mennyezetnek és a faburkolatnak fehéret.
Rowan had chosen a light champagne beige for the bedroom walls, and white for the ceiling and the woodwork.

2. "szín"

világos (también: ragyogó, gyors felfogású, okos, fényes)
volume_up
bright {adj.}
Az ég még mindig borús volt, mégis világos, a szél ragacsos és bizonytalan.
The sky stayed overcast but bright, and the wind sticky and uncertain.
Elég világos volt ahhoz, hogy tisztán kivehessek a hágót benépesítő alakzatokat.
It was bright enough to see quite clearly the shapes that thronged the pass.
- Õ volt az alexandriai égbolt világos csillaga, édes holdvilága.
She was the bright star, the soft moon of the Alexandrian sky.

3. "beszéd"

világos (también: tagolt, tiszta, érthető)
Még soha életében nem hallotta olyan világos következetességgel beszélni bátyját, mint amikor elmesélte, hogyan vált a halál fiává.
She'd never in her life heard him so articulate as when he told her how it felt to be the Death-Boy.
Ez egy kifejezetten imádnivaló és világos gondolkodású kisfiú, de Cristine azt fedezte fel, hogy ez a gondolkodás teljesen általános.
Now that is a particularly -- that is a particularly adorable and articulate little boy, but what Cristine discovered is this is actually quite typical.
Kormánykörökben éles elméjű, világos beszédű, lelkiismeretesen és keményen dolgozó, makulátlanul tisztességes és becsületes képviselőként tartották számon.
On the Hill, Lake was known as a bright and hardworking congressman who was articulate, fiercely honest, and loyal, conscientious to a fault.

4. figurativo

Amikor elmentek mellettük, tüntetően nem vettek tudomást Stenminről és kísérőjéről, ami világos jele volt annak, hogy nem szeretik a misztikust és nem is bíznak benne.
When they passed, they pointedly ignored Stenmin and his apparent companion, a good indication that they neither liked nor trusted the mystic.
Ha az emberek ezzel sikeresen megbirkóznak, nem teljesen világos, miért ne lennének képesek 3 fokos változáshoz alkalmazkodni, amikor pedig erre 100 évük is lesz.”
If humans can successfully cope with that, it is not immediately apparent why they should not be able to adapt to a change of some 3° when they are given 100 years in which to do so.'

Ejemplos de uso para "világos" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianEz a két dolog teljesen más, és nagyon világos különbséget kell tennünk közöttük.
That is something completely different and we need to distinguish very carefully.
HungarianHat beadványból öt esetében ellenük ítélt, de érvelése helytálló, világos volt.
He's just ruled against them on five of six morions, but his reasonings are sound.
HungarianEgy íróasztal sarka mögül függöny nélküli ablak világos téglalapja nézett rám.
The lighted oblong of an uncurtained window faced me, cut by the angle of a desk.
HungarianSegíteni fogunk orosz barátainknak, de hogy mi módon, azt még nem világos számomra.
We're ramping up to help them out, but I'm not sure how it's going to play out.
HungarianNa, idefigyelj, sápadtarcú, de jól, mert majd kikérdezlek belőle, világos?
Okay, whitebread, lissen up 'cause we maybe goan give Q and A later, you dig me?
HungarianEz sem világos, pedig ha Ön túl későn terjeszti elő, akkor teljesen hiábavaló lesz.
This too is unclear, and if you table it too late it will be utterly useless.
HungarianA fertőzés eredete még mindig nem világos, és ezt igen nyugtalanítónak tartom.
The origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
HungarianHa ez az újság leadja a Pelikán sztorit, amit nem én írtam, a lány eltűnik, világos?
If this paper runs a pelican story not written by me, the girl is gone, okay.
HungarianMíg nem világos, mi történt, mindent el kell követnünk a biztonságotokért.
Until we know exactly what happened, we'll take every precaution to keep you safe.
HungarianSőt mi több, mindez világos napfénynél történik, és újságírók dokumentálják.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
HungarianVilágos, hogy az emberiség hamarosan újabb átalakuláson megy keresztül...
Even if kindness motivated this new elite, the prospect left him feeling cold.
HungarianEzzel a melóval az államon kivüli területek is megnyilnak nekem, világos?
This file could open up a lot of out-of-state business for me, you understand?
HungarianBár a biogáztermelés általában növekszik, úgy vélem, világos, hogy ennél többet tehetünk.
Overall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more.
HungarianOdafent még világos volt, ezért még lehetett itt-ott turistákat látni a folyosókon.
Because it was still daylight topside, some tourists still wandered in these corridors.
HungarianLehet, hogy jelentőségük világos lesz, lehet, j hogy homályban marad.
agatha christie were concerned in all this feel that they have any significance.
HungarianVilágos azonban, hogy ez nem a végső célt, hanem mindössze egy kiindulási pontot jelent.
Clearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
HungarianEbben az esetben egyáltalán nem világos, mi volt a szavazás eredménye.
In this case, there is no clarity at all as to what the result of the vote was.
HungarianUgyanakkor világos, hogy ez a művelet nem kielégítő és meg kell erősítenünk.
That operation is clearly inadequate, however, and must be strengthened.
HungarianHa az időpont egyezik, világos, hogy Mrs. Perenna a legkézenfekvőbb gyanúsított.
If the time agreed, Mrs Perenna was clearly the most likely suspect.
HungarianRemélem, hogy a képviselők számára ez világos az elhangzott megjegyzésekből.
I hope Members would note that from some of the comments that were made.